Viceprimar

Viceprimar

Angheluș Roșu

Viceprimarul Localității Nanov

Atribuții Viceprimar

Viceprimarul comunei Nanov are delegate următoarele atribuții:

 • Coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local;
 • În exercitarea atribuțiilor delegate, viceprimarul coordonează și răspunde de buna desfășurare a activității următoarelor compartimente din structura aparatului de specialitate al primarului comunei Nanov:
  • Compartiment Deservire
  • Compartiment Administrarea domeniului public și privat
  • Prezintă, la solicitarea consiliului local, rapoarte și informări din domeniul propriu de activitate;
  • Elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale și le supune aprobării consiliului local;
  • Verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât și a sediului secundar;
  • Ia măsuri pentru organizarea executării și executarea în concret a activităților din domeniile prevăzute la art. 155 alin. (5) lit. a) și c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
  • Ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenței statistice, inspecției și controlului efectuării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 155 alin. (5) lit.a) și c), precum si a bunurilor din patrimoniul public și privat al unității administrativ-teritoriale;
  • Asigură realizarea lucrărilor și ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecției mediului și gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetățenilor;

În calitate de viceprimar al comunei Nanov, este înlocuitorul de drept al primarului comunei Nanov în lipsa acestuia în caz de concediu legal de odihnă, concediu medical, delegație, alte situații care permit lipsa acestuia de la locul de muncă mai mult de 48 de ore, caz în care va exercita toate atribuțiile acestuia prevăzute de Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Îndeplinește orice alte atribuții încredințate de primar prin act administrativ, notă internă sau rezultând din modificările legislative care reglementează domeniul de competență, precum și orice alte atribuții stabilite de Consiliul local prin hotărâre.

Din aceeași categorie:

ANUNT  LICITATIE PUBLICA

ANUNT licitatie ANUNT  LICITATIE PUBLICA 1.Informaţii generale privind autoritatea contractanta, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna Nanov, județ Teleorman, Cod fiscal...