Regulament de ordine interioară al Primăriei comunei Nanov

Primăria Nanov \ Regulament de ordine interioară al Primăriei comunei Nanov

Regulament de ordine interioară al Primăriei comunei Nanov

Anexa nr.1 la Dispoziția nr.321/22.11.2022
DISPOZIŢII GENERALE

CAPITOLUL. I

Domeniul de Aplicare

Art. 1. Regulamentul de Ordine Internă are ca scop să aducă la cunoştinţa personalului instituţiei drepturile şi obligaţiile ce îi revin în vederea asigurării disciplinei în muncă. Se motivează acest scop prin aceea că, fără disciplină, Primăria nu ar putea să-şi atingă obiectivele generale. În plus, disciplina mai răspunde unei nevoi fundamentale şi anume ea creează fiecărui salariat sentimentul de siguranţă, sentiment ce concură direct la rezultate performante, individuale şi de grup.

Art. 2.– (1) Regulamentul de Ordine Internă este o reglementare prin care se

stabilesc norme de conduită şi de disciplină interioară, adresându-se tuturor persoanelor din cadrul Primăriei Comunei NANOV, din momentul naşterii raporturilor de muncă ori de serviciu şi până la încetarea acestor raporturi.

(2) Disciplina presupune existenţa şi respectarea ansamblului de norme juridice, iar în caz de nerespectare a acestor norme juridice, se aplică sancţiuni corespunzătoare normei încălcate.

(3) Normele nu constrâng şi nu reduc libertatea de acţiune a angajaţilor, ci satisfac şi instituţionalizează aspiraţii şi moduri de comportare ale fiecărui salariat, în funcţie de poziţia pe care o deţine acesta în structura organizatorică. Ele nu sunt stabilite cu scopul de a se aplica sancţiuni angajaţilor, ci pentru a obţine, din partea fiecăruia, o conduită pozitivă în instituţie.

Art. 3. – (1) Prevederile ROI se aplică întregului personal al instituţiei, indiferent de durata raporturilor de muncă ori de serviciu.

(2) Persoanele care lucrează în cadrul instituţiei ca detaşaţi, colaboratori sau elevi şi studenţi (care fac practică în instituţie) sunt obligate să respecte regulile de disciplină specifice locurilor de muncă unde îşi desfăşoară activitatea.

Art. 4. Dispoziţiile ROI produc efecte pentru toţi angajaţii din instituţie de la angajarea lor în muncă. Noii angajaţi vor lua cunostiinţă de conţinutul ROI anterior primirii dispoziţiei de numire în funcţia publică/semnării contractului individual de muncă. Dovada luării la cunoştinţă de conţinutul R.O.I. este fişa postului, care cuprinde o responsabilitate referitoare la obligaţia respectării.

Art. 5. Angajaţii Primăriei trebuie să fie apţi de munca pentru care se angajează, să se bucure deci de o stare de sănătate bună şi să nu fi suferit vreo condamnare ce are legătură cu specificul muncii.

Art. 6. Prezentul ROI va fi prelucrat şi semnat de fiecare persoană pentru luare la cunoştinţă şi conformare.

CAPITOLUL. II

Obligaţiile Conducerii Primăriei privind asigurarea ordinei interne

Reguli privind nediscriminarea şi neîncălcarea demnităţii

Art. 7. (1) La încadrarea în muncă şi la stabilirea drepturilor individuale, angajatorul garantează egalitatea de şanse şi tratament pentru toate persoanele candidate la un loc de muncă în Primăria Comuna NANOV şi pentru toţi salariaţii săi, fără discriminări directe sau indirecte, pe baza de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală sau orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea sau înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării drepturilor decurgând din prezentul Contract colectiv de muncă la nivelul Primăriei Comuna NANOV.

(2) La stabilirea şi la acordarea salariului este interzisă orice discriminare pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori apartenenţă/activitate sindicală;

(3) Conducerea Primăriei răspunde de organizarea activităţii instituţiei pentru

îndeplinirea tuturor obiectivelor stabilite şi este obligată în acest sens să creeze condiţiile organizatorice, tehnice şi materiale, pentru desfăşurarea corectă şi eficientă a tuturor proceselor specifice obiectului de activitate, precum şi pentru asigurarea ordinei şi disciplinei în muncă. În acest scop, conducerea instituţiei :

 1. a) elaborează strategii şi structuri de programe pe obiective (în colaborare cu

specialiştii din instituţie);

 1. b) perfecţionează structura organizatorică a instituţiei diminuând / dezvoltând structura

de personal în concordanţă cu programele pe obiective;

 1. c) stabileşte îndatoririle, competenţele şi responsabilităţile personalului de conducere şi execuţie, pe compartimente organizatorice şi pe funcţii şi asigură controlul sarcinilor, pe fiecare salariat;
 2. d) dispune şi urmăreşte asigurarea accesului la actele normative în vigoare şi

modalităţile concrete de însuşire şi punere în practică a acestora;

 1. e) asigură recrutarea, selectarea şi angajarea personalului prin concurs, în limita

posturilor vacante, şi urmăreşte pe etape modul de integrare a noului angajat în specificul muncii şi în colectivitate.

 1. f) asigură mijloacele tehnice necesare păstrării anumitor informaţii confidenţiale şi controlează respectarea confidenţialităţii anumitor lucrări executate;
 2. g) dispune sancţionarea promptă a oricăror încălcări sau nerespectări a atribuţiilor de serviciu sau a normelor de conduită, precum şi recompensarea pentru realizări şi conduită favorabilă deosebită ;

h)examinează sugestiile şi propunerile făcute de angajaţi, în vederea îmbunătăţirii

activităţii la toate locurile de muncă, aducând la cunoştinţa acestora modul de rezolvare;

 1. i) actualizează ori de câte ori este necesar prezentul ROI, în vederea întăririi ordinei şi disciplinei, pentru tot personalul, în funcţie de noile conjucturi şi abateri apărute.

 

TITLULII

RAPORTURI DE MUNCA ORI DE SERVICIU

 

CAPITOLUL. I

Naşterea raporturilor de muncă ori de serviciu

SECŢIUNEA I

Numirea în Funcţie publică

 

Art. 8. Calitatea de functionar public se dobandeste prin concurs, la care poate participa orice persoana care indeplineste următoarele condiții:

 1. a) are cetatenia romana si domiciliul in Romania;
  b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
  c) are varsta de minimum 18 ani impliniti;
  d) are capacitate deplina de exercitiu;
  e) este apt din punct de vedere medical si psihologic sa exercite o functie publica. Atestarea starii de sanatate se face pe baza de examen medical de specialitate, de catre medicul de familie, respectiv pe baza de evaluare psihologica organizata prin intermediul unitatilor specializate acreditate in conditiile legii;
  f) indeplineste conditiile de studii si vechime in specialitate prevazute de lege pentru ocuparea functiei publice;
  g) indeplineste conditiile specifice, conform fisei postului, pentru ocuparea functiei publice;
  h) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
  i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o functie publica sau de a exercita profesia ori activitatea in executarea careia a savarsit fapta, prin hotarare judecatoreasca definitiva, in conditiile legii;
  j) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 3 ani;
  k) nu a fost lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, in conditiile prevazute de legislatia specifica.

Art. 9. – (1) Numirea in functii publice se face de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice sau, dupa caz, de persoana care are competenta legala de numire in conditiile unor acte normative specifice, prin act administrativ emis in termenele si in conditiile legii, pe baza rezultatelor concursului.

Art. 10. (1) Concursul pentru ocuparea unei functii publice are la baza principiile competitiei, transparentei, competentei, precum si pe cel al egalitatii accesului la functiile publice pentru fiecare cetatean care indeplineste conditiile legale.

Art. 11. – (1)  Perioada de stagiu are ca obiect verificarea aptitudinilor profesionale in indeplinirea atributiilor si responsabilitatilor unei functii publice, formarea practica a functionarilor publici debutanti, precum si cunoasterea de catre acestia a specificului administratiei publice si a exigentelor acesteia.
(2) Durata perioadei de stagiu este de un an

 

SECŢIUNEA A-II-A

Angajarea cu contract de muncă

 

Art.12. – (1) Posturile specifice personalului contractual care se scot la concurs,

condiţiile postului, data, ora şi locul concursului vor fi făcute publice prin intermediul presei locale sau naţionale sau prin afişare la sediul instituţiei, cu cel puţin 15 zile înaintea datei susţinerii concursului.

(2) Angajarea se va face în condiţiile stabilite de lege, numai în baza aptitudinilor şi competenţei profesionale, în limitele posturilor disponibile, vacante sau nou înfiinţate.

Procedura de angajare prin concurs se va face fără discriminări pe criterii politice, etnice, sex, confesionale şi stare materială.

Art. 13. – (1) Încadrarea în muncă a personalului contractual se face prin încheierea unui contract individual de muncă redactat în două exemplare din care unul va fi înmânat noului angajat. Contractul individual de muncă se modifică prin act adiţional ori de câte ori intervin schimbări în clauzele acestuia.

(2) Pentru personalul contractual, durata perioadei de debut este cuprinsă între 3-6 luni.

(3) Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de muncă se poate stabili o perioadă de probă de cel puţin 30 de zile calendaristice pentru

funcţiile de execuţie şi de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere.

(4) Salariatul încadrat cu contract individual de muncă pe durată determinată poate fi supus unei perioade de probă, care nu va depăşi :

 

 1. a) 5 zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă mai mică de 3 luni ;
 2. b) 15 zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă cuprinsă între 3 şi 6 luni ;
 3. c) 30 de zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă mai mare de 6 luni ;
 4. d) 45 de zile lucrătoare în cazul salariaţilor încadraţi în funcţii de conducere, pentru o durată a contractului individual de muncă mai mare de 6 luni.

SECŢIUNEA A-III-A

Dispoziţii comune celor 2 categorii de raporturi juridice

Art. 14 În vederea înscrierii la concurs, candidatul trebuie să prezinte toate actele

necesare prevăzute de legislaţia în vigoare :

 1. a) copie de pe actul de identitate ;
 2. b) formularul de înscriere tipizat sau cerere de înscriere la concurs;
 3. c) adeverință cu perioada lucrată
 4. d) copie de pe certificatul de căsătorie( dacă este cazul);;
 5. e) copii de pe certificatele de naştere copii( dacă este cazul); ;
 6. f) copii de pe diplomele de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări;
 7. g) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare ;
 8. h) dovadă privind debitele sale la unitatea la care a lucrat anterior (dacă este cazul);
 9. i) copie de pe fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau

recomandare de la ultimul loc de muncă ;

 1. j) curriculum vitae;
 2. l) declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat

activităţi de poliţie politică – pentru funcţionari publici ;

 1. m) certificat de cazier judiciar (dacă este cazul).

Art. 15. Concursul constă în :

 1. a) verificarea cunoştinţelor profesionale de specialitate (o probă scrisă şi o probă orală sau interviu – inclusiv proba de operare PC );
 2. b) verificarea aptitudinilor privind atenţie, percepţie, reflexe, inteligenţă, dinamism e.t.c., pentru persoanele care urmează să ocupe posturi de deservire;
 3. c) varianta a) simultan cu verificarea aptitudinilor manageriale pentru persoanele ce urmează să ocupe un post de conducere .

Art. 16. Angajaţii Primăriei pot avea următorul regim de încadrare :

 1. a) funcţionari publici;
 2. b) salariaţi cu contract de muncă, cu normă întreagă sau cu timp parţial;

 

 

CAPITOLUL. II

Încetarea raporturilor de muncă ori de serviciu

SECŢIUNEA I

Încetarea raporturilor de serviciu

Art. 17 – (1) Încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici are loc în următoarele condiţii :

 1. a) de drept ;
 2. b) prin acordul părţilor, consemnat în scris;
 3. c) prin eliberare din funcţia publică;
 4. d) prin destituire din funcţia publică;
 5. e) prin demisie ;

(2) Situaţiile concrete pentru fiecare modalitate de încetare a raporturilor de serviciu sunt stabilite de OG 57/2019.

 

 

SECŢIUNEA A-II-A

Încetarea raporturilor de muncă

Art. 18 – (1) Încetarea contractelor de muncă se face în conformitate cu normele

prevăzute în Codul Muncii, respectiv:

 1. a) de drept;
 2. b) ca urmare a acordului părţilor, la data convenită de acestea ;
 3. c) ca urmare a voinţei unilaterale a uneia dintre părţi, în cazurile şi în condiţiile limitativ prevăzute de lege ;

(2) Contractul individual de muncă încetează de drept :

 1. a) la data decesului salariatului;
 2. b) la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de declarare a morţii sau a punerii sub interdicţie a salariatului;
 3. c) la data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare sau, cu caracter exceptional, pentru salariata care opteaza in scris pentru continuarea executarii contractului individual de munca, in termen de 30 de zile calendaristice anterior implinirii conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, la varsta de 65 de ani; la data comunicarii deciziei de pensie in cazul pensiei de invaliditate de gradul III, pensiei anticipate partiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limita de varsta cu reducerea varstei standard de pensionare; la data comunicarii deciziei medicale asupra capacitatii de munca in cazul invaliditatii de gradul I sau II;
 4. d) ca urmare a constatării nulităţii absolute a contractului individual de muncă, de la data la care nulitatea a fost constatată prin acordul părţilor sau prin hotărâre judecătorească definitivă;
 5. e) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcţia ocupată de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neîntemeiate, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de reintegrare;
 6. f) ca urmare a condamnării penale cu executarea pedepsei la locul de muncă, de la data emiterii mandatului de executare;
 7. g) de la data retragerii de către autorităţile sau organismele competente a avizelor, autorizaţiilor sau atestărilor necesare pentru exercitarea profesiei;
 8. h) ca urmare a interzicerii exercitării unei profesii sau a unei funcţii, ca măsură de siguranţă ori pedeapsa complementară, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus interdicţia;
 9. i) la data expirării termenului contractului individual de muncă încheiat pe duratadeterminată;

j)retragerea acordului parintilor sau al reprezentantilor legali, in cazul salariatilor cu varsta cuprinsa intre 15 si 16 ani.

Art.19 În cazul personalului contractual, desfacerea contractului de muncă din iniţiativa persoanei încadrate în muncă se face cu un preaviz de ce nu poate depăşi 15 zile calendaristice; în cazul funcţiilor de conducere, preavizul nu poate depăşi 30 de zile. În perioada preavizului persoana este obligată să continue activitatea potrivit programului de lucru.

SECŢIUNEA A–III-A

Dispoziţii comune celor două raporturi juridice

Art. 20. – (1) La încetarea raporturilor de serviciu/contractului de muncă, instituţia va elibera angajatului, copie de pe înscrierea din Registrul de evidenţă a salariaţilor şi/sau REVISAL  (2) Operarea în Registrul de evidenţă a salariaţilor a încetării activităţii se va face în ultima zi a activităţii, respectiv a preavizului (declanşat de salariat sau de conducerea instituţiei). Lichidarea definitivă a drepturilor băneşti ale fostului angajat se face odată cu plata salariilor pentru luna în care încetează raporturile de serviciu/contractul individual de muncă.

Art. 21. La încetarea raporturilor de serviciu sau a raporturilor de muncă, funcţionarului public respectiv salariatului îi revin următoarele obligaţii:

 1. a) să predea lucrările finalizate şi în curs de realizare, unui înlocuitor desemnat (sau şefului său direct) ;
 2. b) să lichideze toate datoriile, de orice natură, faţă de instituţ În cazul în care angajatul nu poate lichida toate datoriile materiale, se vor emite angajamente de plată care vor constitui titlu executoriu pentru acele datorii .
 3. c) să returneze legitimaţia de serviciu, ecusonul, documentaţiile şi materialele de specialitate de care a beneficiat în calitate de angajat şi să predea în bună stare mijloacele tehnice şi obiectele de inventar avute în folosinţă ;
 4. d) să respecte obligaţiile ce revin angajaţilor şi normele de conduită şi în perioada de

Art. 22. Personalul demisionat va putea fi reangajat în Primărie, însă fără a se ţine seama de funcţia, locul şi respectiv drepturile pe care le-a avut anterior.

Art. 23 Angajatorul nu poate ingradi sau limita dreptul salariatei de a continua activitatea astfel pe baza unei cereri formulate cu 30 de zile inainte de data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare si cu aprobarea angajatorului, salariatul poate fi mentinut in aceeasi functie maximum 3 ani peste varsta standard de pensionare, cu posibilitatea prelungirii anuale a contractului individual de munca.

TITLUL III

DREPTURI SI OBLIGATII ALE PERSONALULUI ANGAJAT

CAPITOLUL I

Drepturile şi Obligaţiile Funcţionarilor Publici

 

SECŢIUNEA I

Drepturile Funcţionarilor Publici

Funcţionarul public are următoarele drepturi :

Art. 24. Dreptul la opinie

Dreptul la opinie al functionarilor publici este garantat.

Art. 25 Dreptul la tratament egal

(1) La baza raporturilor de serviciu dintre autoritatile si institutiile publice si functionarii publici sta principiul egalitatii de tratament fata de toti functionarii publici.
(2) Orice discriminare fata de un functionar public, definita in conformitate cu prevederile legislatiei specifice privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, este interzisa.

Art.26 Dreptul de a fi informat

Functionarul public are dreptul de a fi informat cu privire la deciziile care se iau in aplicarea prezentului cod si care il vizeaza in mod direct.

Art.27 Dreptul de asociere sindicala

Dreptul de asociere sindicala si de asociere la organizatii profesionale este garantat functionarilor publici.
(2) Functionarii publici pot, in mod liber, sa infiinteze organizatii sindicale, sa adere la ele si sa exercite orice mandat in cadrul acestora.

In situatia in care functionarii publici sunt alesi in organele de conducere ale organizatiilor sindicale, in functii salarizate, acestia au obligatia ca in termen de 15 zile de la alegerea in organele de conducere ale organizatiilor sindicale sa opteze pentru una dintre cele doua functii. In cazul in care functionarul public opteaza pentru desfasurarea activitatii in functia de conducere in organizatiile sindicale, raporturile de serviciu ale acestuia se suspenda pe o perioada egala cu cea a mandatului in functia de conducere din organizatia sindicala.

(4) Functionarii publici alesi in organele de conducere ale organizatiilor sindicale, in functii nesalarizate, pot detine simultan functia publica si functia in organele de conducere ale organizatiilor sindicale, cu obligatia respectarii regimului incompatibilitatilor si al conflictelor de interese care le este aplicabil.

Art. 28 Dreptul la greva

(1) Functionarilor publici le este recunoscut dreptul la greva, in conditiile legii.
(2) Functionarii publici care se afla in greva nu beneficiaza de salariu si alte drepturi salariale pe durata grevei.

Art. 29 Drepturile salariale si alte drepturi conexe

(1) Pentru activitatea desfasurata, functionarii publici au dreptul la salariu, prime si alte drepturi, in conditiile legislatiei privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.
(2) Salarizarea functionarilor publici se face in conformitate cu prevederile legii privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.

Articolul 30 Dreptul la asigurarea uniformei

Functionarii publici care, potrivit legii, sunt obligati sa poarte uniforma in timpul serviciului o primesc gratuit.

Art. 31 Durata normala a timpului de lucru

(1) Durata  timpului de munca pentru functionarii publici este 40 de ore pe saptamana, cu următorul program: de luni până joi între orele 8001630 , vineri  între orele 800-1400
(2) Pentru orele lucrate peste durata normala a timpului de lucru sau in zilele de repaus saptamanal, sarbatori legale ori declarate zile nelucratoare, potrivit legii, functionarii publici au dreptul la recuperare sau la plata majorata, in conditiile legii.

Art. 32 Dreptul de a fi ales sau numit intr-o functie de autoritate sau demnitate publica.

Functionarii publici pot fi alesi sau numiti intr-o functie de demnitate publica, in conditiile prezentului cod si cu respectarea conditiilor prevazute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 33 Dreptul la concediu

1) Functionarii publici au dreptul la concediu de odihna, la concedii medicale si la alte concedii, in conditiile legii.
(2) In perioada concediilor medicale, a concediilor de maternitate si a celor pentru cresterea si ingrijirea copiilor, raporturile de serviciu nu pot inceta si nu pot fi modificate decat din initiativa functionarului public in cauza, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 512 alin. (4) si (5).

Art. 34 Dreptul la un mediu sanatos la locul de munca

(1) Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa asigure functionarilor publici conditii normale de munca si igiena, de natura sa le ocroteasca sanatatea si integritatea fizica si psihica.
(2) Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa identifice si sa asigure adaptarea locului de munca pentru functionarii publici cu dizabilitati si de a pune la dispozitia acestora instrumentele de asigurare a accesibilitatii, in vederea exercitarii in mod corespunzator a atributiilor aferente functiilor publice ocupate de acestia.

Art. 35 Dreptul la asistenta medicala, proteze si medicamente

Functionarii publici beneficiaza de asistenta medicala, proteze si medicamente, in conditiile legii.

Art. 36 Dreptul la recunoasterea vechimii in munca, in specialitate si in grad profesional

(1) Functionarii publici beneficiaza de vechime in munca, in specialitate si in grad profesional.
(2) Vechimea in munca este vechimea dobandita in conditiile reglementate de legislatia muncii, precum si vechimea dobandita in exercitarea unui raport de serviciu.
(3) Vechimea in specialitate este vechimea dobandita in temeiul unui contract individual de munca, al unui raport de serviciu sau ca profesie liberala, demonstrata cu documente corespunzatoare de catre persoana care a desfasurat o activitate intr-o functie de specialitate corespunzatoare profesiei sau specializarii sale. Constituie vechime in specialitate si vechimea dobandita in temeiul unui contract individual de munca, raport de serviciu sau ca profesie liberala in statele membre ale Uniunii Europene, precum si in alte state cu care Romania a incheiat conventii de recunoastere reciproca a acestor drepturi, demonstrata cu documente corespunzatoare de catre persoana care a desfasurat o activitate intr-o functie de specialitate corespunzatoare profesiei sau specializarii sale.
(4) In toate cazurile vechimea in specialitate se raporteaza la durata normala a timpului de munca, fiind calculata prin raportare la fractiunea de norma lucrata si se demonstreaza cu documente corespunzatoare.
(5) Perioada de suspendare a raporturilor de serviciu ale functionarilor publici nu constituie vechime in munca, in specialitate si in grad profesional, cu exceptiile prevazute de lege.
(6) Vechimea in gradul profesional este vechimea rezultata din activitatea efectiv desfasurata de functionarul public intr-o functie publica de executie corespunzatoare gradului profesional detinut, cu exceptiile prevazute la art. 513 alin. (1) lit. c) si art. 514 alin. (1) lit. a)-d) si j).

Art. 37 Dreptul la pensie si la alte drepturi de asigurari sociale de stat.

Functionarii publici beneficiaza de pensii, precum si de celelalte drepturi de asigurari sociale de stat, potrivit legii.

Art. 38 Drepturi ale membrilor familiei functionarului public,in situatia decesului acestuia

(1) In caz de deces al functionarului public, membrii familiei care au, potrivit legii, dreptul la pensie de urmas primesc pe o perioada de 3 luni echivalentul salariului de baza din ultima luna de activitate a functionarului public decedat.
(2) In cazul in care decizia pentru pensia de urmas nu a fost emisa din vina autoritatii sau a institutiei publice in termen de 3 luni de la data decesului, aceasta va achita in continuare drepturile prevazute la alin. (1) pana la emiterea deciziei pentru pensia de urmas.

Art. 39 Dreptul la protectia legii

(1) Functionarii publici beneficiaza in exercitarea atributiilor lor de protectia legii.
(2) Autoritatea sau institutia publica este obligata sa suporte cheltuielile necesare asigurarii asistentei juridice, in cazul in care impotriva functionarului public au fost formulate sesizari catre organele de cercetare penala sau actiuni in justitie cu privire la modul de exercitare a atributiilor de serviciu. Conditiile de suportare a cheltuielilor necesare asigurarii asistentei juridice se stabilesc prin act administrativ al conducatorului autoritatii sau institutiei publice.
(3) Prevederile alin. (2) nu se aplica in situatia in care autoritatea sau institutia publica in cadrul careia isi desfasoara activitatea functionarul public este cea care formuleaza o sesizare penala sau o actiune in justitie impotriva acestuia.
(4) In cazul in care functionarul public a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni cu intentie directa, acesta are obligatia restituirii sumei aferente asigurarii asistentei juridice prevazute la alin. (2).
(5) Autoritatea sau institutia publica este obligata sa asigure protectia functionarului public impotriva amenintarilor, violentelor, faptelor de ultraj carora le-ar putea fi victima in exercitarea functiei publice sau in legatura cu aceasta. Pentru garantarea acestui drept, autoritatea sau institutia publica va solicita sprijinul organelor abilitate, potrivit legii.
(6) Autoritatile si institutiile publice pot stabili, prin acte normative, masurile speciale de protectie pentru functionarii publici care desfasoara activitati cu grad ridicat de risc profesional.

Art. 40 Dreptul de a fi despagubit pentru prejudiciile materiale suferite

din culpa autoritatii sau institutiei publice

Autoritatea sau institutia publica este obligata sa il despagubeasca pe functionarul public in situatia in care acesta a suferit, din culpa autoritatii sau institutiei publice, un prejudiciu material in timpul indeplinirii atributiilor de serviciu.

 

 

 

SECŢIUNEA A-II-A

Îndatoriri Funcţionarilor Publici

 

Funcţionarul public are următoarele obligaţii specifice :

 

Art. 41 Respectarea Constitutiei si a legilor

(1) Functionarii publici au obligatia ca prin actele si faptele lor sa promoveze suprematia legii, sa respecte Constitutia si legile tarii, statul de drept, drepturile si libertatile fundamentale ale cetatenilor in relatia cu administratia publica, precum si sa actioneze pentru punerea in aplicare a dispozitiilor legale in conformitate cu atributiile care le revin, cu aplicarea normelor de conduita care rezulta din indatoririle prevazute de lege.
(2) Functionarii publici trebuie sa se conformeze dispozitiilor legale privind restrangerea exercitiului unor drepturi, datorata naturii functiilor publice detinute.

Articolul 42 Profesionalismul si impartialitatea

(1) Functionarii publici trebuie sa exercite functia publica cu obiectivitate, impartialitate si independenta, fundamentandu-si activitatea, solutiile propuse si deciziile pe dispozitii legale si pe argumente tehnice si sa se abtina de la orice fapta care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului corpului functionarilor publici.
(2) In activitatea profesionala, functionarii publici au obligatia de diligenta cu privire la promovarea si implementarea solutiilor propuse si a deciziilor, in conditiile prevazute la alin. (1).
(3) In exercitarea functiei publice, functionarii publici trebuie sa adopte o atitudine neutra fata de orice interes personal, politic, economic, religios sau de alta natura si sa nu dea curs unor eventuale presiuni, ingerinte sau influente de orice natura.
(4) Principiul independentei nu poate fi interpretat ca dreptul de a nu respecta principiul subordonarii ierarhice.

 

CAPITOLUL II

Drepturile şi Obligaţiile Personalului Contractual

SECŢIUNEA I

Drepturile Personalului Contractual

Art. 43. Persoana angajată cu contract individual de muncă are următoarele drepturi:

 1. a) să i se asigure un loc de muncă potrivit aptitudinilor, pregătirii profesionale,

aspiraţiilor, precum şi necesităţilor instituţiei;

 1. b) să fie retribuit în raport cu cantitatea, calitatea şi importanţa muncii pe care o

desfăşoară ;

 1. c) să i se asigure stabilitatea în muncă, contractul de muncă neputând să înceteze

sau să fie modificat decât în cazurile prevăzute de lege ;

 1. d) să participe la conducerea, organizarea şi controlul activităţii unităţilor, să aleagă şi

să poată fi ales în funcţiile de conducere ;

 1. e) să fie promovat în grade/ trepte de salarizare şi în funcţii superioare în raport cu

pregătirea profesională, rezultatele muncii şi cu cerinţele instituţiei, cu respectarea

prevederilor legale ;

 1. f) să i se asigure repaus săptămânal şi concediu anual de odihnă, concedii medicale

şi alte concedii; în perioada concediilor de boală, a concediilor de maternitate şi a celor

pentru creşterea şi îngrijirea copiilor, contractele de muncă nu pot înceta şi nu pot fi

modificate decât din iniţiativa angajatului în cauză ;

 1. g) să beneficieze de condiţii corespunzătoare de muncă şi de protecţie a muncii, de

asistenţă medicală, de indemnizaţii în caz de incapacitate temporară de muncă, de măsuri

pentru prevenirea îmbolnăvirilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu prevederile

contractului colectiv de muncă si cel individual.

 1. h) să beneficieze de dreptul la pensie pentru munca depusă şi limită de vârstă sau în

caz de invaliditate, precum şi de celelalte drepturi de asigurări sociale de stat, potrivit legii ;

 1. i) să se asocieze în organizaţii sindicale;
 2. k) să beneficieze de egalitate de şanse şi tratament ;
 3. l) să participe la formare profesională.

 

SECŢIUNEA A-II-A

Obligaţiile Personalului Contractual

Art. 43. Personalul angajat cu contract de muncă are următoarele obligaţii specifice :

 1. a) să respecte şi să susţină interesele generale ale instituţiei, să nu denigreze

conducerea instituţiei sau pe ceilalţi angajaţi ai ei;

 1. b) să-şi perfecţioneze pregătirea profesională şi de specialitate şi să-şi valorifice

cunoştinţele profesionale, iniţiativa şi spiritul creator şi de competenţă, conform cerinţelor

postului pentru care este angajat şi salarizat;

 1. c) să păstreze totală discreţie asupra lucrărilor executate, care au caracter de

confidenţialitate, faţă de persoane din afara instituţiei;

 1. d) să nu practice activităţi care să dăuneze intereselor primăriei;
 2. e) să nu se solidarizeze cu angajaţii din compartimentul sau compartimentele primăriei care nu respectă obligaţiile sau normele de conduită;
 3. f) în relaţiile cu personalul din cadrul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi

desfăşoară activitatea, precum şi cu persoanele fizice sau juridice, personalul angajat cu

contract de muncă este obligat să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine şi amabilitate.

 

SECŢIUNEA A-III-A

Obligaţii comune celor 2 categorii de personal

 

Art. 44. Ambelor categorii de personal le revin următoarele obligaţii comune :

 1. a) să-şi însuşească prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, ale

R.O.I., sarcinile şi responsabilităţile prevăzute în fişa postului ;

 1. b) să respecte programul de lucru şi să se prezinte la serviciu în deplină capacitate

de muncă, pentru a putea executa în bune condiţie sarcinile ce-i revin;

 1. c) să nu părăsească locul de muncă fără înştiinţarea, respectiv aprobarea

conducătorului direct;

 1. d) să păstreze ordinea şi disciplina la locul de muncă;
 2. e) să semnaleze orice modificare a datelor personale

(inclusiv cu caracter familial), intervenită ulterior angajării lui în instituţie;

 1. g) să utilizeze cu grijă şi răspundere echipamentele de birou, mijloacele de transport şi

toate celelalte mijloace materiale încredinţate în vederea realizării obiectului de activitate şi

să reducă consumurile de materiale şi energetice, prin evitarea risipei şi a pierderilor sub

orice formă;

 1. h) să nu instaleze pe PC-urile primăriei produse software pentru care nu există licenţă

de utilizare ;

 1. i) să nu dezinstaleze sau să mute echipamentele de tehnică de calcul fără informarea

şi acceptul compartimentului informatic ;

 1. j) să utilizeze aplicaţiile informatice de gestiune a datelor care fac parte din sistemul informatic integrat al instituţiei;
 2. k) să realizeze norma de muncă, atribuţiile şi lucrările încredinţate în termenul stabilit, la nivelul calitativ cerut de actele normative şi de cerinţele specifice fiecărei lucrări;
 3. l) să execute în caz de necesitate şi alte lucrări, indiferent de calitatea pe care o are (prin dispoziţia şefului ierarhic şi prin cuprinderea acestor noi lucrări în fişa de post- ca lucrare permanentă sau aleatoare);
 4. m) să depoziteze la sfârşitul programului, în locuri special amenajate sau în dulapuri încuiate, după caz, mijloacele tehnice şi echipamentele primite în gestionare, conform reglementărilor în vigoare, luându-se măsurile de securitate prevăzute de lege privind asigurarea securităţii patrimoniului instituţiei;
 5. n) să depoziteze (sub cheie) în dulapuri şi/sau fişete, la sfârşitul programului,

documentele elaborate şi cele utilizate. La terminarea programului de lucru, angajaţii au obligaţia de a verifica întreruperea luminii electrice, scoaterea de sub tensiune a aparatelor, închiderea ferestrelor, încuierea uşilor şi depunerea cheilor la locurile indicate;

 1. o) să păstreze curăţenia la locul de muncă şi în toate spaţiile din instituţie;
 2. p) să propună ierarhic, orice măsură pe care ar considera-o utilă pentru o mai bună

funcţionare a compartimentului respectiv sau a instituţiei în ansamblu;

 1. r) să dea dispoziţii clare şi precise (ca salariat cu funcţii de conducere la nivelul

compartimentelor) şi să asigure condiţiile necesare pentru executarea şi respectarea obligaţiilor, controlând sistematic modul în care acestea sunt aduse la îndeplinire;

 1. s) să se supună examenelor profesionale, de autorizare, verificare, medicale,

prevăzute în regulamentele instituţiei;

ş) să stea la dispoziţia instituţiei şi să se prezinte în cel mai scurt timp la serviciu, la cererea conducerii, pentru prevenirea şi lichidarea eventualelor avarii;

 1. t) să respecte normele de protecţie a muncii şi pază contra

ţ) să poarte ţinuta de serviciu stabilită pentru angajaţii Primăriei prin regulamente

interne, pe perioada programului de lucru, indiferent de locaţia în care se găseşte;

 1. u) să păstreze confidențialitatea informațiilor la care au acces, conform acordurilor GDPR încheiate;
 2. v) să nu dețină înregistrări audio-video din cadrul instituției, fără acordul conducerii – Articolul 9 din Regulamentul 679/2016 – GDPR, prevede condițiile pentru prelucrarea de categorii speciale de date cu caracter personal (inclusiv de date biometrice). Pentru încalcarea art 6 si 9 din Regulamentul GDPR se aplica amenzi de pana la 00000 EUR (art  83, alin 5, Regulamentul 679/2016).

 

CAPITOLUL. III

Drepturile şi Obligaţiile Conducerii Primăriei

SECŢIUNEA I

Drepturile conducerii primăriei

Art. 45. Conducerea Primăriei are următoarele drepturi:

 1. a) să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii ;
 2. b) să stabilească atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare salariat, în condiţiile legii;
 3. c) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor;
 4. d) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu ;
 5. e) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile

corespunzătoare, potrivit legii, şi regulamentului intern.

 

 

SECŢIUNEA A-II-A

Art. 46. Conducerea Primăriei are următoarele obligaţii :

 1. a) să acorde salariatului toate drepturile ce decurg din raporturile de serviciu, din

contractele colective si individuale de muncă şi din lege ;

 1. b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la

elaborarea normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă ;

 1. c) să informeze salariatul asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care

privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă ;

 1. d) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a

solicitantului ;

 1. e) să comunice periodic salariaţilor situaţia economică şi financiară a unităţii;
 2. f) să se consulte cu sindicatul sau cu reprezentanţii salariaţilor în privinţa deciziilor

susceptibile să afecteze substanţial drepturile şi interesele acestora ;

 1. g) să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să

reţină şi să vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii;

 1. h) să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze înregistrările prevăzute de lege ;
 2. i) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului;
 3. h) să asigure mijloacele tehnice şi informaţionale necesare realizării obiectului de

activitate şi să le pună la dispoziţia angajaţilor, în scopul utilizării depline şi eficiente a timpului de lucru şi implicit în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de muncă;

 1. k) să asigure condiţiile de respectare a normelor tehnice de protecţie a muncii, a

normelor igienico-sanitare, de pază şi P.S.I, organizând instruirea personalului ( pe cheltuiala instituţiei), potrivit cu specificul locului de muncă;

 1. l) să stabilească formele de perfecţionare a pregătirii profesionale a angajaţilor şi să se preocupe de realizarea tuturor programelor de formare şi perfecţionare şi de verificare periodică a cunoştinţelor şi aptitudinilor acestora ( pe bază de testări ), în vederea evaluării acestui proces;
 2. n) să dispună anunţarea în scris (către reprezentanţii angajaţilor şi AMOFP) a

numărului şi structurii de personal ce urmează să fie reduse (şi eventual posibilităţile de redistribuire), pentru cazurile în care instituţia este în situaţia de a reduce personalul ca urmare a reorganizării ei;

 1. r) să dispună şi să urmărească întocmirea fişelor de evaluare a performanţelor

profesionale individuale pentru personalul contractual şi a fişelor de evaluare a

performanţelor profesionale  pentru funcţionarii publici;

 1. s) să asigure în mod gratuit uniforma (ţinuta de serviciu) stabilită pentru angajaţii

Primăriei prin regulament intern sau să plătească angajaţilor sumele de bani necesare procurării ţinutei de serviciu.

 

CAPITOLUL. IV

Norme Generale de Conduită Profesională

 

SECTIUNEA I

Norme Generale de Conduită Profesională

a Funcţionarilor Publici

 

Art. 47. Asigurarea unui serviciu public de calitate în cadrul Primăriei Comuna NANOV:

(1) Funcţionarii publici au obligaţia de a asigura un serviciu public de calitate în

beneficiul cetăţenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în practică, în scopul realizării competenţelor autorităţilor şi ale instituţiilor publice.

(2) În exercitarea funcţiei publice, funcţionarii publici au obligaţia de a avea un

comportament profesionist, precum şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenţa administrativă, pentru a câştiga şi a menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea autorităţilor şi instituţiilor publice.

Art. 48. Loialitatea faţă de autorităţile şi instituţiile publice:

(1) Functionarii publici au obligatia de a apara in mod loial prestigiul autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea, precum si de a se abtine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.
(2) Functionarilor publici le este interzis:

 1. a) sa exprime in public aprecieri neconforme cu realitatea in legatura cu activitatea autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea, cu politicile si strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;
  b) sa faca aprecieri neautorizate in legatura cu litigiile aflate in curs de solutionare si in care autoritatea sau institutia publica in care isi desfasoara activitatea are calitatea de parte sau sa furnizeze in mod neautorizat informatii in legatura cu aceste litigii;
  c) sa dezvaluie si sa foloseasca informatii care au caracter secret, in alte conditii decat cele prevazute de lege;
  d) sa acorde asistenta si consultanta persoanelor fizice sau juridice in vederea promovarii de actiuni juridice ori de alta natura impotriva statului sau autoritatii ori institutiei publice in care isi desfasoara activitatea.
  (3) Prevederile alin. (2) se aplica si dupa incetarea raportului de serviciu, pentru o perioada de 2 ani, daca dispozitiile din legi speciale nu prevad alte termene..

(3) Prevederile prezentului R.O.I. nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligaţia legală a funcţionarilor publici de a furniza informaţii de interes public celor interesaţi, în condiţiile legii.

Art.49 Obligatia de a informa autoritatea sau institutia publica cu privire la situatia personala generatoare de acte juridice.

Functionarul public are indatorirea de a informa autoritatea sau institutia publica, in mod corect si complet, in scris, cu privire la situatiile de fapt si de drept care privesc persoana sa si care sunt generatoare de acte administrative in conditiile expres prevazute de lege.

Art. 50. Activitatea politică :

(1) Functionarii publici pot fi membri ai partidelor politice legal constituite, cu respectarea interdictiilor si limitarilor prevazute de OG.57/2019   (2) Functionarii publici au obligatia ca, in exercitarea atributiilor ce le revin, sa se abtina de la exprimarea sau manifestarea publica a convingerilor si preferintelor lor politice, sa nu favorizeze vreun partid politic sau vreo organizatie careia ii este aplicabil acelasi regim juridic ca si partidelor politice.
(3) In exercitarea functiei publice, functionarilor publici le este interzis:

 1. a) sa participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice, a organizatiilor carora le este aplicabil acelasi regim juridic ca si partidelor politice, a fundatiilor sau asociatiilor care functioneaza pe langa partidele politice, precum si pentru activitatea candidatilor independenti;
  b) sa furnizeze sprijin logistic candidatilor la functii de demnitate publica;
  c) sa afiseze, in cadrul autoritatilor sau institutiilor publice, insemne ori obiecte inscriptionate cu sigla si/sau denumirea partidelor politice, ale organizatiilor carora le este aplicabil acelasi regim juridic ca si partidelor politice, ale fundatiilor sau asociatiilor care functioneaza pe langa partidele politice, ale candidatilor acestora, precum si ale candidatilor independenti;
  d) sa se serveasca de actele pe care le indeplinesc in exercitarea atributiilor de serviciu pentru a-si exprima sau manifesta convingerile politice;
  e) sa participe la reuniuni publice cu caracter politic pe durata timpului de lucru.

Art.51 Indeplinirea atributiilor

(1) Functionarii publici raspund, potrivit legii, de indeplinirea atributiilor ce le revin din functia publica pe care o detin, precum si a atributiilor ce le sunt delegate.
(2) Functionarul public are indatorirea sa indeplineasca dispozitiile primite de la superiorii ierarhici.
(3) Functionarul public are dreptul sa refuze, in scris si motivat, indeplinirea dispozitiilor primite de la superiorul ierarhic, daca le considera ilegale. Functionarul public are indatorirea sa aduca la cunostinta superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispozitia astfel de situatii.
(4) In cazul in care se constata, in conditiile legii, legalitatea dispozitiei prevazute la alin. (3), functionarul public raspunde in conditiile legii.

Art.52 Limitele delegarii de atributii

(1) Delegarea de atributii corespunzatoare unei functii publice vacante se dispune motivat prin act administrativ de catre persoana care are competenta de numire in functia publica, pe o perioada de maximum 6 luni intr-un an calendaristic, in conditiile prezentului cod.
(2) Delegarea de atributii corespunzatoare unei functii publice ocupate al carei titular se afla in concediu in conditiile legii sau este delegat in conditiile art. 504 ori se afla in deplasare in interesul serviciului se stabileste prin fisa postului si opereaza de drept, in conditiile prezentului cod.
(3) Delegarea de atributii corespunzatoare unei functii publice nu se poate face prin delegarea tuturor atributiilor corespunzatoare unei functii publice catre acelasi functionar public. Functionarul public care preia atributiile delegate exercita pe perioada delegarii de atributii si atributiile functiei publice pe care o detine, precum si atributiile partial preluate, cu exceptia situatiei in care atributiile delegate presupun exercitarea controlului ierarhic asupra functiei detinute.
(4) In situatia in care functia publica ale carei atributii sunt delegate si functia publica al carei titular preia partial atributiile delegate se afla intr-un raport ierarhic de subordonare, functionarul public care preia atributiile delegate semneaza pentru functia publica ierarhic superioara.
(5) Prin exceptie de la alin. (3), atributiile functiei publice de secretar general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale pot fi delegate si in totalitate, pentru perioada prevazuta la alin. (1), conducatorului compartimentului juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului, cu obligatia delegarii atributiilor proprii catre alti functionari publici.
(6) In situatia in care la nivelul unitatii administrativ-teritoriale postul conducatorului compartimentului juridic este vacant sau temporar vacant, atributiile functiei publice de secretar general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale pot fi delegate si in totalitate, pentru perioada prevazuta la alin. (1), unui alt functionar public, cu respectarea alin. (9).
(7) Prin exceptie de la alin. (3) si (9), in situatia in care la nivelul aparatului de specialitate al primarului nu exista un functionar public caruia sa ii fie delegate atributiile functiei de secretar general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, in conditiile alin. (5) sau (6), acestea sunt delegate unui alt functionar public, in urmatoarea ordine:

 1. a) unui functionar public cu studii superioare de licenta absolvita cu diploma, in specialitate juridica sau administrativa;
  b) unui functionar public cu studii superioare de licenta.
  (8) Delegarea de atributii se face numai cu informarea prealabila a functionarului public caruia i se deleaga atributiile.
  (9) Functionarul public care preia atributiile delegate trebuie sa indeplineasca conditiile de studii si de vechime necesare pentru ocuparea functiei publice ale carei atributii ii sunt delegate.
  (10) Nu pot fi delegate atributii functionarilor publici debutanti sau functionarilor publici care exercita functia publica in temeiul unui raport de serviciu cu timp partial.
  (11) Functionarii publici pot indeplini unele atributii corespunzatoare unei functii de demnitate publica, ale unei functii de autoritate publica sau ale unei alte functii publice, numai in conditiile expres prevazute de lege.
  (12) In cazul functiilor publice de executie vacante, cu exceptia functiilor publice de auditor si consilier juridic, atunci cand aceste functii sunt unice in cadrul autoritatii sau institutiei publice, atributiile pot fi delegate catre cel putin doi functionari publici, cu respectarea prevederilor alin. (1) si (8)-(10).

Art.53 Pastrarea secretului de stat, secretului de serviciu si confidentialitatea

Functionarii publici au obligatia sa pastreze secretul de stat, secretul de serviciu, precum si confidentialitatea in legatura cu faptele, informatiile sau documentele de care iau cunostinta in exercitarea functiei publice, in conditiile legii, cu aplicarea dispozitiilor in vigoare privind liberul acces la informatiile de interes public.

Art.54 Interdictia privind acceptarea darurilor sau a altor avantaje

(1) Functionarilor publici le este interzis sa solicite sau sa accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru altii, in considerarea functiei lor publice, daruri sau alte avantaje.
(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) bunurile pe care functionarii publici le-au primit cu titlu gratuit in cadrul unor activitati de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei publice detinute, care se supun prevederilor legale specifice.

 

 

Art. 55 Utilizarea responsabila a resurselor publice

(1) Functionarii publici sunt obligati sa asigure ocrotirea proprietatii publice si private a statului si a unitatilor administrativ-teritoriale, sa evite producerea oricarui prejudiciu, actionand in orice situatie ca un bun proprietar.
(2) Functionarii publici au obligatia sa foloseasca timpul de lucru, precum si bunurile apartinand autoritatii sau institutiei publice numai pentru desfasurarea activitatilor aferente functiei publice detinute.
(3) Functionarii publici trebuie sa propuna si sa asigure, potrivit atributiilor care le revin, folosirea utila si eficienta a banilor publici, in conformitate cu prevederile legale.
(4) Functionarilor publici care desfasoara activitati in interes personal, in conditiile legii, le este interzis sa foloseasca timpul de lucru ori logistica autoritatii sau a institutiei publice pentru realizarea acestora.

Art.56 Subordonarea ierarhica

Functionarii publici au obligatia de a rezolva, in termenele stabilite de catre superiorii ierarhici, lucrarile si sarcinile repartizate.

Art. 57 Folosirea imaginii proprii

Functionarilor publici le este interzis sa permita utilizarea functiei publice in actiuni publicitare pentru promovarea unei activitati comerciale, precum si in scopuri electorale.

Art. 58 Limitarea participarii la achizitii, concesionari sau inchirieri

(1) Un functionar public nu poate achizitiona un bun aflat in proprietatea privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, supus vanzarii in conditiile legii, in urmatoarele situatii:

 1. a) cand a luat cunostinta, in cursul sau ca urmare a indeplinirii atributiilor de serviciu, despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmeaza sa fie vandute;
  b) cand a participat, in exercitarea atributiilor de serviciu, la organizarea vanzarii bunului respectiv;
  c) cand poate influenta operatiunile de vanzare sau cand a obtinut informatii la care persoanele interesate de cumpararea bunului nu au avut acces.
  (2) Dispozitiile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si in cazul concesionarii sau inchirierii unui bun aflat in proprietatea publica ori privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale.
  (3) Functionarilor publici le este interzisa furnizarea informatiilor referitoare la bunurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, supuse operatiunilor de vanzare, concesionare sau inchiriere, in alte conditii decat cele prevazute de lege.

Art.59 Respectarea regimului juridic al conflictului de interese si al incompatibilitatilor

(1) Functionarii publici au obligatia sa respecte intocmai regimul juridic al conflictului de interese si al incompatibilitatilor ,precum si normele de conduita.
(2) In aplicarea prevederilor alin. (1), functionarii publici trebuie sa exercite un rol activ, avand obligatia de a evalua situatiile care pot genera o situatie de incompatibilitate sau un conflict de interese si de a actiona pentru prevenirea aparitiei sau solutionarea legala a acestora.
(3) In situatia intervenirii unei incompatibilitati sau a unui conflict de interese, functionarii publici au obligatia de a actiona conform prevederilor legale pentru incetarea incompatibilitatii sau a conflictului de interese, in termen legal.
(4) La numirea intr-o functie publica, la incetarea raportului de serviciu, precum si in alte situatii prevazute de lege, functionarii publici sunt obligati sa prezinte, in conditiile Legii nr. 176/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, declaratia de avere si declaratia de interese. Declaratia de avere si declaratia de interese se actualizeaza anual, potrivit legii.

Art. 60 Activitatea publica

(1) Comunicarea oficiala a informatiilor si datelor privind activitatea autoritatii sau institutiei publice, precum si relatiile cu mijloacele de informare in masa se asigura de catre functionarii publici desemnati in acest sens de conducatorul autoritatii sau institutiei publice, in conditiile legii.
(2) Functionarii publici desemnati sa participe la activitati sau dezbateri publice, in calitate oficiala, trebuie sa respecte limitele mandatului de reprezentare incredintat de conducatorul autoritatii ori institutiei publice in care isi desfasoara activitatea.
(3) In cazul in care nu sunt desemnati in acest sens, functionarii publici pot participa la activitati sau dezbateri publice, avand obligatia de a face cunoscut faptul ca opinia exprimata nu reprezinta punctul de vedere oficial al autoritatii ori institutiei publice in cadrul careia isi desfasoara activitatea.
(4) Functionarii publici pot participa la elaborarea de publicatii, pot elabora si publica articole de specialitate si lucrari literare ori stiintifice, in conditiile legii.
(5) Functionarii publici pot participa la emisiuni audiovizuale, cu exceptia celor cu caracter politic ori a celor care ar putea afecta prestigiul functiei publice.
(6) In cazurile prevazute la alin. (4) si (5), functionarii publici nu pot utiliza informatii si date la care au avut acces in exercitarea functiei publice, daca acestea nu au caracter public. Prevederile alin. (3) se aplica in mod corespunzator.
(7) In exercitarea dreptului la replica si la rectificare, a dreptului la demnitate, a dreptului la imagine, precum si a dreptului la viata intima, familiala si privata, functionarii publici isi pot exprima public opinia personala in cazul in care prin articole de presa sau in emisiuni audiovizuale s-au facut afirmatii defaimatoare la adresa lor sau a familiei lor. Prevederile alin. (3) se aplica in mod corespunzator.
(8) Functionarii publici isi asuma responsabilitatea pentru aparitia publica si pentru continutul informatiilor prezentate, care trebuie sa fie in acord cu principiile si normele de conduita prevazute de prezentul cod.
(9) Prevederile alin. (1)-(8) se aplica indiferent de modalitatea si de mediul de comunicare.

Art. 61 Conduita in relatiile cu cetatenii

(1) In relatiile cu persoanele fizice si cu reprezentantii persoanelor juridice care se adreseaza autoritatii sau institutiei publice, functionarii publici sunt obligati sa aiba un comportament bazat pe respect, buna-credinta, corectitudine, integritate morala si profesionala.
(2) Functionarii publici au obligatia de a nu aduce atingere onoarei, reputatiei, demnitatii, integritatii fizice si morale a persoanelor cu care intra in legatura in exercitarea functiei publice, prin:

 1. a) intrebuintarea unor expresii jignitoare;
  b) acte sau fapte care pot afecta integritatea fizica sau psihica a oricarei persoane.
  (3) Functionarii publici trebuie sa adopte o atitudine impartiala si justificata pentru rezolvarea legala, clara si eficienta a problemelor cetatenilor.
  (4) Pentru realizarea unor raporturi sociale si profesionale care sa asigure demnitatea persoanelor, eficienta activitatii, precum si cresterea calitatii serviciului public, se recomanda respectarea normelor de conduita prevazute la alin. (1)-(3) si de catre celelalte subiecte ale acestor raporturi.
  (5) Functionarii publici trebuie sa adopte o atitudine demna si civilizata fata de orice persoana cu care intra in legatura in exercitarea functiei publice, fiind indrituiti, pe baza de reciprocitate, sa solicite acesteia un comportament similar.
  (6) Functionarii publici au obligatia de a asigura egalitatea de tratament a cetatenilor in fata autoritatilor si institutiilor publice, principiu conform caruia functionarii publici au indatorirea de a preveni si combate orice forma de discriminare in indeplinirea atributiilor profesionale.

Art. 62 Conduita in cadrul relatiilor internationale

(1) Functionarii publici care reprezinta autoritatea sau institutia publica in cadrul unor organizatii internationale, institutii de invatamant, conferinte, seminare si alte activitati cu caracter international au obligatia sa promoveze o imagine favorabila tarii si autoritatii sau institutiei publice pe care o reprezinta.
(2) In relatiile cu reprezentantii altor state, functionarilor publici le este interzis sa exprime opinii personale privind aspecte nationale sau dispute internationale.
(3) In deplasarile externe, functionarii publici sunt obligati sa aiba o conduita corespunzatoare regulilor de protocol si le este interzisa incalcarea legilor si obiceiurilor tarii gazda.

Art. 63 Obiectivitate si responsabilitate in luarea deciziilor

(1) In procesul de luare a deciziilor, functionarii publici au obligatia sa actioneze conform prevederilor legale si sa isi exercite capacitatea de apreciere in mod fundamentat si impartial.
(2) Functionarilor publici le este interzis sa promita luarea unei decizii de catre autoritatea sau institutia publica, de catre alti functionari publici, precum si indeplinirea atributiilor in mod privilegiat.
(3) Functionarii publici de conducere sunt obligati sa sprijine propunerile si initiativele motivate ale personalului din subordine, in vederea imbunatatirii activitatii autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea, precum si a calitatii serviciilor publice oferite cetatenilor.
(4) In exercitarea atributiilor de coordonare, precum si a atributiilor specifice functiilor publice de conducere, functionarii publici au obligatia de a asigura organizarea activitatii personalului, de a manifesta initiativa si responsabilitate si de a sustine propunerile personalului din subordine.
(5) Inaltii functionari publici si functionarii publici de conducere au obligatia sa asigure egalitatea de sanse si tratament cu privire la dezvoltarea carierei personalului din subordine, in conditiile legislatiei specifice aplicabile fiecarei categorii de personal. In acest sens, acestia au obligatia:

 1. a) sa repartizeze sarcinile in mod echilibrat, corespunzator nivelului de competenta aferent functiei publice ocupate si carierei individuale a fiecarei persoane din subordine;
  b) sa asigure coordonarea modului de indeplinire a sarcinilor, cu valorificarea corespunzatoare a competentelor fiecarei persoane din subordine;
  c) sa monitorizeze performanta profesionala individuala si colectiva a personalului din subordine, sa semnaleze in mod individual performantele necorespunzatoare si sa implementeze masuri destinate ameliorarii performantei individuale si, dupa caz, colective, atunci cand este necesar;
  d) sa examineze si sa aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competentei profesionale pentru personalul din subordine, atunci cand propun acordarea de stimulente materiale sau morale;
  e) sa evalueze in mod obiectiv necesarul de instruire profesionala al fiecarui subordonat si sa propuna participarea la programe de formare si perfectionare profesionala pentru fiecare persoana din subordine;
  f) sa delege sarcini si responsabilitati, in conditiile legii, persoanelor din subordine care detin cunostintele, competentele si indeplinesc conditiile legale necesare exercitarii functiei respective;
  g) sa excluda orice forma de discriminare si de hartuire, de orice natura si in orice situatie, cu privire la personalul din subordine.
  (6) In scopul asigurarii conditiilor necesare indeplinirii cu impartialitate a indatoririlor ce decurg din raporturile ierarhice, inaltii functionari publici si functionarii publici de conducere au obligatia de a nu se angaja in relatii patrimoniale cu personalul din subordine.

Art. 64  Obligatia respectarii regimului cu privire la sanatate si securitate in munca

Functionarii publici au obligatia de a se supune controlului de medicina muncii si expertizelor medicale ca urmare a recomandarilor formulate de medicul de medicina muncii, in conditiile legii.

 

 

SECŢIUNEA A-II-A

Norme Generale de Conduită Profesională

a Personalului Contractual

 

 

ART. 65. 1) Personalul contractual încadrat în autoritati si institutii publice în baza unui contract individual de munca exercita drepturile si îndeplineste obligatiile stabilite de legislatia în vigoare în domeniul raporturilor de munca si de contractele colective de munca direct aplicabile.
(2) Personalul contractual încadrat în autoritati si institutii publice în baza unui contract de management exercita drepturile si îndeplineste obligatiile stabilite de dispozitiile legale în vigoare direct aplicabile, precum si cele rezultate din executarea contractului.

Art. 66 Depunerea declaratiilor de avere si de interese

Personalul contractual depune declaratii de avere si de interese numai în conditiile Legii nr. 176/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 66 Alte drepturi si obligatii specifice personalului contractual

(1) Personalul contractual are dreptul si obligatia de a-si îmbunatati în mod continuu abilitatile si pregatirea profesionala. Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa elaboreze planul de perfectionare profesionala a personalului contractual, anual, precum si obligatia sa prevada în buget sumele necesare pentru plata programelor de pregatire, formare si perfectionare profesionala organizate de Institutul National de Administratie sau de alti furnizori de formare si perfectionare profesionala, a cheltuielilor de transport, cazare si masa, în conditiile legii.
(2) Programele de formare specializata destinate dezvoltarii competentelor necesare exercitarii unei functii contractuale de conducere sunt organizate de Institutul National de Administratie, în conditiile legii.
(3) Dispozitiile art. 376 alin. (2), 430, 432-434, 437-441, 443-449, 458 si art. 506 alin. (1)-(9) se aplica în mod corespunzator si personalului contractual.

Articolul 67 Salarizarea personalului contractual

(1) Salarizarea personalului contractual se face în conditiile legii-cadru privind salarizarea personalului platit din fonduri publice si în conditiile legislatiei muncii.
(2) Personalul contractual trimis în strainatate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar beneficiaza de drepturile prevazute de reglementarile specifice în domeniu.

 

 

SECTIUNEA A-III-A

Relaţii de serviciu între angajaţi şi controlul intern

Soluţionarea cererilor sau reclamaţiilor individuale

 

Art. 68. – (1) Relaţiile de serviciu între angajaţii instituţiei decurg din structura

organizatorică (de tip piramidal- ierarhic funcţională) care generează relaţii de autoritate pe verticală, şi funcţionale, pe orizontală.

(2) Pe verticală, relaţiile sunt de subordonare, de sus în jos, fiecare şef răspunzând de legalitatea şi temeinicia dispoziţiilor date, precum şi de consecinţele acestor dispoziţii.

(3) O cerere sau o reclamaţie individuală adresată conducerii instituţiei este analizată şi i se transmite angajatului un răspuns scris cu privire la modul de rezolvare, în termen de 10 zile de la data înregistrării reclamaţiei sale.

(4) cererea sau reclamaţia individuală adresată conducătorului instituţiei se

înregistrează la registratura generală sau la Cabinetul Primarului iar persoanele care înregistrează cererea au obligaţia de a o transmite de îndată conducătorului instituţiei.

(5) Pentru asigurarea şi menţinerea unui mediu de lucru care să încurajeze

respectarea demnităţii fiecărei persoane, Angajatorul garantează că procedurile de soluţionare pe cale amiabilă a plângerilor individuale ale salariaţilor sunt respectate şi confidenţiale, inclusiv a celor privind cazurile de violenţă sau hărţuire sexuală, acestea fiind corect şi imparţial soluţionate.

(6) Definiţia hărţuirii sexuale este cea reglementată de lege.

(7) Plângerile salariaţilor în Instanţa competentă nu pot constitui motiv de încetare a contractului individual de muncă sau a raporturilor de serviciu.

Art. 69. – (1) Transmiterea dispoziţiilor legale de autoritatea ierarhică se face prin şefii ierarhici direcţi. Ei pot transmite în caz de urgenţă şi nemijlocit, sărind treptele ierarhice, iar cel care a primit dispoziţia este obligat să informeze pe şeful ierarhic direct.

(2) Subalternii sunt obligaţi să execute întocmai şi la timp dispoziţiile primite. Dacă angajatul care primeşte o dispoziţie de la şeful său consideră că aceasta nu este corespunzătoare sau că există motive obiective ce pot împiedica executarea acesteia, trebuie să-i sesizeze acest lucru.

(3) Dacă persoana care a dat dispoziţia insistă în executarea acesteia, va trebui să o formuleze în scris. În această situaţie dispoziţia va fi executată de cel care a primit-o.

(4) Adresarea pe cale ierarhică este obligatorie. Orice reclamaţie, solicitare sau

propunere nu va fi oprită din drum sub nici un motiv de către şefii ierarhici până când aceasta nu ajunge la cel căruia i-a fost adresată, singurul în măsură să decidă a răspunde.

Art. 70. – (1) Angajaţii care prin natura funcţiilor vin în contact cu publicul sau cu organele de avizare şi control, trebuie să aibă o ţinuta şi o comportare corespunzătoare, să dea dovadă de solicitudine şi de principialitate şi să rezolve toate problemele în spiritul legalităţii.

(2) Prin relaţii cu publicul se înţelege relaţia directă, indiferent de frecvenţă, pe care o are un angajat cu persoane fizice, reprezentanţi ai unor instituţii, organe de avizare, organe de control, cu ocazia realizării unor atribuţii de serviciu.

(3) Fiecare şef ierarhic este obligat să efectueze în mod sistematic control asupra

modului în care subalternii, nemijlocit, îşi aduc la îndeplinire sarcinile ce le revin din fişa postului şi din dispoziţiile primite.

(4) Conducerea Primăriei efectuează controale permanente şi/ sau periodice la

compartimentele din subordine. Controalele se pot referi la mai multe domenii de activitate sau pot fi limitate la un domeniu de specialitate. Prin control se realizează totodată îndrumarea angajaţilor în îndeplinirea obligaţiilor de serviciu.

(5) Modul de organizare şi de efectuare a controalelor se stabileşte prin dispoziţii sau instrucţiuni ale conducerii primărie.

Art. 71. Constatările făcute cu ocazia controalelor se aduc la cunoştinţa celor

controlaţi şi şefilor direcţi ai acestora, atât pe parcursul controlului, cât şi la sfârşitul acestuia, stabilindu-se măsurile ce se impun a fi luate, cu termene şi responsabilităţi. Şefii ierarhici sunt obligaţi să aducă la îndeplinire şi să urmărească realizarea măsurilor stabilite în cursul controalelor.

CAPITOLUL. V

Salarizare/Avansare

SECŢIUNEA I

Aspecte comune

Art. 72 – (1) Salarizarea personalului instituţiei se face pe baza sistemului de

salarizare prevăzut de legislaţia în vigoare; la salarizarea personalului se ţine seama de criteriul aptitudinilor şi competenţei profesionale, de complexitatea lucrărilor atribuite, de gradul de răspundere, de rezultatele obţinute (menţionate în fişa de evaluare a

performanţelor profesionale), precum şi de posibilităţile economico – financiare ale instituţiei.

(2) Forma de salarizare ce se aplică în cadrul instituţiei este în regie – după timpul

lucrat.

Art. 73. Sistemul de salarizare cuprinde următoarele drepturi de salarizare:

(a) salariul de bază;

(b) sporuri conform legislaţiei în vigoare,si cele  stipulate în contractul colectiv de muncă;

Art. 74. Personalul nou angajat şi aflat în perioada de probă va fi salarizat

corespunzător legislaţiei în vigoare.

Art.  75. Salariile se vor plăti înaintea oricăror obligaţii ale instituţiei.

(2) Plata salariilor se face o dată pe lună; plăţile efective se fac în max. 15 zile de la sfârşitul perioadei de prestare a activităţii.

 

SECŢIUNEA II

Promovarea funcţionarilor publici

Art. 76. Funcţionarii publici pot promova într-o funcţie publică superioară vacantă prin concurs sau prin examen.

Art. 77. – (1) Pentru a ocupa o funcţie publică de execuţie din gradul profesional

principal, funcţionarii publici trebuie să îndeplinească următoarele condiţii minime :

 1. a) să aibă o vechime minimă de 2 ani în funcţiile publice de execuţie din gradul

profesional asistent, în clasa corespunzătoare studiilor absolvite ;

 1. b) să fi obţinut la evaluarea performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani, cel puţin calificativul « foarte bun » ;
 2. c) să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului.

(2) Pentru a ocupa o funcţie publică de execuţie din gradul profesional superior,

funcţionarii publici trebuie să îndeplinească următoarele condiţii minime :

 1. a) să aibă o vechime minimă de 2 ani în funcţiile publice de execuţie din gradul

profesional principal sau 4 ani în funcţiile publice de execuţie din gradul profesional asistent, în clasa corespunzătoare studiilor absolvite ;

 1. b) să fi obţinut la evaluarea performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani, cel puţin calificativul « foarte bun » ;
 2. c) să îndeplinească cerinţele specifice în fişa postului.

(3) Au dreptul de a participa la concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor

publice de conducere vacante persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii :

 1. a) Sunt absolvente ale programelor de formare specializată şi perfecţionare în

administraţia publică, organizate de către Institutul Naţional de Administraţie,

Centrele regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală, precum şi

alte instituţii specializate, din ţară sau străinătate ;

 1. b) au fost numite într-o funcţie publică din clasa I ;
 2. c) îndeplinesc cerinţele specifice prevăzute în fişa postului, precum şi condiţiile de vechime specificate mai sus ;

SECŢIUNEA A-III-A

Avansarea personalului contractual

 

Art. 78. – (1) Personalul contractual poate avansa în funcţii, grade sau trepte

superioare de salarizare prin concurs, pe baza unor tematici afişate cu 15 zile lucrătoare înainte de concurs, în condiţiile legii, în raport cu competenţa profesională şi rezultatele obţinute în activitate.

(1) Evaluarea performanţelor profesionale individuale la avansarea în grade, trepte, funcţii, se face în cadrul concursului, de către comisia de examinare.

(2) Concursul se susţine în faţa comisiei de examinare constituită conform

prevederilor legale. Rezultatele concursului se consemnează într-un proces verbal, semnat de toţi membrii Comisiei de examinare, menţionându-se candidaţii reuşiţi şi cei nereuşiţi .

(3) Lista candidaţilor declaraţi « admis » sau « respins » la concurs se va afişa la loc vizibil şi rezultatele pot fi contestate în condiţiile legii.

 

Sancţiuni şi procedura disciplinară – dispoziţii comune

Art.79. – (1) Încălcarea cu bună ştiinţă de către personalul angajat, indiferent de

funcţia pe care o ocupă, a obligaţiilor de serviciu, inclusiv a normelor de conduită, constituie

abatere disciplinară şi se sancţionează în concordanţă cu prevederile acestui Regulament de

Ordine Internă precum şi a celorlalte acte normative specifice, respectiv Statutul

funcţionarului public şi Codul Muncii.

(2) La stabilirea sancţiunii se va ţine seama de cauzele şi gravitatea abaterii

disciplinare, analizându-se împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, gradul de vinovăţie a celui în cauzaşi consecinţele abaterii, comportarea generală în serviciu a angajatului, precum şi de existenţa în antecedentele acestuia a altor sancţiuni disciplinare care au fost radiate în condiţiile legii.

(3) În cazul repetării unei abateri de aceeaşi gravitate, sancţiunile disciplinare se

acordă, de regulă, în mod progresiv.

Persoanele – funcţionari publici sau personal contractual – care sesizează fapte care presupun încălcarea legii, denumiţi avertizori în sensul Legii nr. 571/2004, beneficiază de protecţie în fata comisiei de disciplina sau a altor organe similare, după urmează:

 1. a) avertizorii in interes public beneficiază de prezumţia de buna-credinţa, până la

proba contrara;

 1. b) la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de avertizare,

comisia de disciplină sau alt organism similar are obligaţia de a invita presa si un

reprezentant al salariaţilor. Anunţul se face prin comunicat pe pagina de Internet a Primăriei, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înaintea şedinţei, sub sancţiunea nulităţii raportului si a sancţiunii disciplinare aplicate.

(4) În situaţia in care cel reclamat prin avertizarea in interes public este sef ierarhic, direct sau indirect, ori are atribuţii de control, inspecţie si evaluare a avertizorului, comisia de disciplina sau alt organism similar va asigura protecţia avertizorului, ascunzându-i identitatea.

Art. 80. – (1) Abaterile disciplinare săvârşite de un angajat al instituţiei aflat în

perioada delegării la o altă unitate, se sancţionează de către conducerea instituţiei care l-a angajat, pe baza unui referat înaintat de conducerea unităţii la care este delegat angajatul.

(2) Abaterile disciplinare săvârşite de un angajat în perioada detaşării la altă unitate se sancţionează de conducerea unităţii la care este detaşat, mai puţin desfacerea contractului individual de muncă, sancţiune pe care o poate aplica numai unitatea care l-a detaşat.

(3) Sancţiunile disciplinare se au în vedere la stabilirea aprecierilor şi la evaluarea

performanţelor individuale, precum şi la promovarea şi avansarea angajatului.

(4) Angajaţilor nu li se poate aplica decât o singură sancţiune disciplinară, dacă au fost încălcate mai multe obligaţii de serviciu, şi anume sancţiunea cea mai severă.

(5) Împotriva sancţiunii disciplinare aplicate, persoana sancţionată se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.

Art. 81. Următoarele fapte săvârşite de personalul de conducere, şefi de servicii sau birouri, constituie abaterii disciplinare în măsura în care acestea se referă la obligaţiile lor de serviciu, potrivit reglementărilor in vigoare :

 1. a) neîndeplinirea atribuţiilor de organizare, coordonare şi control;
 2. b) neexecutarea obligaţiilor privind îndrumarea personalului din subordine în legătură cu atribuţiile de serviciu ale acestuia şi, respectiv, neluarea unor măsuri ferme privind îndeplinirea la timp şi în bune condiţii a obligaţiilor ce revin acestui personal;
 3. c) abuzul în activitate faţă de personalul din subordine şi/ sau ştirbirea personalităţii acestuia;
 4. d) aplicarea în mod nejustificat a unor sancţiuni, atribuirea de recompense

nejustificate sau luarea altor măsuri nedrepte ori cu încălcarea dispoziţiilor legale;

 1. e) promovarea unor interese

 

 

 

SECŢIUNEA A-III-A

Sancţiuni privind funcţionarii publici

 

Art. 82. (1) Incalcarea cu vinovatie de catre functionarii publici a indatoririlor corespunzatoare functiei publice pe care o detin si a normelor de conduita profesionala si civica prevazute de lege constituie abatere disciplinara si atrage raspunderea administrativ-disciplinara a acestora.
(2) Constituie abateri disciplinare urmatoarele fapte:

 1. a) intarzierea sistematica in efectuarea lucrarilor;
  b) neglijenta repetata in rezolvarea lucrarilor;
  c) absenta nemotivata de la serviciu;
  d) nerespectarea programului de lucru;
  e) interventiile sau staruintele pentru solutionarea unor cereri in afara cadrului legal;
  f) nerespectarea secretului profesional sau a confidentialitatii lucrarilor cu acest caracter;
  g) manifestari care aduc atingere prestigiului autoritatii sau institutiei publice in care functionarul public isi desfasoara activitatea;
  h) desfasurarea in timpul programului de lucru a unor activitati cu caracter politic;
  i) refuzul nemotivat de a indeplini atributiile de serviciu;
  j) refuzul nemotivat de a se supune controlului de medicina muncii si expertizelor medicale ca urmare a recomandarilor formulate de medicul de medicina muncii, conform prevederilor legale;
  k) incalcarea prevederilor referitoare la indatoriri si interdictii stabilite prin lege pentru functionarii publici, altele decat cele referitoare la conflicte de interese si incompatibilitati;
  l) incalcarea prevederilor referitoare la incompatibilitati daca functionarul public nu actioneaza pentru incetarea acestora intr-un termen de 15 zile calendaristice de la data intervenirii cazului de incompatibilitate;
  m) incalcarea prevederilor referitoare la conflicte de interese;
  n) alte fapte prevazute ca abateri disciplinare in actele normative din domeniul functiei publice si functionarilor publici sau aplicabile acestora.
  (3) Sanctiunile disciplinare sunt:
 2. a) mustrarea scrisa;
  b) diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioada de pana la 3 luni;
  c) diminuarea drepturilor salariale cu 10-15% pe o perioada de pana la un an de zile;
  d) suspendarea dreptului de promovare pe o perioada de la unu la 3 ani;
  e) retrogradarea intr-o functie publica de nivel inferior, pe o perioada de pana la un an, cu diminuarea corespunzatoare a salariului;
  f) destituirea din functia publica.
  (4) Ca urmare a savarsirii abaterilor disciplinare prevazute la alin. (2), se aplica urmatoarele sanctiuni disciplinare:
 3. a) pentru abaterile disciplinare prevazute la alin. (2) lit. a), b) si d), se aplica una dintre sanctiunile disciplinare prevazute la alin. (3) lit. a) sau b);
  b) pentru abaterile disciplinare prevazute la alin. (2) lit. c) se aplica una dintre sanctiunile disciplinare prevazute la alin. (3) lit. b)-f);
  c) pentru abaterile disciplinare prevazute la alin. (2) lit. e)-h), se aplica una dintre sanctiunile disciplinare prevazute la alin. (3) lit. c)-f);
  d) pentru abaterile disciplinare prevazute la alin. (2) lit. i)-k) si m), se aplica una dintre sanctiunile disciplinare prevazute la alin. (3);
  e) pentru abaterile disciplinare prevazute la alin. (2) lit. l), se aplica sanctiunea disciplinara prevazuta la alin. (3) lit. f), in conditiile prevazute la art. 520;
  f) pentru abaterile disciplinare prevazute la alin. (2) lit. n), se aplica una dintre sanctiunile disciplinare prevazute la alin. (3).

Art. 83. – (1) Sancţiunile disciplinare nu pot fi aplicate decât după cercetarea

prealabilă a faptei imputate şi după audierea funcţionarului public de către Comisia de disciplină.

Art. 84. Sancţiunile disciplinare aplicate funcţionarilor publici se radiază de drept, după cum urmează:

 1. a) în termen de 6 luni de la aplicare, dacă funcţionarul public a fost sancţionat cu mustrare scrisă;
 2. b) la expirarea termenului pentru care au fost aplicate, sanctiunile disciplinare prevazute alin. (3)lit. b)-e);
  c) in termen de 3 ani de la aplicare, sanctiunea prevazuta la alin. (3) lit. f);
  d) de la data comunicarii hotararii judecatoresti definitive prin care s-a anulat actul administrativ de sanctionare disciplinara a functionarului public.
  (2) Radierea sanctiunilor disciplinare prevazute la alin. (1) lit. a)-c) se constata prin act administrativ al conducatorului autoritatii sau institutiei .

 

SECŢIUNEA A-IV-A

Sancţiuni privind personalul contractual

 

Art. 85. – (1) Încălcarea cu bună ştiinţă de către personalul contractual, indiferent de funcţia pe care o ocupă, a obligaţiilor de serviciu, inclusiv a normelor de conduită, constituie abatere disciplinară şi se sancţionează în concordanţă cu prevederile acestui Regulament de Ordine Interna şi ale Codului Muncii. Sancţiunile prevăzute sunt:

 1. a) avertisment scris;
 2. b) retrogradarea din funcţie (în cadrul aceleiaşi profesii) cu acordarea salariului

corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu

poate depăşi 60 de zile ;

 1. c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10% ;
 2. d) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%;
 3. e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă;

Art. 86. (1) Angajatorul stabileşte sancţiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârşite de salariat, avându-se în vedere următoarele:

 1. a) împrejurările în care fapta a fost săvârşită;
 2. b) gradul de vinovăţie a salariatului;
 3. c) consecinţele abaterii disciplinare;
 4. d) comportarea generală în serviciu a salariatului;
 5. e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.

(2) Sub sancţiunea nulităţii absolute, nici o măsură, cu excepţia avertismentului scris, nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile.

(3) În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de persoana împuternicită de către Primar să realizeze cercetarea, precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii.

(4) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile prevăzute la alin. (5) fără un motiv obiectiv dă dreptul angajatorului să dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.

(5) În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină toate apărările în favoarea sa şi să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un avocat sau un reprezentant al sindicatului.

(6) Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii şi produce efecte de la data comunicării.

(7) Comunicarea se predă personal salariatului, cu semnătură de primire, ori, în caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reşedinţa comunicată de acesta.

(8) Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţele judecătoreşti

competente în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării.

 

 

 

TITLUL IV

TIMPUL DE MUNCA SI TIMPUL DE ODIHNA

 

CAPITOLUL. I

Timpul de muncă şi munca suplimentară

 

SECTIUNEA I

Durata timpului de muncă

 

Art. 87. Prin durata timpului de muncă se înţelege „timpul efectiv de lucru din care s-au eliminat timpii consumaţi cu echiparea, dezechiparea la începutul şi sfârşitul programului, prezentarea la locul de muncă, precum şi pauza de masă, cu o durată mai mare de 15 minute”.

Art. 88. – (1) Săptămâna de lucru este de 5 zile (de luni până vineri). Programul de lucru este de luni până joi între orele 8001630 , vineri  între orele 800-1400.

Art. 89. Repausul săptămânal se referă la zilele de sâmbătă şi duminică,

corespunzător reglementărilor legale în vigoare.

 

SECŢIUNEA A-II-A

Munca suplimentară/ reglementări comun

Art. 90. – (1) Când necesităţile instituţiei o impun, angajaţii pot presta ore

suplimentare peste programul normal de lucru, numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă în scris de şeful ierarhic.

(2) Personalul de conducere care dispune efectuarea de ore suplimentare în afara

programului normal de lucru, are obligaţia de a transmite in scris, la Compartimentul Contabilitate, nota prealabilă prin care se evidenţiază numărul de ore suplimentare care se dispun a fi prestate peste programul normal de lucru (inclusiv în zilele libere)

Art. 91 – (1) În cadrul Primăriei Comuna NANOV, relaţia cu publicul se realizează la fiecare compartiment.

Art. 92. Ieşirea personalului din unitate, în timpul sau în afara programului normal de lucru, se face numai cu acordul conducătorului instituției publice.

 

SECTIUNEA A-III-A

Concediul de odihnă anual plătit

 

Art. 93. – (1) Programarea concediilor de odihnă pe ansamblul instituţiei se face anual (cu o defalcare echilibrată pe luni), conform prevederilor legale în vigoare.

(2) Programarea concediilor de odihnă pentru angajaţi se aprobă de către conducerea

instituţiei, care poate aproba şi modificarea programării concediilor, la cererea angajaţilor

(prezentată cu 15 zile înainte de data programării şi cu avizul şefului direct).

Art. 94. (1) Durata concediului de odihnă este stabilită în funcţie de vechimea în

muncă, astfel :

 1. a) până la 10 ani – 21 zile lucrătoare de C.O.
 2. b) peste 10 ani – 25 zile lucrătoare O.

(2) Durata concediului de odihnă nu este afectată de concediile pentru incapacitate

temporară de muncă de până la 30 zile pe an.

Art. 95. – (1) Concediile de odihnă vor fi efectuate în totalitate în cadrul anului

calendaristic. Concediile de odihnă pot fi efectuate şi fragmentat (cu condiţia ca una dintre fracţiuni să fie de minimum 15 zile), dacă interesele compartimentului sau instituţiei o cer sau la solicitarea angajatului.

(2) Angajatorul este obligat să acorde concediu, până la sfârşitul anului următor,

tuturor salariaţilor care într-un an calendaristic nu au efectuat integral concediul de odihnă la care aveau dreptul, din motive expres prevăzute de lege.

Art. 96. – (1) Pe perioada concediului de odihnă, angajaţii vor primi o indemnizaţie al cărei cuantum se stabileşte conform prevederilor legale.

(2) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării raporturilor de serviciu sau a contractului individual de muncă.

Art. 97. – (1) Angajaţii pot fi rechemaţi din concediile de odihnă prin dispoziţii scrise ale celor care le-au aprobat iniţial plecarea în CO, numai pentru nevoi urgente de serviciu, pentru care este strict necesară prezenţa angajatului la locul de muncă (cu recalcularea corespunzătoare a drepturilor salariale). După rechemare, conducerea instituţiei va proceda la reprogramarea zilelor de CO neefectuate, astfel încât acestea să poată fi efectuate de angajaţii rechemaţi până la finele anului calendaristic.

(2) În cazul rechemării salariatului din concediul de odihnă, angajatorul are obligaţia de a suporta toate cheltuielile salariatului şi ale familiei sale, necesare în vederea revenirii la locul de muncă, precum şi eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a întreruperii concediului de odihnă.

 

SECŢIUNEA A-IV-A

Zilele de sărbătoare

Art. 98. – (1) Nu se va lucra în zilele de sărbătoare nominalizate de acte normative (1 şi 2 ianuarie, prima şi a doua zi de Paşti, 1 mai, 1 decembrie, prima şi a doua zi de Crăciun). In situaţia în care este posibilă o punte între sărbători şi zilele de repaus

săptămânal, zilele de legătură se vor recupera în alte zile libere, de regulă înaintea zilei de sărbătoare.

(2) Pentru persoanele aparţinând altor culte religioase legale, altele decât cele

creştine, se acordă câte două zile pentru fiecare dintre cele două sărbători religioase anuale.

 

SECŢIUNEA A-V-A

Concedii speciale plătite

Art. 99. Angajaţii au dreptul, pe bază de justificare, la un număr de zile plătite, pentru anumite evenimente familiale, nominalizate mai jos:

 1. a) căsătoria angajatului – 5 zile
 2. b) naşterea sau căsătoria copilului – 3 zile
 3. c) deces soţ/soţie, rudă ori afin până la gradul III inclusiv cu funcţionarul public sau cu soţul/soţia acestuia – 3 zile.
 4. d) controlul medical anual al funcţionarului public – 1 zi.
 5. d) deces soţ/soţie/rudă până la gradul II cu angajatul cu contract individual de muncă – 3 zile.

Art. 100. Angajaţii pot beneficia de :

 1. a) indemnizaţie pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani şi, în cazul

copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani; de acest concediu poate

beneficia, opţional, oricare dintre părinţi;

 1. b) indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani, iar în

cazul copilului cu handicap, pentru afecţiunile intercurente, până la împlinirea

varstei de 18 ani.

 

SECŢIUNEA A-VI-A

Concedii medicale sau de maternitate

 

Art. 101. În caz de boală sau accidente, angajatul trebuie să informeze conducerea, direct sau prin intermediul altei persoane, imediat sau în cel mult 48 ore şi să prezinte, după caz, un certificat medical sau o adeverinţă care să justifice absenţele. Neprezentarea certificatului atrage consecinţele absentării nemotivate.

Art. 102. – (1) Femeile au dreptul la un concediu de maternitate plătit, care se

compune dintr-un concediu prenatal de 63 zile şi un concediu postnatal de 63 zile, care se compensează între ele.

(2) Bărbaţii au dreptul la un concediu paternal plătit de 5 zile lucrătoare acordat la cerere, în primele 8 săptămâni de la naşterea copilului.

(3) Tatăl copilului nou-născut, care participă efectiv la îngrijirea acestuia, are dreptul la

un concediu paternal plătit de 15 zile lucrătoare, prin majorarea duratei concediului paternal de 5 zile lucrătoare cu încă 10 zile lucrătoare, dacă a obţinut atestatul de absolvire a unui curs de puericultură.

(4) Dreptul la majorarea duratei concediului paternal în condiţiile de mai sus se acordă numai o singură dată, indiferent de numărul copiilor titularului.

Art. 103. Femeile au dreptul la un concediu de risc maternal ce se poate acorda în întregime sau fracţionat, pe o perioadă ce nu poate depăşi 120 de zile, de către medicul de familie sau de medicul specialist, care va elibera un certificat medical în acest sens, dar nu poate fi acordat simultan cu alte concedii prevăzute de legislaţia privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.

Art. 104. În baza recomandării medicului de familie, salariata gravidă care nu poate îndeplini durata normală de muncă din motive de sănătate, a sa sau a fătului său, are dreptul la reducerea cu o pătrime a duratei normale de muncă, cu menţinerea veniturilor salariale, suportate integral din fondul de salarii al angajatorului, potrivit reglementărilor legale privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.

 

SECŢIUNEA A-VII-A

Concedii de studii, concedii fără plată

Art. 105. Angajaţii primăriei au dreptul la concedii fără plată, a căror durată însumată nu poate depăşi 90 zile lucrătoare anual, pentru rezolvarea următoarelor situaţii personale:

 1. a) susţinerea examenului de bacalaureat, a examenului de admitere în instituţiile de învăţământ superior, curs seral sau fără frecvenţă, a examenelor de an universitar, cât şi a examenului de diplomă, pentru salariaţii care urmează o formă de învăţământ superior, curs seral sau fără frecvenţă;
 2. b) susţinerea examenului de admitere la doctorat, a examenului de doctorat sau a

tezei de doctorat;

 1. c) prezentarea la concurs în vederea ocupării unui post în altă unitate.

Art. 106. – (1) Angajaţii primăriei au dreptul la concedii fără plată, fără limita de la art. precedent, pentru situaţiile:

 1. a) îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 3 ani;
 2. b) tratament medical efectuat în străinătate, cu avizul Ministerului Sănătăţii.

(2)Concedii fără plată pot fi acordate şi pentru interese personale, altele decât cele

prevăzute la art. precedent, pe durate stabilite prin acordul părţilor.

 

TITLUL V

FORMAREA PROFESIONALA

 

 

 

SECŢIUNEA A-I-A

Formarea profesională a funcţionarilor publici

Art.107. – (1) Functionarii publici au dreptul si obligatia de a-si imbunatati in mod continuu abilitatile si pregatirea profesionala.
(2) Autoritatile si institutiile publice au obligatia de a asigura participarea pentru fiecare functionar public la cel putin un program de formare si perfectionare profesionala o data la doi ani, organizat de Institutul National de Administratie sau de alti furnizori de formare profesionala, in conditiile legii.
(3) Programele de formare specializata destinate dezvoltarii competentelor necesare exercitarii unei functii publice de conducere sunt organizate de Institutul National de Administratie, in conditiile legii.
(4) Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa prevada in buget sumele necesare pentru plata taxelor estimate pentru participarea la programe de formare si perfectionare profesionala organizate la initiativa ori in interesul autoritatii sau institutiei publice, precum si, in situatia in care estimeaza ca programele de formare si perfectionare profesionala se vor desfasura in afara localitatii, sumele necesare pentru asigurarea cheltuielilor de transport, cazare si masa, in conditiile legislatiei specifice.
(5) Pe perioada in care urmeaza programe de formare si de perfectionare profesionala, functionarii publici beneficiaza de drepturile salariale cuvenite, in situatia in care programele sunt:

 1. a) organizate la initiativa ori in interesul autoritatii sau institutiei publice;
  b) urmate la initiativa functionarului public, cu acordul persoanei care are competenta de numire, si numai in cazul in care perfectionarea profesionala are legatura cu domeniul de activitate al institutiei sau autoritatii publice sau cu specificul activitatii derulate de functionarul public in cadrul acesteia.
  (6) Functionarii publici care urmeaza programe de formare si perfectionare cu o durata mai mare de 90 de zile intr-un an calendaristic, organizate in tara sau in strainatate, finantate integral sau partial prin bugetul autoritatii sau institutiei publice, din bugetul de stat sau bugetul local, sunt obligati sa se angajeze in scris ca vor lucra in administratia publica intre 2 si 5 ani de la terminarea programelor, proportional cu numarul zilelor de formare sau perfectionare de care au beneficiat, daca pentru programul respectiv nu este prevazuta o alta perioada.
  (7) Functionarii publici care au urmat forme de perfectionare profesionala, in conditiile alin. (6), ale caror raporturi de serviciu inceteaza, potrivit dispozitiilor art. 516 lit. b), d) si e), ale art. 517 alin. (1) lit. g)-j) sau art. 519 alin. (1) lit. e), inainte de implinirea termenului prevazut, sunt obligati sa restituie contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru perfectionare, precum si, dupa caz, drepturile salariale primite pe perioada perfectionarii, calculate in conditiile legii proportional cu perioada ramasa pana la implinirea termenului.
  (8) Persoanele care au urmat un program de formare si perfectionare, dar nu au absolvit-o din vina lor, sunt obligate sa restituie institutiei sau autoritatii publice contravaloarea cheltuielilor efectuate din bugetul propriu, precum si drepturile salariale primite in perioada perfectionarii, calculate in conditiile legii, daca acestea au fost suportate de autoritatea sau institutia publica.
  (9) Nu constituie formare si perfectionare profesionala si nu pot fi finantate din bugetul de stat sau din bugetul local studiile universitare definite in conditiile prevazute de legislatia specifica.

 

TITLUI VI

SERVICIUL DE GARDA PE UNITATE

 

Art. 108 – (1) Serviciul de gardă pe instituţie se efectuează, de regulă,in perioade

de forta majora si sarbatori legale de  către fiecare angajat cu funcţie de execuţie.

(2) Serviciul de gardă pe instituţie în program de noapte se efectuează, de regulă, de către angajaţii de sex masculin.

(3) Recuperarea timpului corespunzător în care se prestează serviciul de gardă pe

unitate se face, de regulă, în următoarele 60 de zile.

 

 

TITLUL  VII

SECURITATEA  PATRIMONIALĂ

 

Art. 109. Conducerii Primăriei îi revin următoarele îndatoriri privind securitatea

patrimonială

 1. a) verificarea periodică a modului în care sunt păstrate, întreţinute, conservate şi

gospodărite mijloacele materiale şi băneşti, depunerea numerarului în bancă, disciplina de casă, etc. Atunci când se constată încălcări ale normelor legale sau pagube, ia măsuri împotriva celor vinovaţi, pentru recuperarea pagubelor;

 1. b) asigurarea măsurilor de verificare şi înlăturare a persoanelor necinstite, corupte sau compromise, ce pot afecta securitatea patrimoniului sau prestigiul instituţiei.

Art. 110. Angajaţilor le revin următoarele îndatoriri privind securitatea patrimonială:

 1. a) să respecte cu stricteţe sarcinile prevăzute în acest sens în fişele de post;
 2. b) să nu înstrăineze mijloacele fixe şi obiectele de inventar pe care le au în folosinţă

sau materialul documentar pus la dispoziţie de către instituţie;

 1. c) să sesizeze conducerii Primăriei nerespectarea de către alţi angajaţi a condiţiilor

de exploatare a mijloacelor tehnice sau a condiţiilor de protecţie a muncii;

 1. f) să răspundă material sau penal în situaţia producerii de pagube din culpa lor ;
 2. g) să restituie angajatorilor sumele încasate nedatorat, să suporte contravaloarea

bunurilor care nu i se cuveneau şi care nu pot fi restituite în natură, sau dacă

acestuia i s-au prestat servicii la care nu era îndreptăţit

 

TITLUL  VIII

PROTECTIA,IGIENA SI SECURITATEA IN MUNCA

 

Art. 111. – (1)Primăria este obligată să ia toate măsurile în vederea asigurării

sănătăţii şi vieţii angajaţilor, pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, pentru respectarea normelor de tehnica securităţii şi igienă a muncii, la locurile de muncă.

(2) Obligaţiile Primăriei sunt:

 1. a) să adopte, din faza de cercetare, proiectare şi execuţie a construcţiilor, a

echipamentelor tehnice, precum şi la elaborarea tehnologiilor de fabricaţie şi

exploatare, soluţii conforme normelor de protecţie a muncii, standardelor de

securitate a muncii şi reglementărilor specifice, prin a căror aplicare să fie

eliminate sau reduse la minimum riscurile de accidentare şi îmbolnăvire

profesională a angajaţilor;

 1. b) să asigure evaluarea riscurilor pentru securitatea şi sănătatea angajaţilor în

vederea stabilirii măsurilor de prevenire; să dispună evaluarea riscurilor de

accidentare şi îmbolnăvire profesională pentru toate locurile de muncă; ca urmare

a acestei evaluări, măsurile adoptate de angajator trebuie să asigure îmbunătăţirea

nivelului de protecţie a angajaţilor şi să fie integrate în toate activităţile unităţii

respective, la toate nivelurile ierarhice;

 1. c) să prevină expunerea salariatelor gravide, care au născut recent sau care

alăptează la riscuri ce le pot afecta sănătatea şi securitatea; salariatele menţionate

să nu fie constrânse să efectueze o muncă dăunătoare sănătăţii sau stării lor de

graviditate ori copilului nou-născut, după caz;

 1. d) să asigure auditarea de securitate şi sănătate în muncă a unităţii, cu ajutorul

instituţiilor abilitate;

 1. e) să solicite autorizarea funcţionării unităţii din punctul de vedere al protecţiei muncii, să menţină condiţiile de lucru pentru care s-a obţinut autorizaţia şi să ceară revizuirea acesteia în cazul modificării condiţiilor iniţiale pentru care a fost emisă
 2. f) să stabilească măsurile tehnice şi organizatorice de protecţie a muncii,

corespunzător condiţiilor de muncă şi factorilor de risc evaluaţi la locurile de

muncă, pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii angajaţilor;

 1. g) să stabilească în fişa postului atribuţiile şi răspunderea angajaţilor şi a celorlalţi

participanţi la procesul de muncă în domeniul protecţiei muncii, corespunzător

funcţiilor exercitate;

 1. h) să elaboreze instrucţiuni proprii de securitate a muncii, care să detalieze şi să

particularizeze normele generale de protecţie a muncii şi normele specifice de

securitate a muncii, în raport cu activitatea care se desfăşoară;

 1. i) să asigure şi să controleze, prin personalul propriu sau prin personal extern

specializat, cunoaşterea şi aplicarea de către toţi angajaţii a măsurilor tehnice,

sanitare şi organizatorice stabilite, precum şi a prevederilor legale în domeniul

protecţiei muncii;

 1. j) să ia în considerare din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii in muncă

capacitatea angajaţilor de a executa sarcinile de muncă repartizate;

 1. k) să asigure, pentru angajaţii având o relaţie de muncă cu durată determinată sau cu caracter interimar, acelaşi nivel de protecţie de care beneficiază ceilalţi angajaţi ai unităţii;
 2. l) să ia măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării şi educării

angajaţilor: afişe, filme, cărţi, broşuri, pliante, acte normative, manuale, teste, fişe

tehnice de securitate, etc.;

 1. m) să asigure informarea fiecărei persoane, anterior angajării, asupra riscurilor la care aceasta va fi expusă la locul de muncă, precum şi asupra măsurilor tehnice şi organizatorice de prevenire necesare în muncă, precum şi cele referitoare la

primul ajutor, prevenirea şi stingerea incendiilor şi evacuarea personalului in caz

de pericol iminent;

 1. n) să asigure măsurile necesare pentru informarea angajatorilor din orice unitate

exterioară, ai căror angajaţi lucrează în unitatea sa, referitor la riscurile pentru

securitate şi sănătate la care aceştia din urmă pot fi expuşi, precum şi la măsurile

de prevenire şi protecţie adoptate la nivel de unitate şi loc de muncă, inclusiv cele

referitoare la primul ajutor, prevenirea şi stingerea incendiilor şi evacuarea în caz

de urgenţă;

 1. o) să se asigure ca angajaţii din exterior, care lucrează în unitatea sa, au primit

instrucţiuni adecvate referitoare la riscurile pentru securitatea şi sănătatea lor la

care pot fi expuşi pe durata desfăşurării activităţii respective;

 1. p) să asigure resurse pentru instruirea, testarea, formarea şi perfecţionarea

personalului cu atribuţii în domeniul protecţiei muncii;

 1. q) să ia măsuri pentru autorizarea exercitării meseriilor şi a profesiilor conform

reglementărilor în vigoare ;

 1. r) să angajeze numai persoane care, în urma efectuării controlului medical şi a

verificării aptitudinilor psihoprofesionale, corespund sarcinilor de muncă pe care

urmează să le execute;

 1. s) să ia măsurile necesare informării compartimentului de protecţie a muncii despre

angajaţii care au relaţii de muncă cu durată determinată sau cu caracter interimar,

pentru ca aceştia să fie incluşi în programul de activitate care are ca scop

asigurarea condiţiilor de securitate şi sănătate in muncă ;

 1. t) să se asigure că sunt consultaţi angajaţii şi/sau reprezentanţii lor în problemele

referitoare la măsurile şi consecinţele privind securitatea şi sănătatea în muncă la

introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentului tehnic, îmbunătăţirea

condiţiilor şi a mediului de muncă, la desemnarea persoanelor cu atribuţii specifice sau la angajarea, când este cazul, a instituţiilor specializate sau persoanelor juridice şi fizice abilitate pentru a presta servicii în domeniul protecţiei muncii, la desemnarea persoanelor cu atribuţii privind primul ajutor, prevenirea şi stingerea evacuarea angajaţilor, precum şi la modul de desfăşurare a activităţii de prevenire şi protecţie împotriva riscurilor profesionale, inclusiv a celei de instruire în domeniu

 1. u) să acorde reprezentanţilor angajaţilor cu atribuţii privind securitatea şi sănătatea in muncă un timp adecvat, care va fi considerat timp de muncă, şi să le furnizeze mijloacele necesare pentru a-şi putea exercita drepturile şi atribuţiile prevăzute în legislaţia care reglementează domeniul ;
 2. v) să ia măsuri corespunzătoare pentru ca numai angajaţii care au fost instruiţi

adecvat să poată avea acces la locurile de muncă unde există riscuri pentru

securitatea şi sănătatea acestora;

 1. w) să asigure periodic sau ori de câte ori este cazul, verificarea încadrării nivelului

noxelor în limitele admise, prin măsurători efectuate de către organisme abilitate

sau laboratoare proprii abilitate ;

 1. x) să stabilească şi să ţină evidenţa locurilor de muncă cu pericol deosebit şi să

identifice locurile de muncă unde pot apărea stări de pericol iminent ;

 1. y) să comunice, cerceteze, înregistreze, declare şi să ţină evidenţa accidentelor de

muncă, a bolilor profesionale, a accidentelor tehnice şi a avariilor;

 1. z) să asigure funcţionarea permanentă şi corectă a sistemelor şi dispozitivelor de

protecţie, a aparaturii de măsură şi control, precum şi a instalaţiilor de captare,

reţinere şi neutralizare a substanţelor nocive degajate în procesele tehnologice;

 1. ea) să prezinte documentele şi să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă în timpul controlului sau al cercetării accidentelor de muncă ;
 2. bb) să asigure realizarea măsurilor stabilite de inspectorii de muncă, cu ocazia

controalelor şi a cercetării accidentelor de muncă ;

 1. cc) să desemneze, din oficiu sau la solicitarea inspectorului de muncă, persoanele

care participă la efectuarea controlului sau la cercetarea accidentelor de muncă ;

 1. dd) să ia măsuri pentru a nu se modifica starea de fapt rezultată din producerea unui accident de muncă mortal sau colectiv, în afara cazurilor în care menţinerea

acestei stări ar genera alte accidente sau avarii cu consecinţe grave sau ar

periclita viaţa accidentaţilor şi a altor angajaţi ;

 1. ee) să anunţe imediat producerea unor avarii tehnice, evenimente, accidente de

muncă sau îmbolnăviri profesionale la inspectoratul teritorial de muncă şi organele de urmărire penală competente, potrivit legii ;

 1. ff) să asigure dotarea, întreţinerea, verificarea echipamentelor individuale de

protecţie şi a echipamentelor individuale de lucru şi să nu permită desfăşurarea

nici unei activităţi de către angajaţii săi fără utilizarea corectă de către aceştia a

echipamentului din dotare ;

 1. gg) să acorde, la recomandarea medicului, materiale igienico-sanitare şi alimentaţie de protecţie ;
 2. hh) să asigure supravegherea medicală corespunzătoare a riscurilor pentru sănătate la care angajaţii sunt expuşi în timpul lucrului ;
 3. ii) să asigure întocmirea fişei de expunere la riscuri profesionale pentru fiecare

angajat expus şi completarea acesteia de fiecare dată când se produc schimbări

ale procesului de producţie ;

 1. jj) să întocmească evidenţa nominală a angajaţilor cu handicap şi a celor cu vârsta

sub 18 ani.

Art. 112. – (1) Angajaţii au obligaţia să cunoască normele (specifice locului de muncă) de securitate şi de igiena muncii pe care trebuie să le respecte în activitatea desfăşurată, să folosească şi să întreţină în bune condiţii mijloacele de protecţie individuală ce le-au fost încredinţate.

(2) Obligaţiile angajaţilor sunt:

 1. a) să-şi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de protecţie a muncii

şi  măsurile de aplicare a acestora

 1. b) să utilizeze corect echipamentele tehnice, substanţele periculoase şi celelalte

mijloace de producţie ;

 1. c) să nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrară a

dispozitivelor de securitate ale echipamentelor tehnice şi ale clădirilor, precum şi

să utilizeze corect aceste dispozitive ;

 1. d) să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă orice defecţiune tehnică sau altă situaţie care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire

profesională;

 1. e) să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă în cel mai scurt timp

posibil accidentele de muncă suferite de persoana proprie sau de alţi angajaţi ;

 1. f) să oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident şi să informeze de îndată conducătorul locului de muncă ;
 2. g) să refuze întemeiat executarea unei sarcini de muncă dacă aceasta ar pune în

pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională persoana sa sau a celorlalţi

participanţi la procesul de producţie ;

 1. h) să utilizeze echipamentul individual de protecţie din dotare, corespunzător scopului pentru care a fost acordat ;
 2. i) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu angajaţii cu atribuţii specifice în domeniul

securităţii şi sănătăţii în muncă, atâta timp cât este necesar, pentru a da

angajatorului posibilitatea să se asigure că toate condiţiile de muncă sunt

corespunzătoare şi nu prezintă riscuri pentru securitate şi sănătate la locul său de

muncă ;

 1. j) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu angajaţii cu atribuţii specifice în domeniul

securităţii şi sănătăţii în muncă, atâta timp cât este necesar, pentru realizarea

oricărei sarcini sau cerinţe impuse de autoritatea competentă pentru prevenirea

accidentelor şi bolilor profesionale ;

 1. k) să dea relaţii din proprie iniţiativă sau la solicitarea organelor de control şi de

cercetare în domeniul protecţiei muncii ;

Art. 113. – (1) Este interzis angajaţilor să fumeze în spaţiile publice închise.

(2) Fumatul este permis în spaţiile special amenajate pentru fumat şi inscripţionate ca atare, stabilite prin Dispoziţia conducătorului instituţiei.

Art. 114. Echipamentul de lucru – destinat prevenirii uzurii premature sau murdăririi îmbrăcămintei personale în procesul muncii – se procură de unitate şi se distribuie personalului, care suportă 50 % din preţul de achiziţie, în cel mult 6 rate lunare.

Art. 115. Angajaţilor care se deplasează în teren pentru efectuarea de anchete

sociale care pot implica un grad ridicat de periculozitate li se va asigura protecţie prin însoţirea de către agenţi comunitari.

Art. 116 (1) – Primăria NANOV alimentează fondurile asigurărilor sociale de stat şi asigurărilor sociale de sănătate conform procentelor stabilite prin reglementări specifice.

(2) Plata indemnizaţiilor pentru incapacitatea temporară de muncă şi pentru alte cazuri în legătură cu apărarea sănătăţii se aprobă de către conducerea instituţiei.

Art. 117. Instituţia se preocupă permanent şi sistematic de asigurarea condiţiilor

normale de lucru, luând măsurile necesare, în scopul eliminării/diminuării accidentelor de muncă, îmbolnăvirilor profesionale şi respectiv protejării mediului înconjurător;

Art. 118. – (1)La nivelul instituţiei funcţionează un comitet de securitate şi sănătate în muncă, cu scopul de a asigura implicarea salariaţilor la elaborarea şi aplicarea deciziilor în domeniul protecţiei muncii.

(2) Componenţa, atribuţiile specifice şi funcţionarea comitetului de securitate şi

sănătate în muncă sunt reglementate prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale.

Art. 119. – (1)Pentru funcţionarii publici, la nivelul instituţiei funcţionează comisia paritară.

(2) Comisia paritară participă la stabilirea măsurilor de îmbunătăţire a activităţii

instituţiei, urmăreşte permanent realizarea acordurilor dintre reprezentanţii funcţionarilor publici şi instituţie, întocmeşte rapoarte trimestriale cu privire la respectarea prevederilor acordurilor încheiate in condiţiile legii, pe care le comunică conducerii instituţiei, precum şi reprezentanţilor funcţionarilor publici.

Art.  120  –       În timpul mandatului şi în termen de 2 ani de la încetarea mandatului, reprezentanţi aleşi în organele de conducere ale organizatiei sindicale nu li se poate modifica sau desface contractul individual de muncă pentru motive neimputabile lor pe care legea o lasă la aprecierea celui care angajează,decât cu acordul scris al organului colectiv de conducere ales al organizaţiei sindicale.

 

TITLUL IX

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

 

Primăria Comunei Nanov prelucrează datele cu caracter personal ale salariaților în următoarele scopuri prevăzute de dispoziții legale și/sau necesare pentru respectarea dispozițiilor legale:

 1. a) respectarea clauzelor contractului de muncă;
 2. b) gestionarea, planificarea și organizarea muncii;
 3. c) asigurarea egalității și diversității la locul de muncă;
 4. d) asigurarea sănătății și securității la locul de muncă;
 5. e) evaluarea capacității de muncă a salariaților;
 6. f) valorificarea drepturilor de asistență socială;
 7. g) exercitarea drepturilor legale de coupare a unui loc de muncă;
 8. h) organizarea încetării raporturilor de muncă.

 

Regulile privind protecția datelor cu caracter personal furnizate în alte scopuri decât cele menționate sunt cele precizate în documentele și operațiunile care conservă dovada consimțământului salariaților pentru prelucrare.

– Toți salariații au obligația de a se adresa superiorului ierarhic sau responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal pentru a obține informații și clarificări în legătură cu protecția datelor cu caracter personal.

–   Toți salariații au obligația de a informa imediat și detaliat, în scris, superiorul ierarhic sau responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal în legătură cu orice nelămurire, suspiciune sau observație cu privire la protecția datelor cu caracter personal ale salariaților autorității publice și/sau ale beneficiarilor, colaboratorilor, contribuabililor, în legătură cu orice divulgare a datelor cu caracter personal și în legătură cu orice incident de natură să ducă la divulgarea datelor cu caracter personal de care iau cunoștință, în virtutea atribuțiilor de serviciu și în orice împrejurare, prin orice mijloace.

– Salariații care prelucrează date cu caracter personal au obligația să nu întreprindă nimic de natură să aducă atingere protecției necesare a datelor cu caracter personal ale salariaților și/sau ale beneficiarilor, colaboratorilor, contribuabililor. Prelucrarea datelor cu caracter personal de care iau cunoștință cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor de serviciu în afara regulilor interne cu privire la utilizarea acestor date este interzisă.

– Utilizarea datelor cu caracter personal se referă, dar nu exclusiv, la orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

–    În interiorul instituției este interzisă înregistrarea audio-video fără acordul scris al personalului, cu excepția sistemului de supraveghere autorizat.

–  Având în vedere importanța specială pe care instituția o acordă protecției datelor cu caracter personal, încălcarea obligației de respectare a regulilor privind protecția datelor constituie o abatere disciplinară gravă și se sancționează conform prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016 – GDPR.

–  Toate informațiile cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se regăsesc în cadrul Regulamentului GDPR elaborat la nivelul Primăriei Comunei Nanov.

 

 

 

 

 

 

TITLUL X

 

DISPOZITII  FINALE

 

Art. 121. – (1) Prevederile prezentului Regulament de Ordine Internă pot fi modificate ori de câte ori necesităţile legale de organizare şi de disciplină o cer.

(2)Regulamentul de Ordine Internă se completează cu reglementările legale prevăzute în legislaţia muncii şi alte acte normative care reglementează domeniul.

Art. 122. Toţi angajaţii Primăriei sunt obligaţi să cunoască şi să respecte prevederile prezentului Regulament de Ordine Internă.

Art. 123. Prezentul Regulament de Ordine Internă a fost aprobat de Primarul Comunei NANOV prin Dispoziţia nr. 321/22.11.2022 şi intră în vigoare la data de 22.11.2022.

 

 

 

PRIMAR

GHENE ADRIAN

 

Din aceeași categorie:

ANUNT  LICITATIE PUBLICA

ANUNT licitatie ANUNT  LICITATIE PUBLICA 1.Informaţii generale privind autoritatea contractanta, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna Nanov, județ Teleorman, Cod fiscal...