Primar

Primar

Adrian Ghene

Primarul Localității Nanov

Am ales să intru în politică și în administrația publică locală pentru a aduce o schimbare în bine pentru oameni.

Am candidat din partea Partidului Național Liberal pentru funcția de edil al comunei Nanov, iar la alegerile din septembrie 2020 am fost ales de majoritatea cetățenilor pentru această funcție, fapt ce mă onorează și mă responsabilizează.

Cu experiență profesională în mediul privat, managementul afacerilor, îmi doresc să aduc o contribuție în administrația publică. Doresc să aduc o schimbare în bine în comuna noastră, având la bază Proiectul pentru Nanov, un plan de dezvoltare pe care mi-am propus să-l pun în aplicare în mandatul de patru ani cu care am fost încredințat.

Programul pentru Nanov pe care mi l-am asumat în campania electorală, pe care îl puteți consulta aici constă în măsuri necesare care să aducă siguranță și normalitate tuturor cetățenilor.

Vă invit să fiți la curent cu toate noutățile, aici și pe conturile de social media, unde îmi puteți scrie:
Primăria Nanov | Ghene Adrian

Extras din Codul Administrativ.

Atribuţiile primarului

(1)Primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:

 • a)atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii;
 • b)atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;
 • c)atribuţii referitoare la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale;
 • d)atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor, de interes local; e)alte atribuţii stabilite prin lege.

(2)În temeiul alin. (1) lit. a), primarul:

 • a)îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară şi asigură funcţionarea serviciilor publice locale de profil;
 • b)îndeplineşte atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor, referendumului şi a recensământului;
 • c)îndeplineşte alte atribuţii stabilite prin lege.

(3)În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), primarul:

 • a)prezintă consiliului local, în primul trimestru al anului, un raport anual privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale, care se publică pe pagina de internet a unităţii administrativ-teritoriale în condiţiile legii;
 • b)participă la şedinţele consiliului local şi dispune măsurile necesare pentru pregătirea şi desfăşurarea în bune condiţii a acestora;
 • c)prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte şi informări;
 • d)elaborează, în urma consultărilor publice, proiectele de strategii privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale, le publică pe site-ul unităţii administrativ-teritoriale şi le supune aprobării consiliului local.

(4)În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), primarul:

 • a)exercită funcţia de ordonator principal de credite;
 • b)întocmeşte proiectul bugetului unităţii administrativ-teritoriale şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local, în condiţiile şi la termenele prevăzute de lege;
 • c)prezintă consiliului local informări periodice privind execuţia bugetară, în condiţiile legii;
 • d)iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emiterea de titluri de valoare în numele unităţii administrativ-teritoriale;
 • e)verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât şi a sediului secundar.

(5)În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), primarul:

– a)coordonează realizarea serviciilor publice de interes local, prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;

b)ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă;

c)ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din domeniile prevăzute la art. 129 alin. (6) şi (7);

 d)ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului furnizării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 129 alin. (6) şi (7), precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale;

 e)numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes local;

f)asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora;

g)emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege şi alte acte normative, ulterior verificării şi certificării de către compartimentele de specialitate din punctul de vedere al regularităţii, legalităţii şi de îndeplinire a cerinţelor tehnice;

h)asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.

(6)Primarul desemnează funcţionarii publici anume împuterniciţi să ducă la îndeplinire obligaţiile privind comunicarea citaţiilor şi a altor acte de procedură, în condiţiile Legii nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

(7)Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale, primarul colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativteritoriale, precum şi cu autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene.

(8)Numirea conducătorilor instituţiilor publice de interes local, respectiv ai serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului sau examenului organizat potrivit procedurilor şi criteriilor aprobate de consiliul local la propunerea primarului, în condiţiile părţii a VI-a titlul II capitolul VI sau titlul III capitolul IV, după caz.

Art. 156: Atribuţiile primarului în calitate de reprezentant al statului

(1)În exercitarea atribuţiilor de autoritate tutelară şi de ofiţer de stare civilă, a sarcinilor ce îi revin din actele normative privitoare la recensământ, la organizarea şi desfăşurarea alegerilor, la luarea măsurilor de protecţie civilă, precum şi a altor atribuţii stabilite prin lege, primarul acţionează şi ca reprezentant al statului în comuna, în oraşul sau în municipiul în care a fost ales.

(2)În această calitate, primarul poate solicita prefectului, în condiţiile legii, sprijinul conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, dacă sarcinile ce îi revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate.

Art. 157: Delegarea atribuţiilor

(1)Primarul poate delega, prin dispoziţie, atribuţiile ce îi sunt conferite de lege şi alte acte normative viceprimarului, secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, conducătorilor compartimentelor funcţionale sau personalului din aparatul de specialitate, administratorului public, precum şi conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, în funcţie de competenţele ce le revin în domeniile respective.

(2)Dispoziţia de delegare trebuie să prevadă perioada, atribuţiile delegate şi limitele exercitării atribuţiilor delegate, sub sancţiunea nulităţii. Dispoziţia de delegare nu poate avea ca obiect toate atribuţiile prevăzute de lege în sarcina primarului. Delegarea de atribuţii se face numai cu informarea prealabilă a persoanei căreia i se deleagă atribuţiile.

(3)Persoana căreia i-au fost delegate atribuţii în condiţiile alin. (1) şi (2) exercită pe perioada delegării atribuţiile funcţiei pe care o deţine, precum şi atribuţiile delegate; este interzisă subdelegarea atribuţiilor.

(4)Persoana căreia i-au fost delegate atribuţii în condiţiile alin. (1) şi (2) răspunde civil, administrativ sau penal, după caz, pentru faptele săvârşite cu încălcarea legii în exercitarea acestor atribuţii.

 • Audiente și contact
 • Declaratii de avere și interese

 

Programul de audiențe: în fiecare zi de miercuri, între orele 13 si 16. Înscrierile se fac telefonic sau prin intermediul formularului de contact.

 

CAPTCHA image

Acest câmp ne ajută la prevenirea mesajelor SPAM.


 

Din aceeași categorie:

ANUNT  LICITATIE PUBLICA

ANUNT licitatie ANUNT  LICITATIE PUBLICA 1.Informaţii generale privind autoritatea contractanta, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna Nanov, județ Teleorman, Cod fiscal...

ANUNȚ examen promovare funcționari publici în grad profesional

PRIMĂRIA COMUNEI NANOV JUDEȚ TELEORMAN   ANUNȚ examen promovare funcționari publici în grad profesional superior celui deținut   În conformitate cu prevederile art. VII, alin. (38) din OUG nr. 121/2023, pentru modificarea şi completarea OUG nr. 57/2019 privind...