Concurs angajare – consilier, clasa I, grad profesional asistent

Primăria Nanov \ Documente \ Carieră (anunțuri posturi scoase la concurs) \ Concurs angajare – consilier, clasa I, grad profesional asistent

Concurs angajare – consilier, clasa I, grad profesional asistent

02 feb. 2023 00:16

PRIMĂRIA COMUNEI NANOV

ANUNȚ

 

Primăria comunei Nanov organizează concurs de recrutare în vederea ocupării  funcţiei publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent din aparatul de specialitate al primarului comunei Nanov, compartimentul „ Protecția mediului și gestionare deșeuri.”

Concursul se va desfăşura la sediul Primariei comunei Nanov, după cum urmează:

 • dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Primariei comunei Nanov, în perioada 02.02.2023 – 21.02.2023, ora 16.00
 • selecţia dosarelor de înscriere la concurs – în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor
 • proba scrisă se va susţine în data de 06.03.2023 incepând cu ora 10.00
 • interviul se va susţine în data de 09.03.2023 incepând cu ora 10.00

 

Pentru a putea participa la concurs, orice persoană interesată trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

Condiţii generale – prevăzute de art. 465 din Ordonanta de urgentă nr. 57/ 2019 privind codul adminstrativ:

 • are cetatenia romana si domiciliul in Romania;
 • cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 • are varsta de minimum 18 ani impliniti;
 • are capacitate deplina de exercitiu;
 • este apt din punct de vedere medical sa exercite o functie publica.
 • indeplineste conditiile de studii si vechime in specialitate prevazute de lege pentru ocuparea functiei publice
 • indeplineste conditiile specifice, conform fisei postului, pentru ocuparea functiei publice;
 • nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 • nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o functie publica sau de a exercita profesia ori activitatea in executarea careia a savarsit fapta, prin hotarare judecatoreasca definitiva, in conditiile legii;
 • nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 3 ani;
 • nu a fost lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, in conditiile prevazute de legislatia specifica.

Condițiile specifice:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalenta;
 • vechime în specialitatea studiilor: minim 1 an

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la sediul Primăriei comunei Nanov, la secretarul comisiei de concurs, şi vor conţine, în mod obligatoriu:

a)formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3, la H.G.R. nr.611/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

b)curriculum vitae, modelul comun european;

c)copia actului de identitate;

d)copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e)copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

f)copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

g)cazierul judiciar;

h)declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele menționate se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul, de către secretarul comisiei de concurs.

Coordonatele de contact pentru primirea dosarelor de concurs şi obţinerea de informaţii suplimentare :

Primăria comunei Nanov cu sediul în comuna Nanov, judeţul Teleorman, strada Dunării nr. 180

Telefon 0247319944 / 0247319902 ; Fax 0247 319902

Email : [email protected]

Persoana de contact : Bulumac Mariana  – Secretar General U.A.T. Nanov

 

 

BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA

 

de studiu necesară pentru susţinerea  concursului de recrutare organizat în vederea ocupării  funcţiei publice vacante consilier, clasa I, grad profesional asistent din aparatul de specialitate al primarului comunei Nanov, compartimentul „Protecția mediului și gestionare deșeuri ”.

 

TEMATICA

 1. Constituţia României, republicată:

– Titlul I – Principii generale,

– Titlul II – Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale,

– Titlul III – Autorităţile publice,

– Titlul IV – Economia și finanțele publice.

 1. Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

– PARTEA a VI-a Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice:

o Titlul I – Dispoziţii generale,

o Titlul II – Statutul funcţionarilor publici,

 1. Ordonanța nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare;

– Cap. I – Principii şi definiţii,

– Cap. II – Dispoziţii speciale.

 1. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– Cap. I – Dispoziţii generale,

– Cap. II – Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii,

– Cap. III – Egalitatea de şanse şi de tratament în ceea ce priveşte accesul la educaţie, la sănătate, la cultură şi la informare,

– Cap. IV – Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei,

– Cap. VI – Soluționarea sesizărilor și reclamațiilor privind discriminarea bazată pe criteriul de sex.

 1. Clasificarea funcțiilor publice. Categorii de funcționari publici;
 2. Evaluarea și cariera funcționarilor publici și a personalului contractual;
 3. Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici;
 4. Suspendarea, încetarea raportului de serviciu al funcționarilor publici;
 5. Atribuțiile primarului și Consiliului Local;
 6. Ierarhizarea deșeurilor;
 7. Reutilizarea și reciclarea deșeurilor;
 8. Responsabilitatea pentru gestionarea deșeurilor;
 9. Principii și dispoziții generale privind protecția mediului;
 10. Protecția apelor și a ecosistemelor acvatice;
 11. Protecția solului, subsolului și a ecosistemelor terestre;
 12. Atribuții, răspunderi ale autorităților pentru protecția mediului;
 13. Eliminarea si transportul DEEE colectate;
 14. Obligațiile unităților administrative in combaterea buruienii ambrozia.

 

BIBLIOGRAFIE

 

 1. Constitutia Romaniei republicată;
 2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Ordonanța nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea nr. 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului inconjurator – actualizată;
 7. Ordonanţă de Urgenţă nr. 5 din 2 aprilie 2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Ordonanţă de Urgenţă nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului – actualizată;
 9. Hotărârea Guvernului nr. 1.076 din 8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe – actualizată;
 10. Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei – actualizat;
 11. Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 12. Legea nr.54/2012 privind desfășurarea activităților de picnic;
 13. Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia – actualizată;
 14. HOTARÂRE Nr.707 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia
 15. Hotărârea Guvernului nr. 17/2021 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 707/2018;
 16. Ordonanţă de Urgenţă nr. 196/2005 privind Fondul de mediu – actualizată
 17. Legea Nr. 249/ 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare.

 

PRIMAR,

GHENE ADRIAN

 

 

PRIMĂRIA COMUNEI NANOV

Compartimentul protecția mediului și gestionare deșeuri

Aprob

Primar

Adrian Ghene

 

FIŞA POSTULUI

 

Nr. …………………

 

 

INFORMAŢII GENERALE PRIVIND POSTUL                                          

 

 1. Denumirea postului: consilier, clasa I, grad profesional asistent
 2. Nivelul postului: execuție
 3. Scopul principal al postului: aplicarea legislației cu privire la protecția mediului și gestionarea deșeurilor în comuna Nanov.

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI 

 

1. Studii de specialitate:

– Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă.

2. Perfecţionări (specializări): minim 1 an vechime în specialitatea studiilor
3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel) Cunoștințe de operare, nivel mediu
4. Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): Nu este cazul
5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitate de planificare, prioritizare și organizare; obiectivitate; abilități de comunicare și negociere; abilități de motivare a echipei, spirit de echipă; flexibilitate, adaptarea la situații neprevăzute, rezistență la stres.
6. Cerinţe specifice: – Disponibilitate pentru activitate care necesită delegări sau deplasări, pentru lucru în program prelungit.
7. Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale) –

                                                       

ATRIBUŢIILE POSTULUI

– Gestioneaza documentele sistemului integrat calitate/mediu al compartimentului;

– Elaboreaza,distribuie, pastreaza, modifica procedurile sistemului integrat calitate/mediu al societatii si se asigura ca sunt respectate de personalul compartimentului;

– Inlocuieste documentele perimate cu cele in vigoare si pastreaza documentele mentionate in procedura controlul inregistrarilor;

– Se preocupa de respectarea cu strictete a cerintelor clientilor si a celor de reglementare;

– Identifica necesitatile de instruire in domeniul calitatii/mediului si le propune spre avizare reprezentantului conducerii;

– Se asigura de adecvanta sistemului integrat calitate/mediu implementat in compartiment cu cerintele referentialelor, furnizand date reprezentantului conducerii ,pentru sedintele anuale ale conducerii conform procedurii;

– Urmareste implementarea actiunilor corective propuse sau rezultate in urma auditurilor;

– Efectueaza audituri interne daca are pregatirea respectiva.

Sarcini specifice pentru sistemul de management de mediu:

– Participa la identificarea periodica a aspectelor de mediu, determinarea semnificatiei lor, stabilirea obiectivelor specifice si crearea programelor de management de mediu;

– Verifica tinerea sub control a spectelor de mediu;

– Gestioneaza si controleaza materialele si deseurile;

– Verifica indeplinirea obiectivelor cuprinse in programele de mediu ce revin compartimentului din care face parte;

– Dezvolta, implementeaza si mentine SMM, sub conducerea reprezentantului managementului;

– Participa la identificarea necesitatilor de control operational si coordoneaza implementarea si mentinerea acestora;

– Monitorizeaza performantele de mediu fata de aspectele de mediu semnificative si cerintele reglementarilor identificate;

– Participa la dezvoltarea si implementarea planurilor de pregatire si raspuns in situatii de urgenta;

– Face propuneri pentru elaborarea unor noi proceduri operationale si instructiuni de lucru necesare optimizarii activitatilor de protectie a mediului.

 

Responsabilitati:

 • Răspunde de executarea corecta a sarcinilor conform fișei postului și de respectarea termenelor de executare a operațiunilor desfășurate;
 • Răspunde de asigurarea unui management financiar riguros la nivel de proiect;
 • Răspunde de calitatea și eficiența activității proprii;
 • Respectă și își însușește prevederile legislative din domeniul său de activitate;
 • Răspunde de respectarea termenelor stabilite prin contractul de finanțare si prin celelalte contracte din cadrul proiectului;
 • Răspunde de veridicitatea și corectitudinea rapoartelor întocmite;
 • Răspunde de rezolvarea prompta a problemelor ce apar în cadrul activităților proiectului;
 • Răspunde de păstrarea confidențialității datelor și informațiilor la care are acces.

IDENTIFICAREA FUNCŢIEI PUBLICE CORESPUNZĂTOARE POSTULUI    

 1. Denumire: funcţie publică
 2. Clasa: I
 3. Gradul profesional: asistent
 4. Vechimea în specialitate necesară: minim 1 an

SFERA RELAŢIONALĂ A TITULARULUI POSTULUI                                    

 1. Sfera relaţională internă:
 2. Relaţii ierarhice : subordonat faţă de primar
 3. Relaţii funcţionale : cu toate compartimentele din cadrul instituției
 4. Relaţii de control : –
 5. Relaţii de reprezentare : în limita mandatului acordat de către primar
 6. Sfera relaţională externă:
 7. cu autorităţi şi instituţii publice : în limita atribuțiilor
 8. cu organizaţii internaţionale : în limita mandatului acordat de către primar
 9. cu persoane juridice private : în limita atribuțiilor
 10. Limite de competență: îndeplinirea atribuțiilor conform dispozițiilor legale
 11. Delegarea de atribuții și competență: exercită atribuții delegate de către primar.

 

Întocmit de:SECRETAR GENERAL

Semnătura ……………….

Data întocmirii ………………………                                                                      

Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului:                             

Numele şi prenumele:

Semnătura: ………………………..

Data ………………………….

 

Din aceeași categorie:

ANUNȚ examen promovare funcționari publici în grad profesional

PRIMĂRIA COMUNEI NANOV JUDEȚ TELEORMAN   ANUNȚ examen promovare funcționari publici în grad profesional superior celui deținut   În conformitate cu prevederile art. VII, alin. (38) din OUG nr. 121/2023, pentru modificarea şi completarea OUG nr. 57/2019 privind...