Concurs de recrutare în vederea ocupării  funcţiei publice vacante de consilier juridic, clasa I

Primăria Nanov \ Documente \ Carieră (anunțuri posturi scoase la concurs) \ Concurs de recrutare în vederea ocupării  funcţiei publice vacante de consilier juridic, clasa I

Concurs de recrutare în vederea ocupării  funcţiei publice vacante de consilier juridic, clasa I

29 aug. 2023 11:00

PRIMĂRIA COMUNEI NANOV

ANUNȚ

 

Primăria comunei Nanov organizează concurs de recrutare în vederea ocupării  funcţiei publice vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant din aparatul de specialitate al primarului comunei Nanov, compartimentul „Monitorizarea procedurilor administrative

Concursul se va desfăşura la sediul Primariei comunei Nanov, după cum urmează:

 • dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Primariei comunei Nanov, în perioada 29.08.2023 – 18.09.2023, ora 16.00
 • selecţia dosarelor de înscriere la concurs – în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor
 • proba scrisă se va susţine în data de 29.09.2023 incepând cu ora 10.00
 • interviul se va susţine în data de 03.10.2023 începând cu ora 10.00

 

Pentru a putea participa la concurs, orice persoană interesată trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

Condiţii generale – prevăzute de art. 465 din Ordonanta de urgentă nr. 57/ 2019 privind codul adminstrativ:

 • are cetatenia romana si domiciliul in Romania;
 • cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 • are varsta de minimum 18 ani impliniti;
 • are capacitate deplina de exercitiu;
 • este apt din punct de vedere medical sa exercite o functie publica.
 • indeplineste conditiile de studii si vechime in specialitate prevazute de lege pentru ocuparea functiei publice
 • indeplineste conditiile specifice, conform fisei postului, pentru ocuparea functiei publice;
 • nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 • nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o functie publica sau de a exercita profesia ori activitatea in executarea careia a savarsit fapta, prin hotarare judecatoreasca definitiva, in conditiile legii;
 • nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 3 ani;
 • nu a fost lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, in conditiile prevazute de legislatia specifica.

Condițiile specifice:

 • studii superioare, respectiv studii superioare absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în științe juridice;
 • vechime în specialitatea studiilor: fara vechime

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la sediul Primăriei comunei Nanov, la secretarul comisiei de concurs, şi vor conţine, în mod obligatoriu:

a)formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3, la H.G.R. nr.611/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

b)curriculum vitae, modelul comun european;

c)copia actului de identitate;

d)copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e)copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

f)copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

g)cazierul judiciar;

h)declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele menționate se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul, de către secretarul comisiei de concurs.

Coordonatele de contact pentru primirea dosarelor de concurs şi obţinerea de informaţii suplimentare :

Primăria comunei Nanov cu sediul în comuna Nanov, judeţul Teleorman, strada Dunării nr. 180

Telefon 0247319944 / 0247319902 ; Fax 0247 319902

Email : [email protected]

Persoana de contact : Bulumac Mariana  – Secretar General U.A.T. Nanov

 

 

BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA

 

de studiu necesară pentru susţinerea  concursului de recrutare organizat în vederea ocupării  funcţiei publice  vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant din aparatul de specialitate al primarului comunei Nanov, compartimentul „ Monitorizarea procedurilor administrative ”.

 

Bibliografie și tematică

 1. Constituția României, republicată

-cu tematica cu tematica tematică titlul II Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale art.15 – 60, titlul

III Autorităţile publice cap.V. sect.2 art.120-123

 1. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare,

republicată, cu modificările și completările ulterioare

-cu tematica cu tematica cap.I – principii şi definiţii, cap.II – dispoziţii speciale

 1. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu

modificările și completările ulterioare

-cu tematica cu tematica cap.II egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul

muncii, cap.III egalitatea de şanse şi de tratament în ceea ce priveşte accesul la educaţie, la sănătate, la culturăşi la informare

 1. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și

completările ulterioare Titlul I şi Titlul II Partea III – Titlul V cap. I,cap. II,cap. III, cap. IV – Primarul – sectiunea 1,2 si 3, cap. VIII, Partea III – Titlul VI – cap. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificărileşi completările ulterioare

-cu tematica cu tematica Titlul I – dispoziţii generale şi Titlul II – statutul funcţionarilor publici Partea III –

Titlul V –- autoritatile administratiei publice locale :cap. I – dispozitii generale,cap. II – competentele

administratiei publice locale,cap. III – Consiliul Local – sectiunea 1, 2, 3, 4 si 5, cap. IV – Primarul – sectiunea 1, 2si 3, cap. VIII – Actele administratiei publice locale, Partea III – Titlul VI – mandatul de ales local- cap. I –dispozitii generale

 1. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicata

-cu tematica cu tematica integral

 1. Legea nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ

-cu tematica cu tematica integral

 

PRIMAR,

GHENE ADRIAN

 

 

PRIMĂRIA COMUNEI NANOV

Monitorizarea procedurilor administrative

Aprob

Primar

Adrian Ghene

 

FIŞA POSTULUI

 

Nr. ……………din……………………..

 

 

INFORMAŢII GENERALE PRIVIND POSTUL                                          

 

 1. Denumirea postului: consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant
 2. Nivelul postului: execuție
 3. Scopul principal al postului: avizarea contractelor, asigurarea asistenței juridice departamentelor din

structura Primăriei și reprezentarea instituției în instanțele judecătorești, în limita mandatului acordat de

primar.

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI 

 

1. Studii de specialitate:

– Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe juridice

2. Perfecţionări (specializări): fara vechime în specialitatea studiilor
3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel) Cunoștințe de operare, nivel mediu
4. Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere):
5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitate de planificare, prioritizare și organizare; capacitate de decizie și asumarea responsabilității; gândire strategica, obiectivitate; abilități de comunicare; flexibilitate, adaptarea la situații neprevăzute, rezistență la stres.
6. Cerinţe specifice: – Disponibilitate pentru activitate care necesită delegări sau deplasări, pentru lucru în program prelungit.
7. Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale) –

                                                       

ATRIBUŢIILE POSTULUI

 1. Oferă puncte de vedere de specialitate juridică, la notele interne ce privesc interpretarea normelor

de drept;

 1. Asigură asistența juridică departamentelor din structura Primăriei.
 2. Verifică prevederile contractelor și ale actelor adiționale la contractele întocmite în cadrul

instituției și contrasemnează contractele sau Rapoartele de specialitate întocmite la nivelul

instituției;

 1. Participă la elaborarea de modele-cadru de contracte care să fie folosite la nivelul instituției;
 2. Realizează sinteza modificărilor legislative intervenite, pe care o comunică tuturor

departamentelor din cadrul instituției, în funcție de domeniul lor de activitate;

 1. Participă, când este solicitat, prin formularea de puncte de vedere, la luarea unor decizii

importante în activitatea instituției;

 1. Răspunde de legalitatea și oportunitatea operațiunilor cuprinse în documentele întocmite;
 2. Soluționează corespondența repartizată de șeful ierarhic superior;
 3. Formulează și prezintă spre examinare și semnare primarului, proiectele acțiunilor în justiție

(cereri de chemare în judecată, de intervenție, întâmpinări, concluzii) și îl reprezintă pe acesta,

precum și instituția, în limita mandatului acordat, în fața instanțelor de judecată, parchetelor și

altor autorități publice în cauzele litigioase, doar la solicitarea șefului ierarhic superior;

 1. Inventariază documentele și predă Compartimentului de arhivă actele întocmite, organizate pe ani

calendaristici;

 1. Preia din atributiile colegilor de compartiment în cazurile de absență (concediu medical /odihnă);

IDENTIFICAREA FUNCŢIEI PUBLICE CORESPUNZĂTOARE POSTULUI    

 1. Denumire: funcţie publică
 2. Clasa: I
 3. Gradul profesional: debutant
 4. Vechimea în specialitate necesară: fara vechime

SFERA RELAŢIONALĂ A TITULARULUI POSTULUI                                    

 1. Sfera relaţională internă:
 2. Relaţii ierarhice : subordonat faţă de primar
 3. Relaţii funcţionale : cu toate compartimentele din cadrul instituției
 4. Relaţii de control : –
 5. Relaţii de reprezentare : în limita mandatului acordat de către primar
 6. Sfera relaţională externă:
 7. cu autorităţi şi instituţii publice : în limita atribuțiilor
 8. cu organizaţii internaţionale : în limita mandatului acordat de către primar
 9. cu persoane juridice private : în limita atribuțiilor
 10. Limite de competență: îndeplinirea atribuțiilor conform dispozițiilor legale
 11. Delegarea de atribuții și competență: exercită atribuții delegate de către primar.
 

 

Întocmit de: SECRETAR GENERAL UAT

Semnătura ……………….

Data întocmirii ………………………                                                               

Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului:                             

Numele şi prenumele:

Semnătura: ………………………..

Data ………………………….

 

Din aceeași categorie: