Anunt concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de șef SVSU

Primăria Nanov \ Documente \ Carieră (anunțuri posturi scoase la concurs) \ Anunt concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de șef SVSU

Anunt concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de șef SVSU

19 oct. 2022 21:23

Anunt svsu

PRIMĂRIA COMUNEI NANOV

JUDEȚ TELEORMAN

 

 

Str. Dunării, Nr. 180, comuna Nanov, jud. Teleorman

Tel: 0247319902

Nr. 5908 Din  18.10.2022

 

ANUNȚ CONCURS

Primăria comunei Nanov, județ Teleorman, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de șef SVSU, în cadrul compartimentului ,,Serviciul Voluntar pentru situații de urgență, ’’:

 • 1 post contractual de șef S.V.S.U.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 1. are cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice necesare pentru ocuparea postului vacant pe perioada nedeterminată a funției contractuale de execuție Șef SVSU:

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • curs șef SVSU absolvit cu diplomă;
 • permis categoria B;
 • vechime în muncă minim 7 ani.

Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Primăriei comunei Nanov și trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele documente prevăzute la art.6 din H.G. nr 286/2011:

 • cerere de înscriere la concurs adresată instituției publice;
 • curriculum vitae – CV;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz, precum și copii ale altor acte de stare civilă ( certificat de naștere, căsătorie, livret militar, livret de familie);
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, in meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazier judiciar;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

Concursul pentru ocuparea funcției contractuale de Șef serviciu SVSU din cadrul UAT Nanov se va organiza conform umătorului calendar:

 • termen depunere dosar de înscriere 08.11.2022;
 • proba scrisă 15.11.2022 ora 10.00;
 • proba interviului 18.11.2022 ora 09.00.

Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Nanov, str. Dunării, nr. 180, județ Teleorman Persoană de contact: Bulumac Mariana – secretar de comisie

Telefon 0767747594 sau online la adresa de email: [email protected]

 

BIBLIOGRAFIE și TEMATICĂ

 

 1. Constituția României, republicată;
 2. HG 1491/2004 privind aprobarea regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situațiile de urgență voluntare;
 • Capitolul III
 • Capitolul IV
 1. HG 1579/2005 privind aprobarea Statutului Personalului voluntar din serviciile de urgență voluntare, cu modificările ulterioare;
 • Capitolul IV, Drepturi si obligații; Recompense și sancțiuni
 1. Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată;
 • Capitolul II, Obligații privind apărarea împotriva incendiilor; Obligațiile cadrelor tehnice/personalului de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor;
 1. Legea 319/2006 Legea securității și sănătății în muncă, cu modificările ulterioare;
 • CAPITOLUL III, Obligațiile angajatorilor;
 1. Legea 53/2003 Codul muncii republicată, cu modificările ulterioare;
 • CAPITOLUL II, Executarea contractului individual de muncă;
 • Capitolul V, Încetarea contractului individual de muncă;
 1. Legea 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările ulteriore;
 • Integral
 1. Ordinul MAI nr.75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență;
 • Integral
 1. Ordinul M.A.I nr. 360/2004 pentru aprobarea criteriilor de performanță privind structura organizatorică și dotarea serviciilor profesioniste pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare.
 • Criterii generale;
 • Criterii operaționale;
 • Cerințe privind dotarea;
 1. Ordinul M.A.I nr. 1184 din 06.02.2006 pentru aprobarea normelor privind organizarea și asigurarea activității de evacuare în situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare;
 • Organizarea acțiunilor de evacuare;
 • Conducerea acțiunilor de evacuare;
 • Executarea acțiunilor de evacuare;
 • Asigurarea acțiunilor de evacuare;
 • Logistica acțiunilor de evacuare.

 

 

 

 

Secretar general,

Bulumac Mariana

 

Din aceeași categorie:

Anunt examen de promovare in clasa

ANUNȚ In conformitate cu prevederile art.617 alin (2) si al art 618 alin (23) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor...