Concurs pentru ocuparea unei functii contractual vacante -Muncitor calificat (buldoexcavatorist)

Primăria Nanov \ Documente \ Carieră (anunțuri posturi scoase la concurs) \ Concurs pentru ocuparea unei functii contractual vacante -Muncitor calificat (buldoexcavatorist)

Concurs pentru ocuparea unei functii contractual vacante -Muncitor calificat (buldoexcavatorist)

15 sept. 2023 10:09

 

A N U N Ț

Consiliul Local Nanov-Serviciul Apa-Canal cu sediul în Str. Dunarii, Nr.180, comuna Nanov, județ Teleorman, organizeaza concurs pentru ocuparea unei functii contractual vacante in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Muncitor calificat (buldoexcavatorist)

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Compartiment Tehnic și Administrativ

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

 

Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 15 la H.G. nr. 1336/ 28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 15  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/ 28.10.2022:

 1. a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:

– Studii: medii/generale

– Sa faca dovada absolvirii unui curs in specialitatea de conducere si manevrare a utilajelor grele si de terasamente;

– Permis de conducere categoria B,C.

– Vechimea în muncă: minim 1 an.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:

 

 1. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 a Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. i) curriculum vitae, model comun european.

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

Nr. crt. Activităţi Data
1. Publicarea anunțului 15.09.2023
2. Data limită pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Consiliul Local Nanov-Serviciul Apa-Canal cu sediul în Str. Dunarii, Nr.180, comuna Nanov, județ Teleorman, până la data de: 29.09.2023, ora 15.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 03.10.2023, ora 15.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 04.10.2023, ora 12.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei  dosarelor 04.10.2023, ora 15.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 05.10.2023, ora 12.00
7. Susţinerea probei scrise 09.10.2023, ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 09.10.2023, ora 15.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 10.10.2023, ora 10.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 10.10.2023, ora 15.00
11. Susţinerea interviului 11.10.2023, ora 10.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 11.10.2023, ora 15.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 12.10.2023, ora 10.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 12.10.2023, ora 14.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 12.10.2023, ora 15.00

 

 • BIBLIOGRAFIA
 • la concursul organizat în vederea ocupării functiei contractuale vacante de Muncitor calificat (buldoexcavatorist)
 • Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 319/2006, a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;
 • OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Partea a VI-a, Titlul I, Titlul III;
 • H.G. nr. 1146/2006, privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;
 • Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și canalizare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Alunu nr. 141 din 22.11.2017;
 • Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare.
 • TEMATICA
 • la concursul organizat în vederea ocupării functiei contractuale vacante de Muncitor
 • Principiile fundamentale în cadrul relațiilor de muncă.
 • Reguli generale de sănătate și securitate în muncă.
 • Obligațiile salariatului în apărarea împotriva incendiilor.
 • Obligațiile lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă.
 • Principiile care guvernează conduita profesională a personalului contractual din administrația publică.
 • Rolul și atribuțiile personalului contractual.
 • Drepturile și obligațiile personalului contractual din administrația publică.
 • Cerințe minime generale aplicabile echipamentelor de muncă.
 • Sisteme de alimentare cu apă și canalizare.
 • Utilizatorii serviciului de alimentare cu apă și canalizare.
 • Drepturile și obligațiile utilizatorilor serviciului de alimentare cu apă și canalizare.

 

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, de pe website: primaria-nanov.ro, persoană de contact: Bulumac Mariana funcția Secretar General, având numărul de telefon 0247319902

 

SEF SERVICIU

OPREA GABRIEL-CATALIN

Din aceeași categorie:

Anunt examen de promovare in clasa

ANUNȚ In conformitate cu prevederile art.617 alin (2) si al art 618 alin (23) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor...

Anunț anulare concurs

PRIMĂRIA COMUNEI NANOV JUDEȚ TELEORMAN NR. 4163/22.08.2023   ANUNȚ În conformitate cu prevederile art. 64 din HG nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar...