Concurs pentru ocuparea unor funcții contractual vacante din cadrul Serviciului Apă-Canal

Primăria Nanov \ Documente \ Carieră (anunțuri posturi scoase la concurs) \ Concurs pentru ocuparea unor funcții contractual vacante din cadrul Serviciului Apă-Canal

Concurs pentru ocuparea unor funcții contractual vacante din cadrul Serviciului Apă-Canal

05 iul. 2024 12:00

A N U N Ț
Primăria Nanov, cu sediul în str. Dunarii, nr. 180, comuna Nanov, jud. Teleorman, organizează concurs pentru ocuparea unor funcții contractual vacante din cadrul Serviciului Apă-Canal din subordinea Consiliului Local Nanov, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG nr. 115/2023, după cum urmează:
DENUMIREA POSTULUI: MUNCITOR CALIFICAT
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT: TEHNIC SI ADMINISTRATIV
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată
DENUMIREA POSTULUI: MUNCITOR CALIFICAT
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT: TEHNIC SI ADMINISTRATIV
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată
Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 15 la H.G. nr. 1336/ 28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Pentru a ocupa un post contractual vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 15  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/ 28.10.2022:
a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare posturilor sunt:
-Studii: M/SG
-Vechimea în muncă: minim 1 an
Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 a Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.
CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:
Nr. crt. Activităţi Data
1. Publicarea anunțului 05.07.2024
2. Data limită pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa:
Primăria Nanov, cu sediul în str. Dunarii, nr. 180, comuna Nanov, jud. Teleorman, până la data de: 19.07.2024, ora 15.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 23.07.2024, ora 10.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 24.07.2024, ora 10.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei  dosarelor 25.07.2024, ora 10.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 26.07.2024, ora 10.00
7. Susţinerea probei scrise 29.07.2024, ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 29.07.2024, ora 14.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 30.07.2024, ora 12.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 30.07.2024, ora 16.00
11. Susţinerea interviului 31.07.2024, ora 10.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 31.07.2024, ora 14.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 01.08.2024, ora 12.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 01.08.2024, ora 15.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 01.08.2024, ora 16.00
BIBLIOGRAFIA
la concursul organizat în vederea ocupării posturilor vacante
1. Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare
2. Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 319/2006, a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;
4. OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Partea a VI-a, Titlul I, Titlul III;
5. H.G. nr. 1146/2006, privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;
6. Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și canalizare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Alunu nr. 141 din 22.11.2017;
7. Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare.
TEMATICA
la concursul organizat în vederea ocupării posturilor vacante
1. Principiile fundamentale în cadrul relațiilor de muncă.
2. Reguli generale de sănătate și securitate în muncă.
3. Obligațiile salariatului în apărarea împotriva incendiilor.
4. Obligațiile lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă.
5. Principiile care guvernează conduita profesională a personalului contractual din administrația publică.
6. Rolul și atribuțiile personalului contractual.
7. Drepturile și obligațiile personalului contractual din administrația publică.
8. Cerințe minime generale aplicabile echipamentelor de muncă.
9. Sisteme de alimentare cu apă și canalizare.
10. Utilizatorii serviciului de alimentare cu apă și canalizare.
11. Drepturile și obligațiile utilizatorilor serviciului de alimentare cu apă și canalizare.
Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, de pe website: primaria-nanov.ro, persoană de contact: Bulumac Mariana, funcția Secretar General, având numărul de telefon 0247/319902.
PRIMAR
GHENE ADRIAN

Din aceeași categorie:

ANUNȚ examen promovare funcționari publici în grad profesional

PRIMĂRIA COMUNEI NANOV JUDEȚ TELEORMAN   ANUNȚ examen promovare funcționari publici în grad profesional superior celui deținut   În conformitate cu prevederile art. VII, alin. (38) din OUG nr. 121/2023, pentru modificarea şi completarea OUG nr. 57/2019 privind...