Concurs pentru ocuparea unei funcții – MUNCITOR CALIFICAT

Primăria Nanov \ Documente \ Carieră (anunțuri posturi scoase la concurs) \ Concurs pentru ocuparea unei funcții – MUNCITOR CALIFICAT

Concurs pentru ocuparea unei funcții – MUNCITOR CALIFICAT

19 ian. 2023 08:11

Primăria Nanov, cu sediul în Str. Dunării nr. 180, comuna Nanov, județul Teleorman, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, după cum urmează:

 

DENUMIREA POSTULUI: MUNCITOR CALIFICAT

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT: Administrare a domeniului public și privat

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 ore pe săptămână;

PERIOADA: nedeterminată

 

Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 15 la H.G. nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 15 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/28.10.2022:

 1. a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:

-Studii: medii/generale

-Vechimea în muncă: minimum 7 ani

 

Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:

 

 1. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 a Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. i) Curriculum Vitae, model comun european.

 

 

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUȚIEI:

 

Nr. crt. Activităţi Data și ora
1. Publicarea anunțului 19.01.2023
2. Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Primăria Nanov, cu sediul în Str. Dunării nr. 180, comuna Nanov, județul Teleorman 06.02.2023, ora 15.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs                   08.02.2023, ora 10.00

 

4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 09.02.2023, ora 10.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei  dosarelor 10.02.2023, ora 10.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 13.02.2023, ora 10.00
7. Susţinerea probei scrise 14.02.2023, ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 15.02.2023, ora 10.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 15.02.2023, ora 12.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 15.02.2023, ora 16.00
11. Susţinerea interviului 16.02.2023, ora 10.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 17.02.2023, ora 10.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 17.02.2023, ora 12.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 20.02.2023, ora 10.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 20.02.2023, ora 12.00

 

BIBLIOGRAFIA

la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de muncitor calificat

 1. OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
 2. OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată cu modificările ulterioare
 3. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările ulterioare şi completările ulterioare
 4. Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, cu modificarile si completarile  ulterioare;

 

TEMATICA

la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de muncitor calificat

 • Principiile care guverneaza conduita profesionala a personalului contractual .

Drepturile si obligatiile salariatului prevazute de Codul muncii

 •  Drepturile si obligatiile angajatorului prevazute de Codul muncii
 • Semnalizarea rutiera
 • Obligatii in caz de accident
 • Obligatiile participantilor la trafic
 • Reguli pentru circulatia vehiculelor
 • Obligațiile lucratorilor

 

 

 

Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0247 319 902 , la adresa de e-mail: [email protected] și pe website: primaria-nanov.ro, persoană de contact: Bulumac Mariana, având funcția  de Secretar General

 

 

 

 

 

PRIMAR

GHENE ADRIAN

Din aceeași categorie:

ANUNȚ examen promovare funcționari publici în grad profesional

PRIMĂRIA COMUNEI NANOV JUDEȚ TELEORMAN   ANUNȚ examen promovare funcționari publici în grad profesional superior celui deținut   În conformitate cu prevederile art. VII, alin. (38) din OUG nr. 121/2023, pentru modificarea şi completarea OUG nr. 57/2019 privind...