Anunt concurs angajare asistent medical comunitar

Primăria Nanov \ Documente \ Carieră (anunțuri posturi scoase la concurs) \ Anunt concurs angajare asistent medical comunitar

Anunt concurs angajare asistent medical comunitar

17 nov. 2023 00:38

Anunt Metropolitan (OUG)

 

A N U N Ț

Comuna Nanov, cu sediul în comuna Nanov, județul Teleorman, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 34/2023, după cum urmează:

 

DENUMIREA POSTULUI: Asistent medical comunitar

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT: Compartiment asistență socială și autoritate tutelară

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

 

 

Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 15 la H.G. nr. 1336/ 28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 15  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/ 28.10.2022:

 1. a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:

-Studii: Școala Postliceală

– diploma de absolvire a liceului sanitar, studii postliceale sanitare sau învățământ universitar în specializarea ”asistență medicală”;

– Vechime în specialitatea studiilor: minimum 6 luni

-certificat de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

– Adeverință eliberată de către Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

– cunoștințe de operare pe calculator: nivel minim;

 

Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:

 

 1. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 a Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. i) curriculum vitae, model comun european.

 

 

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

 

Nr. crt. Activităţi Data
1. Publicarea anunțului 17.11.2023
2. Data limită pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Comuna Nanov, cu sediul în comuna Nanov, județul Teleorman,  până la data de: 05.12.2023, ora 15.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 07.12.2023, ora 15.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 08.12.2023, ora 12.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei  dosarelor 11.12.2023, ora 12.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 11.12.2023, ora 15.00
7. Susţinerea probei scrise 19.12.2023, ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 19.12.2023, ora 15.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 20.12.2023, ora 10.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 20.12.2023, ora 15.00
11. Susţinerea interviului 21.12.2023, ora 10.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 21.12.2023, ora 15.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 22.12.2023, ora 09.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 22.12.2023, ora 12.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 22.12.2023, ora 13.00

 

BIBLIOGRAFIE

 

 1. Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile

ulterioare:Titlul I Sanatatea Publica (Cap I si Cap II) si Titlul III Asistenta medicala primara ( Cap

IV);

 1. OUG nr.144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de

moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului

Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania;

 1. CODUL DE ETICA SI DEONTOLOGIE al asistentului medical generalist, al moasei si al

asistentului medical din Romania;

 1. Ordonanta de urgenta 18/2017 privind asistenta medicala comunitara;
 2. Hotarare nr. 324 din 23 mai 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea,

functionarea si finantarea activitatii de asistenta medicala comunitara;

 1. Hotararea nr. 459 din 5 mai 2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii

acordate in unitatile de asistenta medico-sociale si a unor normative privind personalul din

unitatile de asistenta medico-sociala si personalul care desfasoara activitati de asistenta medicala

comunitara;

 1. ORDIN nr.1761 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind

curatarea,dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, evaluarea eficacitatii

procedurilor de curatenie si dezinfectie efectuate in cadrul acestora, procedurile recomandate

pentru dezinfectia mainilor in functie de nivelul de risc,precum si metodele de evaluare a derularii

procesului de sterilizare si controlul eficientei acestuia;

 1. Orinul nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a

infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitareș

 1. ORDIN nr.1226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea

deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza

nationala de date privind deseurile rezultate din activitatile medicale;

 1. Ordinul comun M.S./M.D.L.P.A nr 1282/728/2023 privind aprobarea Modelului de protocol-

cadru de colaborare intre unitate /subdiviziuna administrativ-teritoriala si cabinetele de medicina

de familie care deservesc populatia.

TEMATICA

 

 1. Asigurarea sănătății populației în sistemul de sănătate publică, programele

de sănătate și serviciile acordate în asistența medicală primară;

 1. Exercitatrea profesiei de asistent medical generalist și asistent medical;
 2. Consimțământul pacientului privind intervenția medicală și secretul

profesional;

 1. Obiectivele, activitățile și beneficiarii serviciilor de asistență medicală

comunitară;

 1. Organizarea și functionarea activității de asistență medicală comunitară;
 2. Normarea personalului care desfășoară activități de asistență medicală

comunitară;

 1. Proceduri recomandate pentru dezinfectia mâinilor,în funcție de nivelul de

risc;

 1. Măsuri standard obligatorii pentru prevenirea și limitarea infecțiilor asociate

asistenței medicale;

 1. Definiții. Ambalarea si stocarea temporară a deșeurilor rezultate din

activități medicale;

 1. Responsabilități ale autoritățilornexecutive de la nivelul

unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.

 

 

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, de pe website: primaria-nanov.ro, persoană de contact: Bulumac Mariana funcția Secretar General, având numărul de telefon 0247319902

 

 

 

 

PRIMAR

GHENE ADRIAN

 

 

Din aceeași categorie:

ANUNȚ examen promovare funcționari publici în grad profesional

PRIMĂRIA COMUNEI NANOV JUDEȚ TELEORMAN   ANUNȚ examen promovare funcționari publici în grad profesional superior celui deținut   În conformitate cu prevederile art. VII, alin. (38) din OUG nr. 121/2023, pentru modificarea şi completarea OUG nr. 57/2019 privind...

Rezultat proba scrisa – concurs angajare muncitor necalificat

  Rezultatul probei scrise   la  concursul organizat pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcției contractuale de Muncitor necalificat  în cadrul compartimentului ,, Tehnic si administrativ’’ din cadrul Consiliului Local Nanov – Serviciul Apă-Canal...