Concurs angajare – inspector, clasa I, grad profesional debutant

Primăria Nanov \ Documente \ Carieră (anunțuri posturi scoase la concurs) \ Concurs angajare – inspector, clasa I, grad profesional debutant

Concurs angajare – inspector, clasa I, grad profesional debutant

02 feb. 2023 00:19

PRIMĂRIA COMUNEI NANOV

ANUNȚ

 

Primăria comunei Nanov organizează concurs de recrutare în vederea ocupării  funcţiei publice vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant din aparatul de specialitate al primarului comunei Nanov, compartimentul „ Managementul proiectelor, investiții și implementare proiecte finanțate din fonduri nerambursabile

Concursul se va desfăşura la sediul Primariei comunei Nanov, după cum urmează:

 • dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Primariei comunei Nanov, în perioada 02.02.2023 – 21.02.2023, ora 16.00
 • selecţia dosarelor de înscriere la concurs – în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor
 • proba scrisă se va susţine în data de 07.03.2023 incepând cu ora 10.00
 • interviul se va susţine în data de 10.03.2023 incepând cu ora 10.00

 

Pentru a putea participa la concurs, orice persoană interesată trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

Condiţii generale – prevăzute de art. 465 din Ordonanta de urgentă nr. 57/ 2019 privind codul adminstrativ:

 • are cetatenia romana si domiciliul in Romania;
 • cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 • are varsta de minimum 18 ani impliniti;
 • are capacitate deplina de exercitiu;
 • este apt din punct de vedere medical sa exercite o functie publica.
 • indeplineste conditiile de studii si vechime in specialitate prevazute de lege pentru ocuparea functiei publice
 • indeplineste conditiile specifice, conform fisei postului, pentru ocuparea functiei publice;
 • nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 • nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o functie publica sau de a exercita profesia ori activitatea in executarea careia a savarsit fapta, prin hotarare judecatoreasca definitiva, in conditiile legii;
 • nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 3 ani;
 • nu a fost lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, in conditiile prevazute de legislatia specifica.

Condițiile specifice:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalenta;
 • vechime în specialitatea studiilor: –

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la sediul Primăriei comunei Nanov, la secretarul comisiei de concurs, şi vor conţine, în mod obligatoriu:

a)formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3, la H.G.R. nr.611/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

b)curriculum vitae, modelul comun european;

c)copia actului de identitate;

d)copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e)copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

f)copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

g)cazierul judiciar;

h)declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele menționate se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul, de către secretarul comisiei de concurs.

Coordonatele de contact pentru primirea dosarelor de concurs şi obţinerea de informaţii suplimentare :

Primăria comunei Nanov cu sediul în comuna Nanov, judeţul Teleorman, strada Dunării nr. 180

Telefon 0247319944 / 0247319902 ; Fax 0247 319902

Email : [email protected]

Persoana de contact : Bulumac Mariana  – Secretar General U.A.T. Nanov

 

 

BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA

 

de studiu necesară pentru susţinerea  concursului de recrutare organizat în vederea ocupării  funcţiei publice vacante inspector, clasa I, grad profesional debutant din aparatul de specialitate al primarului comunei Nanov, compartimentul „Managementul proiectelor, investiții și implementare proiecte finanțate din fonduri nerambursabile”.

 

 • Bibliografie
 1. Constitutia Romaniei republicată;
 2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Ordonanța nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Hotărârea nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificată;
 7. Ordonanța de urgență nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, modificările și completările ulterioare;
 8. Hotărârea nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, modificările și completările ulterioare;
 9. Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, Capitolul III, Secțiunea a 3-a Prevederi referitoare la investiții publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 • Tematica:
 1. Constituţia României, republicată:

– Titlul I – Principii generale,

– Titlul II – Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale,

– Titlul III – Autorităţile publice,

– Titlul IV – Economia și finanțele publice.

 1. Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

– PARTEA a VI-a Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice:

o Titlul I – Dispoziţii generale,

o Titlul II – Statutul funcţionarilor publici,

 1. Ordonanța nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare;

– Cap. I – Principii şi definiţii,

– Cap. II – Dispoziţii speciale.

 1. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– Cap. I – Dispoziţii generale,

– Cap. II – Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii,

– Cap. III – Egalitatea de şanse şi de tratament în ceea ce priveşte accesul la educaţie, la sănătate, la cultură şi la informare,

– Cap. IV – Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei,

– Cap. VI – Soluționarea sesizărilor și reclamațiilor privind discriminarea bazată pe criteriul de sex.

 1. Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Hotărârea nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificată;
 3. Ordonanța de urgență nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, modificările și completările ulterioare;
 4. Hotărârea nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, modificările și completările ulterioare;
 5. Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare:

– Cap. III, Secțiunea a 3-a Prevederi referitoare la investiții publice locale.

 

PRIMAR,

GHENE ADRIAN

 

PRIMĂRIA COMUNEI NANOV

Compartimentul managementul proiectelor, investiții și implementare proiecte finanțate din fonduri neramburasbile

Aprob

Primar

Adrian Ghene

 

FIŞA POSTULUI

 

Nr. …………………

 

 

INFORMAŢII GENERALE PRIVIND POSTUL                                          

 

 1. Denumirea postului: inspector, clasa I, grad profesional debutant
 2. Nivelul postului: execuție
 3. Scopul principal al postului: Managementul eficient al activităților proiectului în conformitate cu prevederile contractului de finanțare în vederea atingerii obiectivelor și îndeplinirii indicatorilor de proiect.

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI 

 

1. Studii de specialitate:

– Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă.

2. Perfecţionări (specializări):
3. Cunoştinţe de operare /programare pe calculator (necesitate şi nivel) Cunoștințe de operare, nivel mediu
4. Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): Nu este cazul
5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitate de planificare, prioritizare și organizare; capacitate de decizie și asumarea responsabilității; gândire strategica, obiectivitate; leadership; abilități de comunicare și negociere; abilități de motivare a echipei, spirit de echipă; flexibilitate, adaptarea la situații neprevăzute, rezistență la stres.
6. Cerinţe specifice: – Disponibilitate pentru activitate care necesită delegări sau deplasări, pentru lucru în program prelungit.
7. Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale) –

                                                       

ATRIBUŢIILE POSTULUI

 • Asigura managementul eficient al proiectului pentru atingerea rezultatelor și îndeplinirea obiectivelor proiectelor urmărind respectarea prevederilor contractului de finanțare și a anexelor acestuia;
 • Coordonează, monitorizează și evaluează acțiunile proiectului conform graficului de activități și cererii de finanțare;
 • Asigură gestionarea, alocarea și utilizarea eficientă a resurselor financiare, materiale, informaționale, umane și de timp implicate în proiect;
 • Pregătătește documentațiilor de lucru necesare atribuirii contractelor de achiziții pentru bunuri și servicii;
 • Participa la întocmirea caietelor de sarcini/termenilor de referința în vederea achiziționării bunurilor și serviciilor necesare proiectului;
 • Întocmește rapoartelor privind progresul înregistrat în implementarea proiectului, cererilor de plată/rambursare precum și a altor rapoarte, situații, comunicări solicitate de finanțator și instituțiile de monitorizare și control;
 • Asigură comunicarea cu partenerii din cadrul proiectului și respectarea obligațiilor contractuale care decurg din acordul de parteneriat;
 • Întocmește documentele necesare modificărilor solicitate asupra prevederilor contractului de finanțare (notificări și acte adiționale);
 • Verifică progresul proiectului și face propuneri în sensul îmbunătățirii metodelor de lucru;
 • Verifică realizarea riguroasa a indicatorilor asumați la nivelul proiectului;
 • Asigură relațiile proiectului cu partenerii, subcontractorii, furnizorii, finanțatorul și instituții cu atribuții de monitorizare și control al proiectului.

Responsabilitati:

 • Răspunde de executarea corecta a sarcinilor conform fișei postului și de respectarea termenelor de executare a operațiunilor desfășurate;
 • Răspunde de asigurarea unui management financiar riguros la nivel de proiect;
 • Răspunde de calitatea și eficiența activității proprii;
 • Respectă și își însușește prevederile legislative din domeniul său de activitate;
 • Răspunde de respectarea termenelor stabilite prin contractul de finanțare si prin celelalte contracte din cadrul proiectului;
 • Răspunde de veridicitatea și corectitudinea rapoartelor întocmite;
 • Răspunde de rezolvarea prompta a problemelor ce apar în cadrul activităților proiectului;
 • Răspunde de păstrarea confidențialității datelor și informațiilor la care are acces.

IDENTIFICAREA FUNCŢIEI PUBLICE CORESPUNZĂTOARE POSTULUI    

 1. Denumire: funcţie publică
 2. Clasa: I
 3. Gradul profesional: debutant
 4. Vechimea în specialitate necesară: fara vechime

SFERA RELAŢIONALĂ A TITULARULUI POSTULUI                                    

 1. Sfera relaţională internă:
 2. Relaţii ierarhice : subordonat faţă de primar
 3. Relaţii funcţionale : cu toate compartimentele din cadrul instituției
 4. Relaţii de control : –
 5. Relaţii de reprezentare : în limita mandatului acordat de către primar
 6. Sfera relaţională externă:
 7. cu autorităţi şi instituţii publice : în limita atribuțiilor
 8. cu organizaţii internaţionale : în limita mandatului acordat de către primar
 9. cu persoane juridice private : în limita atribuțiilor
 10. Limite de competență: îndeplinirea atribuțiilor conform dispozițiilor legale
 11. Delegarea de atribuții și competență: exercită atribuții delegate de către primar.
 

 

Întocmit de: SECRETAR GENERAL

Semnătura ……………….

Data întocmirii ………………………                                                                

Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului:                             

Numele şi prenumele:

Semnătura: ………………………..

Data ………………………….

 

Din aceeași categorie:

Rezultat proba scrisa – concurs angajare muncitor necalificat

  Rezultatul probei scrise   la  concursul organizat pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcției contractuale de Muncitor necalificat  în cadrul compartimentului ,, Tehnic si administrativ’’ din cadrul Consiliului Local Nanov – Serviciul Apă-Canal...