Concurs de recrutare în vederea ocupării  funcţiei publice vacante de consilier achiziții publice,

Primăria Nanov \ Documente \ Carieră (anunțuri posturi scoase la concurs) \ Concurs de recrutare în vederea ocupării  funcţiei publice vacante de consilier achiziții publice,

Concurs de recrutare în vederea ocupării  funcţiei publice vacante de consilier achiziții publice,

23 mai 2024 02:00

 

PRIMĂRIA COMUNEI NANOV

JUDEȚ TELEORMAN

ANUNȚ

 

Primăria comunei Nanov organizează concurs de recrutare în vederea ocupării  funcţiei publice vacante de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional asistent din aparatul de specialitate al primarului comunei Nanov, compartimentul „Achiziții publice.”

Concursul se va desfăşura la sediul Primariei comunei Nanov, după cum urmează:

 • dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Primariei comunei Nanov, în perioada 23.05.2024 – 11.06.2024, ora 16.00
 • selecţia dosarelor de înscriere la concurs – în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor
 • proba scrisă se va susţine în data de 25.06.2024 incepând cu ora 12.00
 • interviul se va susţine în data de 28.06.2024 începând cu ora 12.00

 

Pentru a putea participa la concurs, orice persoană interesată trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

Condiţii generale:

Pentru a participa la concurs, orice persoană interesată trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii generale de participare în conformitate cu prevederile art. 465 din Ordonanta de urgentă nr. 57/ 2019 privind codul adminstrativ :

(1) Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de

sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;

 1. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei

publice – ( conform anuntului de concurs);

 1. g) dovedeşte prin certificat sau, după caz, prin alt tip de document absolvirea unei perfecţionări sau

specializări stabilite expres de lege pentru ocuparea unor funcţii publice;

g indice 1) are cunoştinţe teoretice în domeniul tehnologiei informaţiei, nivel utilizator începător; (nu se aplică funcţiilor publice vacante şi temporar vacante care se ocupă prin concurs organizat în condiţiile prevăzute la art. VII şi art. XV din OUG nr. 121/2023) g indice 2) îndeplineşte condiţia de ocupare a postului referitoare la obţinerea unui aviz sau a unei autorizaţii, în condiţiile legii, în situaţia în care pentru funcţia publică respectivă este prevăzută ca obligatorie această condiţie de ocupare a postului, justificată de îndeplinirea unor atribuţii care necesită un astfel de aviz sau autorizaţie;

 1. h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra

autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

 1. i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în

executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

 1. j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 2. k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică;
 3. l) i s-a aplicat una dintre modalităţile de ocupare a funcţiilor publice prevăzute la art. 466 alin. (2).

(2) Condiţia de ocupare a funcţiei publice prevăzută la alin. (1) lit. g2) se îndeplineşte în termenele şi condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

(3) Pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere, candidaţii trebuie să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 57 alin. (2) din Legea nr. 199/2023.

 

Condițiile specifice:

–          pentru funcția publică de consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional asistent din aparatul de specialitate al primarului comunei Nanov, Compartimentul „Achizitii publice”:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor: minim 1 an.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la sediul Primăriei comunei Nanov, la secretarul comisiei de concurs, in perioada 23.05.2024-11.06.2024 şi vor conţine, în mod obligatoriu:

 1. a) formularul de înscriere prevăzut la art. 137 lit. b) din Anexa nr. 10 din OUG nr. 57/2019, cu modificările șicompletările ulterioare prin raportare la art. VII din OUG nr. 121/2023;
 2. b) copia cărţii de identitate;
 3. c) copia actului doveditor emis de autorităţile competente, în cazul în care a intervenit schimbarea numelui consemnat în certificatul de naştere;
 4. d) copia carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să

ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea postului deţinut, potrivit

prevederilor din prezentul cod, după caz;

 1. e) copii ale diplomelor de studii sau echivalente, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea

unor specializări şi perfecţionări sau deţinerea unor competenţe specifice, după caz;

 1. f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior

demarării etapei de selecţie de către medicul de familie al candidatului, şi a avizului psihologic eliberat pe baza unei evaluări psihologice organizate prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii, valabil potrivit prevederilor legale;

 1. g) cazierul judiciar;
 2. h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică;
 3. i) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, privind faptul că, în ultimii 3 ani, persoana nu a fost destituită sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare.

Pentru funcţiile publice de conducere, dosarul de concurs include şi copia diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau a diplomei echivalente conform prevederilor art. 57 alin. (2) din Legea nr. 199/2023, cu modificările şi completările ulterioare.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere prin completarea rubricii

corespunzătoare din formularul de înscriere. În acest caz, candidatul declarat admis la proba de verificare a eligibilităţii şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia să completeze dosarul de concurs pe tot parcursul desfăşurării etapei de selecţie, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire în funcţia publică. În situaţia în care, la înscrierea la concurs, candidatul solicită expres preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

Conform dispozițiilor art. VII alin. (15) din OUG nr. 121/2023 coroborate cu cele ale art. 38 alin. (7) din Anexa 10 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, modelul orientativ al adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată care atestă vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor Copiile de pe actele menționate se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul, de către secretarul comisiei de concurs.

Coordonatele de contact pentru primirea dosarelor de concurs şi obţinerea de informaţii suplimentare :

Primăria comunei Nanov cu sediul în comuna Nanov, jud. Teleorman, strada Dunării nr. 180

Telefon 0247319944 / 0247319902 ; Fax 0247 319902

Email : [email protected]

Persoana de contact : Bulumac Mariana – Secretar general U.A.T. Nanov

 

 

 

BIBLIOGRAFIA și TEMATICA

 

de studiu necesară pentru susţinerea  concursului de recrutare organizat în vederea ocupării  funcţiei publice vacante de consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional asistent, Compartiment ” Achiziții publice” din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Nanov.

 

Bibliografie și tematică

 1. Constituția României, republicată

cu tematica Constituția României, republicată

 1. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare

cu tematica Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de

discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 1. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu

modificările și completările ulterioare

cu tematica Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați,

republicată, cu modificările și completările ulterioare

 1. Partea I, titlul I şi titlul II ale părții a II-a, titlul I al părții a IV-a, titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare

cu tematica Partea I, titlul I şi titlul II ale părții a II-a, titlul I al părții a IV-a, titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare

 1. Ordonanței nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicata

cu tematica – Cap. I – Dispozitii generale; – CAPITOLUL II – Cerinte si criterii necesare desfasurarii activitatii comerciale;

– CAPITOLUL III – Orarele de functionare;

– CAPITOLUL IV – Obligatiile si raspunderile autoritatilor administratiei publice centrale si locale.

 1. Hotărârii Guvernului nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață

cu tematica – CAPITOLUL II – Cerinte si criterii necesare desfasurarii activitatii comerciale;

– CAPITOLUL IV – Obligatiile si raspunderile autoritatilor administratiei publice centrale si locale

 1. Hotărârea guvernului nr. 843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităților de alimentație publică

neincluse în structurile de primire turistice

cu tematica – ANEXA Nr. 1 – CARACTERIZAREA tipurilor de unitati de alimentatie publica

 

PRIMAR,

GHENE ADRIAN

 

 

 

PRIMĂRIA COMUNEI NANOV

Compartimentul achiziții publice

Aprob

Primar

Adrian Ghene

 

FIŞA POSTULUI

 

Nr. …………………

 

 

INFORMAŢII GENERALE PRIVIND POSTUL                                          

 

 1. Denumirea postului: consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional asistent
 2. Nivelul postului: execuție
 3. Scopul principal al postului: aplicarea legislației în vigoare privind achizițiile publice.

 

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI 

 

1. Studii de specialitate:

– Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă.

2. Perfecţionări (specializări): minim 1 an vechime în specialitatea studiilor
3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel) Cunoștințe de operare, nivel mediu
4. Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): Nu este cazul
5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitate de planificare, prioritizare și organizare; capacitate de decizie și asumarea responsabilității; gândire strategica, obiectivitate; leadership; abilități de comunicare și negociere; abilități de motivare a echipei, spirit de echipă; flexibilitate, adaptarea la situații neprevăzute, rezistență la stres.
6. Cerinţe specifice: – Disponibilitate pentru activitate care necesită delegări sau deplasări, pentru lucru în program prelungit.
7. Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale) –

                                                       

ATRIBUŢIILE POSTULUI

-Ĩntocmeşte documente conform  Legii  nr. 98 / 2016 privind achiziţiile publice ( caiete de sarcini, anunţ SEAP, documente licitaţie) ;

– elaborează planul anual al achiziţiilor publice pe baza necesităţilor şi priorităţilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul autorităţii contractante ;

– elaborează după caz sau coordonează activităţile de elaborare a documentaţiei de atribuire sau în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs ;

– îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, asfel cum sunt prevăzute de Legea  nr. 98/ 2016 , actualizată ;

– aplică şi finalizează procedurile de atribuire ;

– constituie şi păstrează dosarul de achiziţie publică ;

– îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legile în domeniul achiziţiilor publice, în vigoare

 • primirea şi analizarea referatelor de necesitate;
 • primirea si analizarea caietelor de sarcini
 • primirea si analizarea listelor cu cantiti de lucrari
 • primirea si analizarea temelor de proiectare
 • verifica existenta fondurilor alocate in buget pentru fiecare achizitie in parte
 • alegerea procedurii de achizitie publica
 • stabileste prin nota justificativa criteriile de calificare si selectie a ofertantilor, precum si criteriile de atribuire;
 • elaborarea, inaintarea spre semnare şi punerea la dispoziţia potenţialilor ofertanţi a documentaţiilor de atribuire/fiselor de date
 • elaborarea invitaţiilor sau a anunţurilor de participare
 • transmiterea spre publicare in SEAP (e-licitatie.ro)
 • transmiterea spre publicare a anunturilor de participare catre Monitorul Oficial al Romaniei ;
 • elaborarea şi înaintarea spre semnare a referatelor si dispozitiilor pentru constituirea Comisiei de evaluare
 • transmiterea informaţiilor solicitate în baza unor prevederi legale;
 • participarea la negocierea clauzelor contractuale, dacă este cazul;
 • primirea şi soluţionarea solicitărilor de clarificare la documentaţia de atribuire;
 • primirea ofertelor;
 • participa la deschiderea ofertelor;
 • verificarea propunerilor tehnice si financiare;
 • stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme si a ofertelor admisibile
 • primirea şi înaintarea în vederea soluţionării si redactarea actului prin care Comisia de evaluare soluţionează contestaţiile;
 • elaborarea şi înaintarea spre semnare a contractelor de achiziţie publică
 • intocmirea notelor interne pentru restituirea garantiilor de participare catre ofertantii castigatori si necastigatori;
 • participarea impreuna cu membrii comisiei la sedintele pentru avizarea notelor justificative.
 • efectueaza procedurile prealabile pentru derularea procedurilor de achizitie publica conform legislatiei in domeniu;
 • pastreaza dosarele de licitatie prin care s-au instrainat bunuri din patrimoniul comunei si s-au concesionat bunuri din domeniul privat
 • pastreaza documentatiile ce au facut obiectul contractelor de achizitie publica, verifica si raspunde de buna executie a acestora si parcurge procedurile pentru inscrierea actelor in evidentele financiar contabile.
 • Întocmeşte documentaţiile şi organizează licitaţii publice, în baza hotărârilor consiliului local, având ca scop închirierea, concesionarea şi vânzarea imobilelor aflate în patrimoniul comunei Nanov
 • Întocmeşte în baza proceselor verbale de adjudecare înaintate de comisiile de licitaţie, documentaţia necesară emiterii repartiţiilor pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă sau terenuri care au fost adjudecate prin licitaţie publică de către diferite persoane juridice sau fizice.
 • Urmăreşte în colaborare cu  compartimentul contabilitate respectarea şi aplicarea hotărârilor consiliului local Nanov şi a celorlalte acte normative referitoare la administrarea şi exploatarea patrimoniului comunei  Nanov, ia măsuri de sancţionare a contravenienţilor; face propuneri primarului şi consiliului local pentru mai buna utilizare a acestor bunuri.
 • Ţine evidenţa tuturor terenurilor, aparţinând domeniului public ocupate cu construcţii provizorii, chioşcuri, mobilier stradal, etc., pentru care s-au organizat licitaţii publice.
 • Menţine legătura cu celelalte compartimente din cadrul Primăriei pentru rezolvarea problemelor comune.
 • Asigură elaborarea documentaţiilor pentru şedinţele Consiliului local, ce privesc activităţile de care răspunde.

Responsabilitati:

 • Răspunde de executarea corecta a sarcinilor conform fișei postului și de respectarea termenelor de executare a operațiunilor desfășurate;
 • Răspunde de asigurarea unui management financiar riguros la nivel de proiect;
 • Răspunde de calitatea și eficiența activității proprii;
 • Respectă și își însușește prevederile legislative din domeniul său de activitate;
 • Răspunde de respectarea termenelor stabilite prin contractul de finanțare si prin celelalte contracte din cadrul proiectului;
 • Răspunde de veridicitatea și corectitudinea rapoartelor întocmite;
 • Răspunde de rezolvarea prompta a problemelor ce apar în cadrul activităților proiectului;
 • Răspunde de păstrarea confidențialității datelor și informațiilor la care are acces.

IDENTIFICAREA FUNCŢIEI PUBLICE CORESPUNZĂTOARE POSTULUI    

 1. Denumire: funcţie publică
 2. Clasa: I
 3. Gradul profesional: asistent
 4. Vechimea în specialitate necesară: minim 1 an

SFERA RELAŢIONALĂ A TITULARULUI POSTULUI                                    

 1. Sfera relaţională internă:
 2. Relaţii ierarhice : subordonat faţă de primar
 3. Relaţii funcţionale : cu toate compartimentele din cadrul instituției
 4. Relaţii de control : –
 5. Relaţii de reprezentare : în limita mandatului acordat de către primar
 6. Sfera relaţională externă:
 7. cu autorităţi şi instituţii publice : în limita atribuțiilor
 8. cu organizaţii internaţionale : în limita mandatului acordat de către primar
 9. cu persoane juridice private : în limita atribuțiilor
 10. Limite de competență: îndeplinirea atribuțiilor conform dispozițiilor legale
 11. Delegarea de atribuții și competență: exercită atribuții delegate de către primar.
 

Întocmit de: SECRETAR GENERAL UAT

Semnătura ……………….

Data întocmirii ………………………                                                               

Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului:                             

Numele şi prenumele:

Semnătura: ………………………..

Data ………………………….

 

Din aceeași categorie:

ANUNȚ examen promovare funcționari publici în grad profesional

PRIMĂRIA COMUNEI NANOV JUDEȚ TELEORMAN   ANUNȚ examen promovare funcționari publici în grad profesional superior celui deținut   În conformitate cu prevederile art. VII, alin. (38) din OUG nr. 121/2023, pentru modificarea şi completarea OUG nr. 57/2019 privind...

Rezultat proba scrisa – concurs angajare muncitor necalificat

  Rezultatul probei scrise   la  concursul organizat pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcției contractuale de Muncitor necalificat  în cadrul compartimentului ,, Tehnic si administrativ’’ din cadrul Consiliului Local Nanov – Serviciul Apă-Canal...