Concurs de recrutare în vederea ocupării  funcţiei publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant

Primăria Nanov \ Documente \ Carieră (anunțuri posturi scoase la concurs) \ Concurs de recrutare în vederea ocupării  funcţiei publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant

Concurs de recrutare în vederea ocupării  funcţiei publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant

20 iul. 2023 10:13

PRIMĂRIA COMUNEI NANOV

ANUNȚ

 

Primăria comunei Nanov organizează concurs de recrutare în vederea ocupării  funcţiei publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant din aparatul de specialitate al primarului comunei Nanov, compartimentul „Probleme romi

Concursul se va desfăşura la sediul Primariei comunei Nanov, după cum urmează:

 • dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Primariei comunei Nanov, în perioada 20.07.2023 – 08.08.2023, ora 16.00
 • selecţia dosarelor de înscriere la concurs – în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor
 • proba scrisă se va susţine în data de 24.08.2023 incepând cu ora 09.00
 • interviul se va susţine în data de 29.08.2023 începând cu ora 09.00

 

Pentru a putea participa la concurs, orice persoană interesată trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

Condiţii generale – prevăzute de art. 465 din Ordonanta de urgentă nr. 57/ 2019 privind codul adminstrativ:

 • are cetatenia romana si domiciliul in Romania;
 • cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 • are varsta de minimum 18 ani impliniti;
 • are capacitate deplina de exercitiu;
 • este apt din punct de vedere medical sa exercite o functie publica.
 • indeplineste conditiile de studii si vechime in specialitate prevazute de lege pentru ocuparea functiei publice
 • indeplineste conditiile specifice, conform fisei postului, pentru ocuparea functiei publice;
 • nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 • nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o functie publica sau de a exercita profesia ori activitatea in executarea careia a savarsit fapta, prin hotarare judecatoreasca definitiva, in conditiile legii;
 • nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 3 ani;
 • nu a fost lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, in conditiile prevazute de legislatia specifica.

Condițiile specifice:

 • studii superioare, respectiv studii superioare absolvite cu diploma de licență sau echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor: fara vechime

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la sediul Primăriei comunei Nanov, la secretarul comisiei de concurs, şi vor conţine, în mod obligatoriu:

a)formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3, la H.G.R. nr.611/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

b)curriculum vitae, modelul comun european;

c)copia actului de identitate;

d)copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e)copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

f)copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

g)cazierul judiciar;

h)declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele menționate se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul, de către secretarul comisiei de concurs.

Coordonatele de contact pentru primirea dosarelor de concurs şi obţinerea de informaţii suplimentare :

Primăria comunei Nanov cu sediul în comuna Nanov, judeţul Teleorman, strada Dunării nr. 180

Telefon 0247319944 / 0247319902 ; Fax 0247 319902

Email : [email protected]

Persoana de contact : Bulumac Mariana  – Secretar General U.A.T. Nanov

 

 

BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA

 

de studiu necesară pentru susţinerea  concursului de recrutare organizat în vederea ocupării  funcţiei publice  vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant din aparatul de specialitate al primarului comunei Nanov, compartimentul „ Probleme romi ”.

 

Bibliografie

 

 1. Constitutia Romaniei republicată;
 2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Ordonanța nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Hotărârea nr. 430 din 25 aprilie 2001 privind aprobarea Strategiei Guvernului României de îmbunătățire a situației romilor;
 6. Legea nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;

8.Hotarare nr. 1149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale

 

Tematica

 

 1. Constituţia României, republicată:

– Titlul I – Principii generale,

– Titlul II – Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale,

– Titlul III – Autorităţile publice,

– Titlul IV – Economia și finanțele publice.

 1. Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
  • – PARTEA a VI-a Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice:
  • o Titlul I – Dispoziţii generale
  • o Titlul II – Statutul funcţionarilor publici
 1. Ordonanța nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare;
 • – Cap. I – Principii şi definiţii,
 • – Cap. II – Dispoziţii speciale.
 1. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • – Cap. I – Dispoziţii generale,
 • – Cap. II – Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii,
 • – Cap. III – Egalitatea de şanse şi de tratament în ceea ce priveşte accesul la educaţie, la sănătate, la cultură şi la informare,
 • – Cap. IV – Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei,
 • – Cap. VI – Soluționarea sesizărilor și reclamațiilor privind discriminarea bazată pe criteriul de sex.
 1. Hotărârea nr. 430 din 25 aprilie 2001 privind aprobarea Strategiei Guvernului României de îmbunătățire a situației romilor;

– I. CONSIDERATII GENERALE

-II. PRINCIPII DIRECTOARE

-III. SCOPUL SI OBIECTIVELE GENERALE ALE STRATEGIEI

 1. Legea nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;

– CAPITOLUL II Garantarea accesului la drepturi elementare si fundamentale

SECTIUNEA a 2-a: Accesul la o locuinta

SECTIUNEA a 3-a: Accesul la asistenta de sanatate

SECTIUNEA a4-a: Accesul la educatie
8. Hotarare nr. 1149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale

CAPITOLUL II
Garantarea accesului la drepturi elementare si fundamentale

SECTIUNEA a 2-a
Accesul la o locuinta

SECTIUNEA a 3-a
Accesul la asistenta de sanitate

SECTIUNEA a 4-a
Accesul la educatie

CAPITOLUL.III
Masuri pentru prevenirea si combaterea marginalizarii sociale

 

PRIMAR,

GHENE ADRIAN

 

 

PRIMĂRIA COMUNEI NANOV

Compartimentul probleme romi

Aprob

Primar

Adrian Ghene

 

FIŞA POSTULUI

 

Nr. ……………din……………………..

 

 

INFORMAŢII GENERALE PRIVIND POSTUL                                          

 

 1. Denumirea postului: consilier, clasa I, grad profesional debutant
 2. Nivelul postului: execuție
 3. Scopul principal al postului: solutionarea diverselor probleme ale cetățenilor de etnie romă, implementarea și aducerea la cunoștință a diverselor programe pe probleme de romi.

 

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI 

 

1. Studii de specialitate:

– Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă .

2. Perfecţionări (specializări): fara vechime în specialitatea studiilor
3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel) Cunoștințe de operare, nivel mediu
4. Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): limba roma – nivel mediu
5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitate de planificare, prioritizare și organizare; capacitate de decizie și asumarea responsabilității; gândire strategica, obiectivitate; abilități de comunicare; flexibilitate, adaptarea la situații neprevăzute, rezistență la stres.
6. Cerinţe specifice: – Disponibilitate pentru activitate care necesită delegări sau deplasări, pentru lucru în program prelungit.
7. Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale) –

                                                       

ATRIBUŢIILE POSTULUI

– organizeaza, planifica, coordoneaza si desfasoara toate activitatile intreprinse pe plan local pentru indeplinirea obiectivelor si sarcinilor cuprinse in planul general de masuri aprobat prin hotărâre de guvern.
– întocmeste planul local de actiune pentru romi, in urma evaluarii nevoilor comunitatii locale;
– colaboreaza cu toate structurile primariei si ofera informatiile solicitate de acestea care privesc cetatenii de etnie roma, necesare in vederea indeplinirii sarcinilor de serviciu;
– întocmeste semestrial, sau ori de câte ori i se cere, un raport de activitate, care va fi adus la cunostinta primarului și biroului județean pentru romi;
– evalueaza stadiul de implementare a Strategiei de imbunatatire a situatiei romilor;
– identifica si propune primarului rezolvarea problemelor cu care se confrunta romii din comunitatea locala;
– ține legatura permanenta cu reprezentantii formatiunilor politice reprezentative ale romilor, precum si cu reprezentantii ONG-urilor, in vederea ducerii la indeplinire a masurilor propuse in planul local de actiune;
– asigura consilierea necesara cetatenilor de etnie roma in vederea obtinerii acolo unde este cazul a actelor de nastere si a actelor de identitate civila;
– participă la audienţale acordate de primar;
– asigură consilierea cetăţenilor de etnie romă în vederea obţinerii autorizaţiilor de construire a locuinţelor, a contractelor de închiriere sau concesionare a terenurilor;
– organizeaza intalniri periodice ale sefilor Politiei Locale si Politiei Municipale cu reprezentati ai comunitatii de rom, pentru rezolvarea unor situații cu care se confruntă această comunitate;
– participa la toate activitatile administrative care se desfasoara in cartierele locuite preponderent de cetatenii de etnie roma;
– participă la medierea conflictelor intre cetatenii de etnie roma si institutiile publice;
– indeplineste orice alte sarcini stabilite de primar care privesc comunitatea locala de romi;
– participa efectiv la elaborarea proiectelor in vederea accesarii fondurilor comunitare pentru finantarea proiectelor care intereseaza comunitatea locala de romi;
– participa la sedintele Consiliului Local in care se dezbat problemele care intereseaza comunitatea locala a romilor.

IDENTIFICAREA FUNCŢIEI PUBLICE CORESPUNZĂTOARE POSTULUI    

 1. Denumire: funcţie publică
 2. Clasa: I
 3. Gradul profesional: debutant
 4. Vechimea în specialitate necesară: fara vechime

SFERA RELAŢIONALĂ A TITULARULUI POSTULUI                                    

 1. Sfera relaţională internă:
 1. Relaţii ierarhice : subordonat faţă de viceprimar
 2. Relaţii funcţionale : cu toate compartimentele din cadrul instituției
 3. Relaţii de control : –
 4. Relaţii de reprezentare : în limita mandatului acordat de către primar
 5. Sfera relaţională externă:
 6. cu autorităţi şi instituţii publice : în limita atribuțiilor
 7. cu organizaţii internaţionale : în limita mandatului acordat de către primar
 8. cu persoane juridice private : în limita atribuțiilor
 9. Limite de competență: îndeplinirea atribuțiilor conform dispozițiilor legale
 10. Delegarea de atribuții și competență: exercită atribuții delegate de către primar.
 

 

Întocmit de: SECRETAR GENERAL UAT

Semnătura ……………….

Data întocmirii ………………………                                                               

Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului:                             

Numele şi prenumele:

Semnătura: ………………………..

Data ………………………….

 

Din aceeași categorie:

ANUNȚ examen promovare funcționari publici în grad profesional

PRIMĂRIA COMUNEI NANOV JUDEȚ TELEORMAN   ANUNȚ examen promovare funcționari publici în grad profesional superior celui deținut   În conformitate cu prevederile art. VII, alin. (38) din OUG nr. 121/2023, pentru modificarea şi completarea OUG nr. 57/2019 privind...