ANUNȚ examen promovare funcționari publici în grad profesional

Primăria Nanov \ Documente \ Carieră (anunțuri posturi scoase la concurs) \ ANUNȚ examen promovare funcționari publici în grad profesional

ANUNȚ examen promovare funcționari publici în grad profesional

29 mai 2024 12:25

PRIMĂRIA COMUNEI NANOV

JUDEȚ TELEORMAN

 

ANUNȚ

examen promovare funcționari publici

în grad profesional superior celui deținut

 

În conformitate cu prevederile art. VII, alin. (38) din OUG nr. 121/2023, pentru modificarea şi completarea OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi pentru modificarea art. III din OUG nr. 191/2022 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale anexei nr. 10 la OUG nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, Primăria Comunei Nanov organizează la sediul instituţiei din Str. Dunării, nr. 180, examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru funcții publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

 

Condițiile de participare:

Condiţiile de participare la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, sunt cele prevăzute de art. 479 alin. (1), cu excepția literei b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

 1. să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează,
 2. să fi obţinut cel puţin calificativul “bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate,
 3. să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.

 

Conținutul dosarului de examen:

Dosarul de examen se depune de către candidat în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv în perioada 23.04.2024 – 13.05.2024 şi conţine în mod obligatoriu următoarele documente:

 • – copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 • – copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;
 • – adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;
 • formularul de înscriere prevăzut la art. 137 lit. b) din anexa nr. 10 la OUG nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;

Funcțiile publice de execuție pentru care se organizează examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut sunt următoarele:

 1. În cadrul Compartiment Contabilitate, buget-finante, resurse umane, taxe si impozite locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Nanov:

Inspector, Clasa I, grad profesional principal, Compartiment Contabilitate, buget-finante, resurse umane, taxe si impozite locale;

Grad profesional după promovare – superior;

Bibliografia și tematica:

 1. Constituția României, republicată

cu tematica Constituția României, republicată

 1. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare

cu tematica Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 1. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare

cu tematica Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 1. Partea I, titlul I şi titlul II ale părții a II-a, titlul I al părții a IV-a, titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare

cu tematica Partea I, titlul I şi titlul II ale părții a II-a, titlul I al părții a IV-a, titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.

 1. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

cu tematica Reglementări privind Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, TITLUL IX Impozite şi taxe locale.

 1. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare

cu tematica Reglementări privind Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare – integral.

 

Calendar de desfășurare examen:

 • Depunere dosare examen: 05.2024 – 17.06.2024 inclusiv, la sediul instituției, Str. Dunării, nr.180;
 • Proba scrisă: în data de 07.2024, ora 12:00, la sediul Primăriei Comunei Nanov, str. Dunării, nr.180;
 • Proba interviu: în termen de maximum 8 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul Primăriei comunei Nanov, doar acei candidați care au obținut la proba scrisă minimum 50 puncte;

Coordonatele de contact pentru primirea dosarelor de concurs şi obţinerea de informaţii suplimentare :

Primăria comunei Nanov cu sediul în comuna Nanov, jud. Teleorman, strada Dunării nr. 180

Telefon 0247319944 / 0247319902 ; Fax 0247 319902

Email : [email protected]

Persoana de contact : Bulumac Mariana – Secretar general U.A.T. Nanov

 

 

PRIMAR

GHENE ADRIAN

Din aceeași categorie:

Rezultat proba scrisa – concurs angajare muncitor necalificat

  Rezultatul probei scrise   la  concursul organizat pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcției contractuale de Muncitor necalificat  în cadrul compartimentului ,, Tehnic si administrativ’’ din cadrul Consiliului Local Nanov – Serviciul Apă-Canal...