Concurs de recrutare în vederea ocupare funcție

Primăria Nanov \ Documente \ Carieră (anunțuri posturi scoase la concurs) \ Concurs de recrutare în vederea ocupare funcție

Concurs de recrutare în vederea ocupare funcție

19 iul. 2023 15:39

ANUNT-site

PRIMĂRIA COMUNEI NANOV

ANUNȚ

 

Primăria comunei Nanov organizează concurs de recrutare în vederea ocupării  funcţiei publice vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant din aparatul de specialitate al primarului comunei Nanov, compartimentul „Recuperare creanțe și executare silită persoane juridice

Concursul se va desfăşura la sediul Primariei comunei Nanov, după cum urmează:

 • dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Primariei comunei Nanov, în perioada 19.07.2023 – 07.08.2023, ora 16.00
 • selecţia dosarelor de înscriere la concurs – în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor
 • proba scrisă se va susţine în data de 21.08.2023 incepând cu ora 09.00
 • interviul se va susţine în data de 25.08.2023 începând cu ora 09.00

 

Pentru a putea participa la concurs, orice persoană interesată trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

Condiţii generale – prevăzute de art. 465 din Ordonanta de urgentă nr. 57/ 2019 privind codul adminstrativ:

 • are cetatenia romana si domiciliul in Romania;
 • cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 • are varsta de minimum 18 ani impliniti;
 • are capacitate deplina de exercitiu;
 • este apt din punct de vedere medical sa exercite o functie publica.
 • indeplineste conditiile de studii si vechime in specialitate prevazute de lege pentru ocuparea functiei publice
 • indeplineste conditiile specifice, conform fisei postului, pentru ocuparea functiei publice;
 • nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 • nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o functie publica sau de a exercita profesia ori activitatea in executarea careia a savarsit fapta, prin hotarare judecatoreasca definitiva, in conditiile legii;
 • nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 3 ani;
 • nu a fost lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, in conditiile prevazute de legislatia specifica.

Condițiile specifice:

 • studii superioare, respectiv studii superioare absolvite cu diploma de licență sau echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor: fara vechime

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la sediul Primăriei comunei Nanov, la secretarul comisiei de concurs, şi vor conţine, în mod obligatoriu:

a)formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3, la H.G.R. nr.611/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

b)curriculum vitae, modelul comun european;

c)copia actului de identitate;

d)copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e)copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

f)copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

g)cazierul judiciar;

h)declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele menționate se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul, de către secretarul comisiei de concurs.

Coordonatele de contact pentru primirea dosarelor de concurs şi obţinerea de informaţii suplimentare :

Primăria comunei Nanov cu sediul în comuna Nanov, judeţul Teleorman, strada Dunării nr. 180

Telefon 0247319944 / 0247319902 ; Fax 0247 319902

Email : [email protected]

Persoana de contact : Bulumac Mariana  – Secretar General U.A.T. Nanov

 

 

BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA

 

de studiu necesară pentru susţinerea  concursului de recrutare organizat în vederea ocupării  funcţiei publice  vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant din aparatul de specialitate al primarului comunei Nanov, compartimentul „ Recuperare creanțe și executare silită persoane juridice ”.

 

Bibliografie

 1. Constitutia Romaniei republicată;
 2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Ordonanța nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; Ø
 6. H.G.nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; Ø
 7. Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Legea nr. 273/2006 privind Finanțele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Tematica

 1. Constituţia României, republicată:

– Titlul I – Principii generale,

– Titlul II – Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale,

– Titlul III – Autorităţile publice,

– Titlul IV – Economia și finanțele publice.

 1. Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
  • – PARTEA a VI-a Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice:
  • o Titlul I – Dispoziţii generale
  • o Titlul II – Statutul funcţionarilor publici
 1. Ordonanța nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare;
 • – Cap. I – Principii şi definiţii,
 • – Cap. II – Dispoziţii speciale.
 1. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • – Cap. I – Dispoziţii generale,
 • – Cap. II – Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii,
 • – Cap. III – Egalitatea de şanse şi de tratament în ceea ce priveşte accesul la educaţie, la sănătate, la cultură şi la informare,
 • – Cap. IV – Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei,
 • – Cap. VI – Soluționarea sesizărilor și reclamațiilor privind discriminarea bazată pe criteriul de sex.
 1. Titlul IX – Impozite și taxe locale din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Titlul IX – Impozite și taxe locale din H.G.nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 • – Impozitul pe cladiri si taxa pe cladiri
 • – Impozitul pe teren si taxa pe teren
 • – Impozitul pe mijloacele de transport
 • – Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor
 • – Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate
 • – Impozitul pe spectacole
 • – Taxe speciale
 • – Alte taxe locale
 • Titlul V
 • – Stabilirea creanţelor fiscale,
 1. Titlul VI – Controlul fiscal din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

Titlul VII-Colectarea creanțelor fiscale:

-Cap.I-Dispoziții generale;

-Cap.II-Stingerea creanțelor fiscale prin plată,compensare și restituire;

 1. Legea nr. 273/2006 privind Finanțele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.

– Competente si responsabilitati in procesul bugetar

– Procesul bugetar

– Executia bugetara.

 

 

PRIMAR,

GHENE ADRIAN

 

 

 

 

 

PRIMĂRIA COMUNEI NANOV

Compartimentul recuperare creanțe și executare silită persoane juridice

Aprob

Primar

Adrian Ghene

 

FIŞA POSTULUI

 

Nr. ……………din……………………..

 

 

INFORMAŢII GENERALE PRIVIND POSTUL                                          

 

 1. Denumirea postului: inspector, clasa I, grad profesional debutant
 2. Nivelul postului: execuție
 3. Scopul principal al postului: indeplinirea sarcinilor si atributiilor de executare silita conform fisei postului

 

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI 

 

1. Studii de specialitate:

– Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă .

2. Perfecţionări (specializări): fara vechime în specialitatea studiilor
3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel) Cunoștințe de operare, nivel mediu
4. Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere):
5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitate de planificare, prioritizare și organizare; capacitate de decizie și asumarea responsabilității; gândire strategica, obiectivitate; abilități de comunicare; flexibilitate, adaptarea la situații neprevăzute, rezistență la stres.
6. Cerinţe specifice: – Disponibilitate pentru activitate care necesită delegări sau deplasări, pentru lucru în program prelungit.
7. Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale) –

Atributiile postului:

 1.   a) organizeaza si asigura activitatea de urmarire si incasare la bugetul local a veniturilor fiscale si nefiscale neplatite in termen;
  b) organizeaza, desfasoara si asigura conform competentei legale activitatea de executare silita a bunurilor si veniturilor persoanelor juridice pentru neachitarea in termen a creantelor bugetului local;
  c) verifica legalitatea titlurilor executorii;
  d) intocmeste si asigura respectarea conditiilor de infiintare a popririlor pe veniturilor si disponibilitatilor banesti realizate de debitorii bugetului local, urmareste respectarea popririlor infiintate si stabileste, dupa caz, masurile legale pentru executarea acestora;
  e) evidentiaza si urmareste debitele restante primite spre urmarire si face propuneri pentru compensarea plusurilor cu sumele restante pentru lichidarea pozitiilor de rol;
  f) intocmeste dosare pentru debitele primite spre executare de la alte institutii si serviciile publice si asigura respectarea prevederilor legale privind identificarea debitelor, confirmarea si executarea acestora;
  g) intocmeste adrese de restituire a proceselor-verbale de contraventii sau alte titluri executorii catre organele emitente, pentru cele care nu indeplinesc conditiile legale;
  h) intocmeste procesel-verbale de scoatere din evidenta  a amenzilor pentru contribuabili decedati;
  i) intocmeste documentatia necesara transferului dosarelor executare catre alte localitati la data identificarii schimbarii domiciliului contribuabililor;
  j) urmareste incasarea veniturilor fiscale si nefiscale in termenul de prescriptie si stabileste masuri de recuperare a debitelor prescrise din culpa organelor de urmarire si incasare;
  k) intocmeste si verifica documentatiile si propunerilor privind debitorii insolvabili si disparuti si daca le gaseste intemeiate le avizeaza favorabil si le prezinta spre aprobare persoanei competente, sau dispune sa se faca cercetari suplimentare;
  l) primeste si solutioneaza corespondenta cu privire la urmarirea si incasarea debitelor neachitate in termen;
  m) intocmeste si inainteaza conducerii centralizatorul listelor de ramasite si suprasolviri pe feluri
  de impozite si taxe;
  n) repartizeaza sumele realizate din valorificarea bunurilor sechestrate, potrivit ordinii prevazuta de lege, in cazul in care la urmarirea silita participa mai multi creditori;
  o) intocmeste situatii centralizatoare lunare cu evidenta incasarilor rezultate din executarea silita;
  p) intocmeste situatii centralizatoare analitice privind persoanele juridice respectiv sumele    ramase de recuperat de la acestea;
  q) colaboreaza cu structura juridica la intocmirea documentatiilor ce stau la baza actiunilor ce sunt pe rolul instantelor de judecata;
  r) urmareste si raspunde de respectarea si aplicarea deciziilor primarului si a hotarârilor Consiliului Local si a celorlalte acte normative care reglementeaza executarea silita a impozitelor si taxelor ce constituie venit al bugetului local;
  s) intocmeste corespondenta specifica postului si se ocupa de expedierea ei;
  t) preda la arhiva institutiei toate documentele care trebuie pastrate;
  u) alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date de primar, dupa caz.

IDENTIFICAREA FUNCŢIEI PUBLICE CORESPUNZĂTOARE POSTULUI    

 1. Denumire: funcţie publică
 2. Clasa: I
 3. Gradul profesional: debutant
 4. Vechimea în specialitate necesară: fara vechime

SFERA RELAŢIONALĂ A TITULARULUI POSTULUI                                     

 1. Sfera relaţională internă:
 1. Relaţii ierarhice : subordonat faţă de primar
 2. Relaţii funcţionale : cu toate compartimentele din cadrul instituției
 3. Relaţii de control : –
 4. Relaţii de reprezentare : în limita mandatului acordat de către primar
 5. Sfera relaţională externă:
 6. cu autorităţi şi instituţii publice : în limita atribuțiilor
 7. cu organizaţii internaţionale : în limita mandatului acordat de către primar
 8. cu persoane juridice private : în limita atribuțiilor
 9. Limite de competență: îndeplinirea atribuțiilor conform dispozițiilor legale
 10. Delegarea de atribuții și competență: exercită atribuții delegate de către primar.
 

 

Întocmit de: SECRETAR GENERAL UAT

Semnătura ……………….

Data întocmirii ………………………                                                               

Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului:                             

Numele şi prenumele:

Semnătura: ………………………..

Data ………………………….

 

Din aceeași categorie:

ANUNȚ examen promovare funcționari publici în grad profesional

PRIMĂRIA COMUNEI NANOV JUDEȚ TELEORMAN   ANUNȚ examen promovare funcționari publici în grad profesional superior celui deținut   În conformitate cu prevederile art. VII, alin. (38) din OUG nr. 121/2023, pentru modificarea şi completarea OUG nr. 57/2019 privind...

Rezultat proba scrisa – concurs angajare muncitor necalificat

  Rezultatul probei scrise   la  concursul organizat pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcției contractuale de Muncitor necalificat  în cadrul compartimentului ,, Tehnic si administrativ’’ din cadrul Consiliului Local Nanov – Serviciul Apă-Canal...