Concurs angajare – consilier, clasa I, grad profesional superior

Primăria Nanov \ Documente \ Carieră (anunțuri posturi scoase la concurs) \ Concurs angajare – consilier, clasa I, grad profesional superior

Concurs angajare – consilier, clasa I, grad profesional superior

02 feb. 2023 00:15

PRIMĂRIA COMUNEI NANOV

ANUNȚ

 

Primăria comunei Nanov organizează concurs de recrutare în vederea ocupării  funcţiei publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din aparatul de specialitate al primarului comunei Nanov, compartimentul „Achiziții publice.”

Concursul se va desfăşura la sediul Primariei comunei Nanov, după cum urmează:

 • dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Primariei comunei Nanov, în perioada 02.02.2023 – 21.02.2023, ora 16.00
 • selecţia dosarelor de înscriere la concurs – în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor
 • proba scrisă se va susţine în data de 08.03.2023 incepând cu ora 09.00
 • interviul se va susţine în data de 13.03.2023 începând cu ora 09.00

 

Pentru a putea participa la concurs, orice persoană interesată trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

Condiţii generale – prevăzute de art. 465 din Ordonanta de urgentă nr. 57/ 2019 privind codul adminstrativ:

 • are cetatenia romana si domiciliul in Romania;
 • cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 • are varsta de minimum 18 ani impliniti;
 • are capacitate deplina de exercitiu;
 • este apt din punct de vedere medical sa exercite o functie publica.
 • indeplineste conditiile de studii si vechime in specialitate prevazute de lege pentru ocuparea functiei publice
 • indeplineste conditiile specifice, conform fisei postului, pentru ocuparea functiei publice;
 • nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 • nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o functie publica sau de a exercita profesia ori activitatea in executarea careia a savarsit fapta, prin hotarare judecatoreasca definitiva, in conditiile legii;
 • nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 3 ani;
 • nu a fost lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, in conditiile prevazute de legislatia specifica.

Condițiile specifice:

 • studii superioare, respectiv studii superioare absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în științe econimice;
 • vechime în specialitatea studiilor: minim 7 ani

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la sediul Primăriei comunei Nanov, la secretarul comisiei de concurs, şi vor conţine, în mod obligatoriu:

a)formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3, la H.G.R. nr.611/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

b)curriculum vitae, modelul comun european;

c)copia actului de identitate;

d)copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e)copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

f)copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

g)cazierul judiciar;

h)declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele menționate se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul, de către secretarul comisiei de concurs.

Coordonatele de contact pentru primirea dosarelor de concurs şi obţinerea de informaţii suplimentare :

Primăria comunei Nanov cu sediul în comuna Nanov, judeţul Teleorman, strada Dunării nr. 180

Telefon 0247319944 / 0247319902 ; Fax 0247 319902

Email : [email protected]

Persoana de contact : Bulumac Mariana  – Secretar General U.A.T. Nanov

 

 

BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA

 

de studiu necesară pentru susţinerea  concursului de recrutare organizat în vederea ocupării  funcţiei publice  vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din aparatul de specialitate al primarului comunei Nanov, compartimentul „ Achiziții publice ”.

 

 • Bibliografie:
 1. Constitutia Romaniei republicată;
 2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Ordonanța nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Hotărârea nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Capitolul III – Secțiunea a 3-a din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. Hotărârea nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 • Tematica:
 1. Constituţia României, republicată:

– Titlul I – Principii generale,

– Titlul II – Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale,

– Titlul III – Autorităţile publice,

– Titlul IV – Economia și finanțele publice.

 1. Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
  • – PARTEA a VI-a Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice:
  • o Titlul I – Dispoziţii generale,
  • o Titlul II – Statutul funcţionarilor publici,
 1. Ordonanța nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare;
 • – Cap. I – Principii şi definiţii,
 • – Cap. II – Dispoziţii speciale.
 1. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • – Cap. I – Dispoziţii generale,
 • – Cap. II – Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii,
 • – Cap. III – Egalitatea de şanse şi de tratament în ceea ce priveşte accesul la educaţie, la sănătate, la cultură şi la informare,
 • – Cap. IV – Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei,
 • – Cap. VI – Soluționarea sesizărilor și reclamațiilor privind discriminarea bazată pe criteriul de sex.
 1. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Hotărârea nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare:
 • – Capitolul III – Procesul bugetar – Secțiunea a 3-a Prevederi referitoare la investiții publice locale;
 1. Hotărârea nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

 

PRIMAR,

GHENE ADRIAN

 

 

PRIMĂRIA COMUNEI NANOV

Compartimentul achiziții publice

Aprob

Primar

Adrian Ghene

 

FIŞA POSTULUI

 

Nr. …………………

 

 

INFORMAŢII GENERALE PRIVIND POSTUL                                          

 

 1. Denumirea postului: consilier, clasa I, grad profesional superior
 2. Nivelul postului: execuție
 3. Scopul principal al postului: aplicarea legislației în vigoare privind achizițiile publice.

 

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI 

 

1. Studii de specialitate:

– Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe economice.

2. Perfecţionări (specializări): minim 7 an vechime în specialitatea studiilor
3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel) Cunoștințe de operare, nivel mediu
4. Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): Nu este cazul
5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitate de planificare, prioritizare și organizare; capacitate de decizie și asumarea responsabilității; gândire strategica, obiectivitate; leadership; abilități de comunicare și negociere; abilități de motivare a echipei, spirit de echipă; flexibilitate, adaptarea la situații neprevăzute, rezistență la stres.
6. Cerinţe specifice: – Disponibilitate pentru activitate care necesită delegări sau deplasări, pentru lucru în program prelungit.
7. Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale) –

                                                       

ATRIBUŢIILE POSTULUI

-Ĩntocmeşte documente conform  Legii  nr. 98 / 2016 privind achiziţiile publice ( caiete de sarcini, anunţ SEAP, documente licitaţie) ;

– elaborează planul anual al achiziţiilor publice pe baza necesităţilor şi priorităţilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul autorităţii contractante ;

– elaborează după caz sau coordonează activităţile de elaborare a documentaţiei de atribuire sau în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs ;

– îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, asfel cum sunt prevăzute de Legea  nr. 98/ 2016 , actualizată ;

– aplică şi finalizează procedurile de atribuire ;

– constituie şi păstrează dosarul de achiziţie publică ;

– îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legile în domeniul achiziţiilor publice, în vigoare

 • primirea şi analizarea referatelor de necesitate;
 • primirea si analizarea caietelor de sarcini
 • primirea si analizarea listelor cu cantiti de lucrari
 • primirea si analizarea temelor de proiectare
 • verifica existenta fondurilor alocate in buget pentru fiecare achizitie in parte
 • alegerea procedurii de achizitie publica
 • stabileste prin nota justificativa criteriile de calificare si selectie a ofertantilor, precum si criteriile de atribuire;
 • elaborarea, inaintarea spre semnare şi punerea la dispoziţia potenţialilor ofertanţi a documentaţiilor de atribuire/fiselor de date
 • elaborarea invitaţiilor sau a anunţurilor de participare
 • transmiterea spre publicare in SEAP (e-licitatie.ro)
 • transmiterea spre publicare a anunturilor de participare catre Monitorul Oficial al Romaniei ;
 • elaborarea şi înaintarea spre semnare a referatelor si dispozitiilor pentru constituirea Comisiei de evaluare
 • transmiterea informaţiilor solicitate în baza unor prevederi legale;
 • participarea la negocierea clauzelor contractuale, dacă este cazul;
 • primirea şi soluţionarea solicitărilor de clarificare la documentaţia de atribuire;
 • primirea ofertelor;
 • participa la deschiderea ofertelor;
 • verificarea propunerilor tehnice si financiare;
 • stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme si a ofertelor admisibile
 • primirea şi înaintarea în vederea soluţionării si redactarea actului prin care Comisia de evaluare soluţionează contestaţiile;
 • elaborarea şi înaintarea spre semnare a contractelor de achiziţie publică
 • intocmirea notelor interne pentru restituirea garantiilor de participare catre ofertantii castigatori si necastigatori;
 • participarea impreuna cu membrii comisiei la sedintele pentru avizarea notelor justificative.
 • efectueaza procedurile prealabile pentru derularea procedurilor de achizitie publica conform legislatiei in domeniu;
 • pastreaza dosarele de licitatie prin care s-au instrainat bunuri din patrimoniul comunei si s-au concesionat bunuri din domeniul privat
 • pastreaza documentatiile ce au facut obiectul contractelor de achizitie publica, verifica si raspunde de buna executie a acestora si parcurge procedurile pentru inscrierea actelor in evidentele financiar contabile.
 • Întocmeşte documentaţiile şi organizează licitaţii publice, în baza hotărârilor consiliului local, având ca scop închirierea, concesionarea şi vânzarea imobilelor aflate în patrimoniul comunei Nanov
 • Întocmeşte în baza proceselor verbale de adjudecare înaintate de comisiile de licitaţie, documentaţia necesară emiterii repartiţiilor pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă sau terenuri care au fost adjudecate prin licitaţie publică de către diferite persoane juridice sau fizice.
 • Urmăreşte în colaborare cu  compartimentul contabilitate respectarea şi aplicarea hotărârilor consiliului local Nanov şi a celorlalte acte normative referitoare la administrarea şi exploatarea patrimoniului comunei  Nanov, ia măsuri de sancţionare a contravenienţilor; face propuneri primarului şi consiliului local pentru mai buna utilizare a acestor bunuri.
 • Ţine evidenţa tuturor terenurilor, aparţinând domeniului public ocupate cu construcţii provizorii, chioşcuri, mobilier stradal, etc., pentru care s-au organizat licitaţii publice.
 • Menţine legătura cu celelalte compartimente din cadrul Primăriei pentru rezolvarea problemelor comune.
 • Asigură elaborarea documentaţiilor pentru şedinţele Consiliului local, ce privesc activităţile de care răspunde.

Responsabilitati:

 • Răspunde de executarea corecta a sarcinilor conform fișei postului și de respectarea termenelor de executare a operațiunilor desfășurate;
 • Răspunde de asigurarea unui management financiar riguros la nivel de proiect;
 • Răspunde de calitatea și eficiența activității proprii;
 • Respectă și își însușește prevederile legislative din domeniul său de activitate;
 • Răspunde de respectarea termenelor stabilite prin contractul de finanțare si prin celelalte contracte din cadrul proiectului;
 • Răspunde de veridicitatea și corectitudinea rapoartelor întocmite;
 • Răspunde de rezolvarea prompta a problemelor ce apar în cadrul activităților proiectului;
 • Răspunde de păstrarea confidențialității datelor și informațiilor la care are acces.

IDENTIFICAREA FUNCŢIEI PUBLICE CORESPUNZĂTOARE POSTULUI    

 1. Denumire: funcţie publică
 2. Clasa: I
 3. Gradul profesional: superior
 4. Vechimea în specialitate necesară: minim 7 ani

SFERA RELAŢIONALĂ A TITULARULUI POSTULUI                                    

 1. Sfera relaţională internă:
 2. Relaţii ierarhice : subordonat faţă de primar
 3. Relaţii funcţionale : cu toate compartimentele din cadrul instituției
 4. Relaţii de control : –
 5. Relaţii de reprezentare : în limita mandatului acordat de către primar
 6. Sfera relaţională externă:
 7. cu autorităţi şi instituţii publice : în limita atribuțiilor
 8. cu organizaţii internaţionale : în limita mandatului acordat de către primar
 9. cu persoane juridice private : în limita atribuțiilor
 10. Limite de competență: îndeplinirea atribuțiilor conform dispozițiilor legale
 11. Delegarea de atribuții și competență: exercită atribuții delegate de către primar.
 

 

Întocmit de: SECRETAR GENERAL UAT

Semnătura ……………….

Data întocmirii ………………………                                                               

Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului:                             

Numele şi prenumele:

Semnătura: ………………………..

Data ………………………….

 

Din aceeași categorie: