Anunt concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de șef SVSU

Primăria Nanov \ Documente \ Carieră (anunțuri posturi scoase la concurs) \ Anunt concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de șef SVSU

Anunt concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de șef SVSU

19 oct. 2022 21:23

Anunt svsu

PRIMĂRIA COMUNEI NANOV

JUDEȚ TELEORMAN

 

 

Str. Dunării, Nr. 180, comuna Nanov, jud. Teleorman

Tel: 0247319902

Nr. 5908 Din  18.10.2022

 

ANUNȚ CONCURS

Primăria comunei Nanov, județ Teleorman, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de șef SVSU, în cadrul compartimentului ,,Serviciul Voluntar pentru situații de urgență, ’’:

 • 1 post contractual de șef S.V.S.U.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 1. are cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice necesare pentru ocuparea postului vacant pe perioada nedeterminată a funției contractuale de execuție Șef SVSU:

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • curs șef SVSU absolvit cu diplomă;
 • permis categoria B;
 • vechime în muncă minim 7 ani.

Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Primăriei comunei Nanov și trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele documente prevăzute la art.6 din H.G. nr 286/2011:

 • cerere de înscriere la concurs adresată instituției publice;
 • curriculum vitae – CV;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz, precum și copii ale altor acte de stare civilă ( certificat de naștere, căsătorie, livret militar, livret de familie);
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, in meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazier judiciar;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

Concursul pentru ocuparea funcției contractuale de Șef serviciu SVSU din cadrul UAT Nanov se va organiza conform umătorului calendar:

 • termen depunere dosar de înscriere 08.11.2022;
 • proba scrisă 15.11.2022 ora 10.00;
 • proba interviului 18.11.2022 ora 09.00.

Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Nanov, str. Dunării, nr. 180, județ Teleorman Persoană de contact: Bulumac Mariana – secretar de comisie

Telefon 0767747594 sau online la adresa de email: [email protected]

 

BIBLIOGRAFIE și TEMATICĂ

 

 1. Constituția României, republicată;
 2. HG 1491/2004 privind aprobarea regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situațiile de urgență voluntare;
 • Capitolul III
 • Capitolul IV
 1. HG 1579/2005 privind aprobarea Statutului Personalului voluntar din serviciile de urgență voluntare, cu modificările ulterioare;
 • Capitolul IV, Drepturi si obligații; Recompense și sancțiuni
 1. Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată;
 • Capitolul II, Obligații privind apărarea împotriva incendiilor; Obligațiile cadrelor tehnice/personalului de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor;
 1. Legea 319/2006 Legea securității și sănătății în muncă, cu modificările ulterioare;
 • CAPITOLUL III, Obligațiile angajatorilor;
 1. Legea 53/2003 Codul muncii republicată, cu modificările ulterioare;
 • CAPITOLUL II, Executarea contractului individual de muncă;
 • Capitolul V, Încetarea contractului individual de muncă;
 1. Legea 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările ulteriore;
 • Integral
 1. Ordinul MAI nr.75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență;
 • Integral
 1. Ordinul M.A.I nr. 360/2004 pentru aprobarea criteriilor de performanță privind structura organizatorică și dotarea serviciilor profesioniste pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare.
 • Criterii generale;
 • Criterii operaționale;
 • Cerințe privind dotarea;
 1. Ordinul M.A.I nr. 1184 din 06.02.2006 pentru aprobarea normelor privind organizarea și asigurarea activității de evacuare în situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare;
 • Organizarea acțiunilor de evacuare;
 • Conducerea acțiunilor de evacuare;
 • Executarea acțiunilor de evacuare;
 • Asigurarea acțiunilor de evacuare;
 • Logistica acțiunilor de evacuare.

 

 

 

 

Secretar general,

Bulumac Mariana

 

Din aceeași categorie:

ANUNȚ examen promovare funcționari publici în grad profesional

PRIMĂRIA COMUNEI NANOV JUDEȚ TELEORMAN   ANUNȚ examen promovare funcționari publici în grad profesional superior celui deținut   În conformitate cu prevederile art. VII, alin. (38) din OUG nr. 121/2023, pentru modificarea şi completarea OUG nr. 57/2019 privind...